نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند، توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه‌ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. چرا که زمین در هر حال بستر اصلی گنجینه‌ها و ثروت‌های مادی است و از نظر اقتصادی ارزشمند است و موارد استفاده متعددی برای رفع نیازهای جوامع انسانی (از جمله احداث ساختمان) وجود دارد. بر این اساس خانه‌ها و اماکن روستایی یکی از منافع سرمایه‌ای جوامع روستایی به شمار می‌آیند که مالک آنها نیازمند است با تکیه بر قانون از نظر حقوقی نسبت به دارایی خود احساس امنیت نماید. از سوی دیگر نیاز به اطلاعات زمین به منزله پایه و زمینه‌ای برای توسعه و کنترل منابع زمین، شناسنامه‌دار شدن هر واحد آن را در اولویت قرار می‌دهد.
در این تحقیق بررسی روند تاریخی صدور سند در ایران و به طور اخص برنامه‌های توسعه در ایران بعد از انقلاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Historical Process of Issuance of Residential Ownership in Iran

نویسندگان [English]

  • Mojtabaa Ghadiri Ma'soum 1
  • Soheila Irandoost Khanghah 2

1 Professor of University of Tehran

2 Master of Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

چکیده [English]

Rural environments are a part of human society. Sustainable and integrated national development depends on sustainable development in regional, urban and rural level. In this regard, the second, third and fourth economic, social and cultural development plan introduces rural construction as one of its goals and considers issuing residential ownership document as an executive solution. Since ground is the main context of material wealth and treasures. Moreover, it is economically valuable and has different applications in satisfying needs of human society (like construction). Accordingly, rural houses and buildings are among capital interests of rural societies and their owners need to feel secure in regard to their possessions. On the other hand, the need for ground-related information as a basis for development and control of ground resources results in the priority of document issuance for each building.
The present article investigates the historical trend of issuing documents and especially developmental programs in Iran after the revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • document issuance
  • Ownership
  • Village
  • development
1.  آسایش، حسین.1385، اصول و روش های برنامه ریزی روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
2.  آسایش ، حسین.1385، برنامه ریزی روستایی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، تهران.
3.  ابوطالبی، صابر، 1384، مروری بر مجموعه ضوابط و مقررات ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، انتشارات یاران مهر، قم.
4.  ازکیا، مصطفی .1374، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، انتشارات مؤسسه اطلاعات، تهران.
5.  ازکیا و غفاری، مصطفی و غلامرضا.1383، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، انتشارات نی، تهران.
6.  اسکافی، نادر .1382، فرهنگ ثبتی، انتشارات دادگستر، تهران.
7.  پاپلی یزدی و ابراهیمی، حسین و محمد امیر .1387، انتشارات سمت تهران.
8.  پور کمال، محمد، مقدمه ای بر شناخت کاداستر و کاربردهای آن، انتشارات مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، تهران.
9.  ترشیزیان و اطهاری، پریوش و کمال.1389، ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران.
10.      جعفری لنگرودی، محمد. 2536، حقوق ثبت، انتشارات حیدری، تهران.
11.      جمعه پور، محمود.1381 ، مقدمه بر برنامهریزی توسعه روستایی دیدگاهها و روشها، انتشارات سمت، تهران.
12.      جمعی از نویسندگان، 1378، مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک، انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور، تهران.
13.      حجتی اشرفی، غلامرضا. 1382، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ثبتی، اننتشارات گنج دانش، تهران.
14.      حقیقت، علی .1379، ثبت املاک در ایران، انتشارات گنج دانش، تهران.
15.      دورنر،پیتر، ترجمه کشاورز ، 1345، اصلاحات ارضی، انتشارات امیر کبیر ، تهران.
16.      رضوانی، محمدرضا، 1383، مقدمهای بر برنامهریزی توسعه روستایی در ایران، انتشارات قومس، تهران.
17.      سلیمانی و روحانی، مصطفی و مهدی، 1378، مجموعه کامل قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک، انتشارات معاونت پژوهش و تدوین و تنظیم قوانین و مقررات، تهران.
18.      شهری، غلامرضا. 1370، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
19.         صالحی، حمید. 1375، حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران، انتشارات مشرق، تهران.
20.      طالب، مهدی، 1384، جامعهشناسی روستایی با تأکید بر ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
21.      عابدی، ضرغام .1385، ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی، پایان نامه.
22.      قدیری معصوم و نجفی، مجتبی و علی اکبر، بهار 1382، شماره 44، مجله پژوهشهای جغرافیایی، دانشگاه تهران.
23.      قدیری معصوم و علیقلیزاده، مجتبی و ناصر، بهار 1382، شماره 46، مجله پژوهشهای جغرافیایی، دانشگاه تهران.
24.      قربانی، فرج الله، 1371، مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی و اصلاحات ارضی ، انتشارات دانشور ، تهران
25.      قربانی، فرج الله، 1374، مجموعه کامل قوانین مقررات ثبتی، انتشارات فردوس ، تهران
26.      کربلایی، فرشته. 1387، اثرات صدور سند اماکن روستایی در توسعه و عمران روستایی، پایان نامه
27.      لارسن، گرهارد، ترجمه پور کمال، میترا، 1376، سیستمهای کاداستر و ثبت زمین، انتشارات مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، تهران
28.      متانی، محمد علی . 1384، مجموعه قوانین دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، انتشارات جنگل، تهران
29.      محمدی، جلیل. سیر مالکیت و چگونگی ثبت اسناد و املاک، 1383، انتشارات مؤلف، تهران
30.      مطیعی لنگرودی، حسن.1382، برنامهریزی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد
31.      مهدوی، مسعود. 1385، مقدمهای بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات سمت، تهران