نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

با توجه به ضرورت توسعه پایدار و اهمیت روزافزون آن در مسائل شهری، امروزه در شهرهای مختلف دنیا دوچرخه بهعنوان یک وسیله نقلیه اصلی و پایدار روزبهروز موردتوجه بیشتری قرار میگیرد. بنابراین هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی مطلوبیت طراحی مسیرهای شهری برای دوچرخهسواری و رابطة آن با شاخصهای شهر دوستدار دوچرخه در سطح شهر یزد است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی- توسعهای و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جمعآوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه کتابخانهای، اسنادی و پیمایشی بوده است. جامعة آماری پژوهش شهروندان شهر یزد است. برای برآورد حجم نمونه با توجه به حجم و اندازه جامعه و تجانس و همگونی افراد جامعه، از روش تخمین شخصی استفاده شده است که 120 نفر بهعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدهاند. در این پژوهش از روشهای هدفمند (گلوله برفی و متواتر نظری) استفاده شده است. بهمنظور ارزیابی و رتبهبندی شاخصها از تکنیکUTA  و برای تحلیل دادهها از آزمونهای آماری در نرمافزار SPSS استفادهشده است. براساس نتایج بهدستآمده از تکنیک UTA و وزندهی شاخصهای مربوط که به روش سلسله مراتبی فولر انجامگرفته است، مشخص شد که معیار امنیت با وزن 0.344 در رتبة اول و معیار پیوستگی با وزن 0.181 در رتبة آخر قرار دارند. در تحلیل همبستگی پیرسون مشخص شد که بین متغیرهای درآمد، جنسیت، سن و تحصیلات با سطح رضایت دوچرخهسواران، رابطة معناداری وجود ندارد؛ اما بین رعایت استانداردها در مسیرهای شهری با سطح رضایت این افراد رابطه برقرار است. درنهایت میتوان نتیجه گرفت که مطلوبیت طراحی مسیرهای شهری برای دوچرخهسواری میتواند منجر به ایجاد شهر دوستدار دوچرخه در سطح شهر یزد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the desirability of urban routes' design for cyclingfrom the view point of the Bike-Friendly city approach - Case study: Yazd City

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hosain Saraei 1
  • Shahabadin Hajforoush 2

1 Professor in geography and urban planning, Yazd University, Yazd, Iran

2 Ph.D Student in geography and urban planning, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

 

Extended Abstract

Introduction

Today, the increasing growth of urbanization and urban population and consequently, heavier traffic and larger number of motor vehicles in urban and suburban areas have created many problems for the transportation system. On the other hand, the unresolved problem of traffic congestion in cities and the related air pollution have had seriously damaged health and life quality of many citizens and resulted in the death of many patients diagnosed with lung and heart diseases. Therefore, the present study seeks to investigate the desirability of urban routes' design for cycling and its relationship with the indices of a bike-friendly city in Yazd. The present study addresses these questions: how desirable is the design of urban routes for cycling in Yazd? Do present rules and standards increase the satisfaction of cyclists? What is the relationship between the desirability of urban cycling route designs and developing a bike-friendly city?

 

Materials & Methods

The present descriptive study is considered to be a survey in terms of nature and methodology and applied-developmental in terms of purpose. Data collection was performed using library, documentary and survey methods. Citizens of Yazd were selected as the statistical population. Personal estimation method was used to ensure a homogeneous and standard sample is selected with an appropriate size. The sample included 20 experts and urban designers and 100 cyclists who have cycled on urban routes in Yazd. Purposeful methods of sampling such as snowball and theoretical sequence have been used in the present study.

 

Results & Discussion

Results obtained from the UTA technique and the Fuller hierarchical method used to weigh relevant indicators show that the security criterion has ranked first (with a weight of 0/344) while the continuity criterion has ranked last (with a weight of 0/181). Pearson correlation analysis did not find any significant relationship between income, gender, age and education with cyclists' satisfaction level, but a significant relationship was found between the observance of standards in urban routes and the level of satisfaction. Considering the linear regression diagram and r2 = 0/52, a desirable design for urban cycling routes can provide up to 52 percent of the conditions required for turning Yazd into a bike-friendly city.

In general, findings of the present study are closely related with Bicalho et al. (2019), Yang et al. (2019) and Nazarpour and Saedi (2020) concluding that developing cycling infrastructure in accordance with appropriate rules and standards, holding workshops to create a positive attitude and a greater understanding in urban planners toward cycling, improving street connections and the desirability of the cycling routes' designs for cyclists will enhance the creation of a bike-friendly city. The present study indicates that compliance with national standards and regulations in urban routes is mandatory for cyclists. Findings are also closely related with Podgórniak-Krzykacza and Trippner-Hrabi (2021), Babiano et al. (2017), Shabanpour and Zareh (2019), Manafi Azar et al. (2018) and Soleimani et al. (2017) which indicate that cycling increases access to transportation network, prevents congestion and inefficiency of public transportation, reduces traffic jams, increases safety and security, prevents environmental pollution and results in sustainable urban transportation.  Thus, the present study has concluded that a desirable design for urban cycling routes can turn Yazd into a bike-friendly city.

 

Conclusion

Results of UTA technique indicated that rules, regulations, and bylaws assigned for cycling paths in Iran such as longitudinal slope, cross slope, open sight distance and stopping sight distance, minimum radius of curvature of the bike lanes, horizontal signs, and special traffic lights shall be reviewed and practically used to create a more comfortable space for cyclists. The analysis indicates that urban routes in Iran must be designed in accordance with the standards of cycling routes, and the respondents have also emphasized on this necessity. Moreover, it was indicated that there is a positive correlation between compliance with standards and the level of comfort in cyclists. In other words, compliance with standards in urban routes' designs increases the level of comfort in cyclists. Finally, it can be concluded that there is a positive and meaningful relationship between the desirability of urban routes' designs for cycling and the chance of turning Yazd into a bike-friendly city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UTA Technique
  • Cycling
  • Bike-Friendly city
  • Yazd City
  • Urban routes
1- آیین‌نامه طراحی معابر شهری (1399)، مسیرهای دوچرخه، وزارت راه و شهرسازی معاونت حمل‌ونقل، صص 1-81.
2- حبیب‌پور، زهرا (1398)، تجربیات جهانی کلان‌شهرهای دوستدار دوچرخه، پرونده دوچرخه راه شیراز، بازیابی از https://www.isna.ir/news/98021608365
3- حج‌فروش، شهاب‌الدین (1396)، ارزیابی شاخص‌های شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر محمدحسین سرائی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد.
4- حسین‌زاده، مهرگان، آقایی میبدی، عباسیان؛ مهناز، محمدرضا، لیلی، عزت‌الله (1397)، توسعه مدل مطلوبیت جمع‌پذیر (UTA) تصادفی با توجه به امکان وابستگی میان معیارها، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 10، شماره 4، صص 503-524.
5- حسینی‌پور، سیده‌طیبه (1399)، شناسایی اصول طراحی مسیرهای حمل‌ونقل فعال، فصلنامه انجمن علمی شهرسازی، سال 11، شماره 21، بهار، صص 1-75.
6- ذبیحی‌فرد، کامبیز (1399)، جایگاه و نقش دوچرخه در جابه‌جایی‌های درون‌شهری، ماهنامه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، دوره 8، سال 20، شماره 2، خرداد، صص 32-34.
7- رضایی، حج‌فروش؛ محمدرضا، شهاب‌الدین (1399)، ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولین جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولین (مطالعة موردی: شهر یزد)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 52، شماره 4، زمستان، صص 1433-1452.
8- زیاری، قدیری، دستا؛ کرامت‌الله، محمود، فرزانه (1393)، سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 46، شماره 2، تابستان، صص 255-272.
9- سازمان ملی استاندارد ایران (1395)، سلسله استانداردهای مدیریت شهری (معابرشهری- مسیرهای دوچرخه‌سواری)، معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا، صص 1-33.
10- سجادی‌فر، هادی (1391)، نقش دوچرخه در کاهش ترافیک، حمل‌ونقل شهری، بازیابی از http://trafficcity.blogfa.com/post/543
11- سرائی، حج‌فروش؛ محمد‌حسین، شهاب‌الدین (1398)، ظرفیت‌های محله‌ای زمینه‌ساز توسعه پایدار شهری: همبودگی معرف‌های فقر و فضای جغرافیایی (مطالعة موردی: شهر یزد)، نشریه علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، سال 4، شماره 2، تابستان، صص 35-50.
12- سلاطی، ماکویی؛ فاطمه، احمد (1392)، ارائه تابع ارزش (مطلوبیت) اولویت‌بندی پروژه‌های تحقیقاتی در مراکز تحقیق و توسعه با استفاده از روش UTA (مطالعه موردی شرکت منابع آب ایران)، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال 11، شماره 31، زمستان، صص 19-33.
13- سلیمانی، صفر‌علیزاده، حسین‌زاده، مرجولی؛علیرضا، اسماعیل، رباب، شیما (1396)، سنجش و ارزیابی امکان‌پذیری طراحی باند دوچرخه در خیابان امام علی ارومیه، نشریه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری، دوره 3، شماره 2، تابستان، صص 12-23.
14- شعبان‌پور، زارع؛ زهرا، سپیده (1398)، عوامل مؤثر بر استفاده شهروندان از دوچرخه به‌عنوان یک وسیله حمل‌ونقل (مطالعة موردی: شهر رشت)، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 4، شماره 1، بهار، صص 259-273.
15- طرح ساماندهی دوچرخه‌سواری (1399)، دانشگاه سبز، دانشگاه فردوسی مشهد، صص 1-28.
16- قدیری، اشرف (1392)، رابطه متقابل دوچرخه و شهر پایدار، همایش ملی معماری و شهرسازی انسان‌گرا، دانشگاه آزاد واحد قزوین، آذر، صص 1-15.
17- کاشانی‌جو، دارابی؛ خشایار، سزار (1391)، بررسی نقش پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری در حمل‌ونقل پایدار شهری، نشریه فنی- تخصصی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان، سال 21، دوره 3، زمستان، صص 81-88.
18- مبارکی، تمری؛ امید، یاور (1396)، ارزیابی وضعیت طبیعی و کالبدی شهر ارومیه به منظور گسترش دوچرخه‌سواری، فصلنامه جاده، دوره 25، شماره 91، تابستان، صص 133-150.
19- محمدیان خبازکاظمی، قاسمی، شجاعی؛ امیر،  پیمان، امیرعباس (1395)، ارائة رویکردی برای تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره با استفاده از روش یافتن توابع مطلوبیت اضافی، فصلنامه مهندسی تصمیم، سال 2، شماره 6، بهار، صص 107-122.
20- مرکز آمار ایران (1395)، سرشماری عمومی نفوذ و مسکن، شهر یزد.
21- منافی‌آذر، ولائی، امینی قواقلو، نژاد بهمن؛ رضا، محمد، عیوض،  بابک (1397)، اثرات استفاده از دوچرخه در حمل‌ونقل پایدار شهری مطالعة موردی: شهر میاندوآب، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 1، تابستان، صص 265-283.
22- نظرپور، ساعدی؛ محمد، مریم (1399)، فهم تجربه زیسته دوچرخه‌سواری در شهر تهران (یک مطالعه خود مردم نگارانه)، نشریه گفتمان طراحی شهری، دوره 1، شماره 2، بهار، صص 129-144.
 
23- Aljoufie, M., (2017). Examining the Challenges of Bicycle Use in Jeddah City, Procedia Environmental Sciences, Vol. 37, pp. 269-281.
24- Aluvihare, R., Brommelstroet, M., Van der Horst, I., (2014). Plan Amsterdam-Cycling policy and design, City of Amsterdam.
25- Babiano, I., Kumar, S., Mejia, A., (2017). Bicycle sharing in Asia: a stakeholder perception and possible futures, Transportation research procedia, Vol. 25, pp. 4966-4978.
26- Bicalho, T., Silva, C., Cunha, I., Teixeira, J., Proenca, A., (2019). Planners attitudes towards the cycling potential of their cities-Creating awareness for attitude change, Travel Behaviour and Society, Vol. 17, pp. 96-103.
27- Castillo, M., Moreno, D., (2018). How Citizens of Bucaramanga, a City with Non-Existent Bicycle Infrastructure in Colombia, Are Boosting Biking, Journal of Transport & Health, Vol. 59, p. 556.
28- Chen, C., Anderson, J.C., Wang, H., Wang, Y., Vogt, R., Hernandez, S., (2017). How bicycle level of traffic stress correlate with reported cyclist accidents injury severities: A geospatial and mixed logit analysis, Accident Analysis & Prevention, Vol. 108, pp. 234-244.
29- Cheng, Y.H., Chen, S.Y., (2015). Perceived accessibility, mobility, and connectivity of public transportation systems, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 77, pp. 386-403.
30- Copenhagen city of cyclists, (2017). Facts & Figures.
31- Giovannini, A., Malucelli, F., Nonato, M., (2017). Cycle-tourist network design, Transportation Research Procedia, Vol. 22, pp. 154-163.
32- Park, C., Young Sohn, S., (2017). An optimization approach for the placement of bicycle-sharing stations to reduce short car trips: An application to the city of Seoul, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 105, pp. 154-166.
33- Parker, C., (2019). Bicycle use and accessibility among people experiencing homelessness in California cities, Journal of Transport Geography, Vol. 80.
34- Podgórniak-Krzykacza, A., Trippner-Hrabi, J., (2021). Motives and factors that determine city residents’ use of public bicycles, The case of Lodz, Poland, Case Studies on Transport Policy, 9 (2), pp. 651-662.
35- Rojas-Rueda, D., De Nazelle, A., Andersen, Z.J., Braun-Fahrlander, C., Bruha, J., Bruhova-Foltynova, H., Desqueyroux, H., Praznoczy, C., Ragettli, M.S., Tainio, M., Nieuwenhuijsen, M.J., (2016). Health impacts of active transportation in Europe, PloS one, 11 (3), pp. 1-14.
36- Schimek, P., (2020). Comment on why cities with high bicycling rates are safer for all road users, Journal of Transport & Health, Vol. 16.
37- Vivanco, L.A., (2013). Reconsidering the bicycle, An Anthropological Perspective on a New (Old) Thing, 1st Edition, New York: Routledge, pp. 1-184.
38- Yang, Y., Wu, X., Zhou, P., Gou, Z., Lu, Y., (2019). Towards a cycling-friendly city: An updated review of the associations between built environment and cycling behaviors (2007-2017), Journal of Transport & Health, Vol. 14, pp. 1-42.