نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

سیاست ایجاد شهرهای جدید در ایران باهدف مهار رشد بیرویه جمعیت و کنترل مهاجرت به شهرهای بزرگ، از سال1364 تصویب شد. اهداف اصلی ایجاد شهرهای جدید، توزیع متناسب جمعیت در منطقه شهری موردنظر، تمرکززدایی از کلانشهر موردنظر، ارتقاء معیارهای زیستی و خدماتی، جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت زمین و مسکن میباشد. در این تحقیق بهمنظور تعیین شاخصهای ایجاد شهر جدید به روش دلفی نظرات افراد خبره و کارشناسان بررسی و گردآوری شد و برای ارزیابی و وزندهی معیارهای بهدستآمده از روش AHP استفاده شده است. برای این کار مقادیر بهدستآمده را وارد نرمافزار Expert Choice 11 نموده و نتایج استخراج شد. در ادامه بهصورت میدانی نظرات جامعه آماری نسبت به شاخصهایی که بیشترین وزن را داشتند، با ابزار پرسشنامه و مصاحبه بررسی و در نرمافزار SPSS میزان دستیابی به اهداف ایجاد شهرهای جدید بررسی شد. در این تحقیق مشخص شد که اهداف کالبدی در ایجاد شهر جدید بیشترین وزن را نسبت به اهداف اقتصادی و جمعیتی داشته و اهداف اقتصادی در رتبه دوم قرار میگیرد. در واقع با ایجاد زیرساختهای لازم در شهر جدید در اهداف کالبدی زمینه برای ایجاد اهداف اقتصادی مهیا خواهد شد. با توجه به یافتههای تحقیق و نظر کارشناسان این امر، درصورتیکه اهداف کالبدی و اقتصادی در هر شهر جدید بهخوبی ایجاد شود و ساکنین از آن رضایت داشته باشند، اهداف جمعیتی بهدنبال آن خواهد آمد و میتوان امیدوار بود که اهداف ایجاد شهر جدید حاصل شود. نتایج بهدستآمده در این تحقیق نشان میدهد که شهر جدید پردیس تا حدودی توانسته است به اهداف طرح تفصیلی دست پیدا نموده، ولی ناکافی بودن زیرساختهای ایجادشده و عدم تناسب تعداد مشاغل و تعداد خانوار و عدم رونق و پویایی اقتصاد پایه در شهر، سبب ایجاد وابستگی به مشاغل خارج شهر شده و بهنظر میرسد نتوانسته است به اهداف افق طرح دست پیدا نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing various indicators for the development of new cities using AHP method and evaluating the achievement of goals assigned for new cities - Case study: the new city of Pardis

نویسندگان [English]

  • Gholam Gholami 1
  • Rahim Sarvar 2
  • Ali Tavakolan 3

1 Student of Azad University, Science and Research Branch

2 Professor of geography department, Islamic Azad University, Science and Research Branch

3 Assistant professor, Department of geography and urban planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Urban managers and designers are looking for ways to solve problems caused by population growth and increasing migration to large cities. Designing new cities on the outskirts of metropolitan areas to accommodate their overflowing population is one of these solutions. However, new cities will face demographic and ecological crises caused by rapid growth and sudden influx of population without purposeful and organized control and proper infrastructure. Developing new cities was first approved in 1985 as a policy to curb the uncontrolled population growth and migration to large cities in Iran. New cities are mainly developed to ensure proportional distribution of population in the desired urban area, decentralization of the metropolis, improvement of living and service standards, and prevention of unreasonable increase in land and housing prices. In accordance with the policies assigned for the development of new cities and serious restrictions on further development of Tehran metropolitan area especially on agricultural lands, and due to the high slope of land in the northern parts of the city, high groundwater level and inadequate soil penetration resistance in the southern parts of the city, the city being earthquake-prone, existing restrictions on the development of infrastructure, facilities, transportation network and water supply, inversion phenomenon and limitations the ecosystem will face with more population, development of 5 new cities in the suburban area of Tehran was approved by authorities.
 
 Materials & Methods
Questionnaire and interview-based survey methods have been used in the present descriptive and analytical study. Data collection was performed using documentary and field study methods. Qualitative research techniques and content analysis tools have been used to select commonly used important research indicators from related literature. Following data collection from relevant organizations and institutions, a binary comparison questionnaire was prepared for each group of criteria. Using the Delphi method, urban planning experts were asked to comment on these tables. To evaluate and weight the obtained criteria, AHP method and Expert Choice 11 were used and the average was calculated in EXCEL. Pardis was selected as the case study to evaluate the opinions of new cities' residents. In survey and field study, tools such as questionnaires, interviews and observations were used to investigate the social and economic status in the new city of Pardis. A questionnaire was prepared based on Likert five-point scoring scale to determine the level of satisfaction in residents of Pardis city and to see whether in practice residents benefit more from the criteria assigned a higher weight by experts. The questionnaire was randomly distributed among 450 people and the results were evaluated in SPSS.
 
Results & Discussion
Findings indicate that proximity to the capital, acceptable roads, fair weather condition, fewer traffic jams, and lower house prices are among the reasons for satisfaction of Pardis residents. However, previous residents of Tehran expect a living standard similar to living standards in this city so there is still a long road ahead for Pardis city to fulfil its basic plans of offering settlements and employment for at least a population of 200 thousands and obviating the need for daily commutes. Findings indicate that 40% of the employed population commute daily which results in dissatisfaction and an unnecessary increase in household monthly expenses while turning the city into an unproductive dormitory town. Based on what was analyzed theoretically in the present study, as well as our knowledge of the prosperity, dynamism, population, and civilization level of new cities, it seems that a technocratic view based on instrumental rationality in a rent-seeking economy has ultimately led into the present situation in which large-scale urban development projects have been reduced into a series of housing projects. Therefore, various social issues and the problem of identity and dynamism have become a major issue in the urban system of new cities. However, paying attention to vitality and sustainable social development, as well as reviewing and redefining patterns and procedures have made an important turning point and created the required capacity for urban development management and foresight which shall be expanded to reach a useful executive plan and develop its theoretical and practical basis.
 
Conclusion
Results indicate that the new city of Pardis has achieved objectives of the detailed plan to some extent, but poor infrastructure, lack of sufficient number of employments for the households and lack of economic dynamism have created a city dependent on external employment and thus failing to achieve the utmost goals of the plan. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New city
  • AHP technique
  • Physical index
  • Goals of creating a new city
1- اجزا شکوهی، محمد و همکاران،1391، عوامل مؤثر در جمعیت‌پذیری شهرهای جدید اقماری (مطالعه موردی شهر جدید اندیشه)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 79،صص75-86.
2- احمد آخوندی، عباس و همکاران،1387، آسیب‌شناسی مدل اداره امور شهر در ایران، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 63، صص135-156.
3- بازنگری طرح جامع شهر پردیس، 1384، مهندسین مشاور، پیکده، http://paykadeh.com/fa/project.
4- برزگر، صادق و همکاران،1395، تحلیل شاخص‌های پایداری کالبدی در شهرهای کوچک، مطالعه موردی شهرهای کوچک مازندران، فصل‌نامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال 18 شماره 61، صص161-180.
5- بزی، خدا رحم و همکاران، 1388، سنجش و ارزیابی میزان موفقیت و کارایی شهرهای جدید: مطالعه موردی شهر جدید صدرا، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شماره 111، صص111-134.
6- تبریزی، جلال و همکاران، 1384، نگاهی به مبانی نظری ساخت شهرهای جدید در ایران، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی شهرهای جدید، تهران
7- حاتمی، احمد و همکاران، 1397، ارزیابی عملکرد شهر جدید پردیس در ارائه خدمات و ارائه راهبردهای ارتقاء آن، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1 شماره 3
8- حاتمی‌نژاد، حسین و همکاران، 1392، آسیب‌شناسی شهرهای جدید در ایران، مجله سپهر، شماره 88 ،صص 47-58.
9- داداش‌پور، هاشم و همکاران، 1392، تحلیل خوداتکایی شهرهای جدید در مناطق کلان‌شهری، مطالعه موردی شهر جدید پردیس در منطقه کلان‌شهری تهران، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال سوم، شماره 10، صص43-62.
10- دلاکه، حسن و همکاران،1394، ارزیابی کیفیت فضایی در شهرهای جدید با استفاده از مدل فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی شهر جدید بهارستان، فصلنامه آمایش محیط ، شماره 36، صص35-54.
11- ذبیحی، حسین و همکاران، 1398، ارائه مدل ارزیابانه از چالش‌های نظام مدیریت شهری شهرهای جدید ایرانی برمبنای رویکرد مدل‌سازی ساختاری – تفسیری(ISM)، نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 16، شماره 75، صص33-46.
12- زبردست، اسفندیار و همکاران، 1386، بررسی عملکرد شهر جدید هشتگرد در جذب سرریز جمعیت، فصلنامه جغرافیا و توسعه، زاهدان، دوره 5، شماره10، صص 5-22.
13- زیاری، کرامت‌اله، 1388، برنامه‌ریزی شهرهای جدید ، انتشارات سمت، چاپ شانردهم، قم، 221صفحه.
14- سرشماری نفوس و مسکن، 1395، مرکز آمار ایران، www.amar.org.ir.
15- سرور، رحیم و همکاران، 1397، ارزیابی میزان موفقیت طرح‌های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی زاهدان، فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 11 شماره 2، صص201-214.
16- سرور، رحیم و همکاران، 1396، برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای جدید (توسعه اجتماعی و سرزنده سازی شهری) انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ اول، تهران، 756صفحه.
17- سرور، رحیم و همکاران، 1391، ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر پردیس در جذب سرریزهای جمعیت کلان‌شهر تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، دوره 4، شماره5، صص15-25.
18- قرخلو، مهدی، 1387، ارزیابی چالش‌ها و مشکلات شهرهای جدید و میزان موفقیت آن‌ها در ایران: شهر جدید سهند،فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره13 شماره 1، صص165-191.
19- ملکی، سعیدو همکاران، 1392، ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های اجتماعی، کالبدی وخدمات شهری(مطالعه موردی مناطق هشت‌گانه شهر اهواز) فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری، سال اول، شماره 3، صص 29-54.
20- نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان پردیس، 1395، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، www.amar.org.ir
21- نسترن، مهین و همکاران، 1392، ارزیابی شاخص‌های پایداری اجتماعی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 24 شماره 51، صص155-173.
22- نیک‌پور، عامر و همکاران، 1394، ارزیابی شاخص‌های توسعه شهری با تأکید بر عدالت در توزیع خدمات (موردمطالعه شهر بابل)، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ششم، شماره 22، صص125-138.
23- وارثی، حمیدرضا و همکاران، 1395، ارزیابی و تحلیل وضعیت اشتغال در شهرهای جدید، مطالعه موردی شهر جدید بهارستان، فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا) سال ششم، شماره 2، صص57-76.
24- Aperspective of spatial segregation, Habitat International 28, 2004, pages349-368.
25- Beeveers,R(1988),The Garden City Utopia, A Critical 30 Biography of Ebenezer Howard, Publisher:Palgrave Macmillan UK, Edition:1, London, Pages:214.
26- Eddie C.M. Hui, Manfred C.M. lam, 2005, A study of commuting patterns of new town resident in Hong Kong, Habitat international, vol. 29, pp 421- 437.
27- Firman, T. 2005, New town development in Jakarta metropolitan region:
28- Josef,C. 2010,The influence of suburbanization on the access to employ of workers in the  new town, A case study of Tin shui Wai, Habitat International,Volume 34, Issue 1, January 2010, Pages 38-45
29- Lee,Chang-Moo,Ahn, Kun-Hyuck,2005, Five new towns in the Seoul metropolitan area and their attractions in non-working trips: Implications on self-containment of new towns, Habitat International, Volume 29, Issue 4, December 2005, Pages 647-666
30- Sarvar,Rahim,2019,Development, Sift, and Prioritization of Urban Catalyst Projects Planning Indicators, Case Stady: Analysis of Indicators in Tehran Metropolis, Armanshahr Architectur & Urban Development, volume 13, issue 30, pages256-283.