نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شرایط اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی گروه‌های مختلف اجتماعی در روستاهای نمونه دهستان پایین ولایت در شهرستان مشهد از استان خراسان رضوی می‌پردازد. روش تحقیق پیمایشی بوده و داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد به دست آمده است. جامعه آماری 404 خانوار و یا 1804 نفر بوده که در این میان 40 خانوار در روستاهای نمونه از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد عواملی نظیر شرایط جغرافیایی روستا، نحوه مالکیت بر اراضی، نوع و محل کار سرپرست خانوار و تعداد فرزندان بر اوضاع اقتصادی خانوارها و دستیابی به معیشت پایدار تأثیر می‌گذارد. همچنین ارتباط معناداری میان وضعیت اقتصادی سرپرست خانوار و امنیت غذایی افراد تحت تکفل وی وجود دارد. در این میان مادران و دختربچه‌ها کمترین امنیت غذایی و شکننده‌ترین وضعیت را تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Economic Conditions on Food Security in Rural Areas (Case Study: Low Volunteer Village of Razavi District of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Katayun Alizadeh 1
  • Hojjat Hasheminejad 2

1 Faculty Member of Geography Department, Islamic Azad University, Mashhad Branch

2 Master of Science (MSc) in Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The present article investigates the effects of economic situation on food security of different social groups in sample villages of Paeen Velayat in Mashhad (Khorsan Razavi province). Survey Research is used and data are collected using standard questionnaire. Statistical group consists of 404 households or 1804 individuals from which 40 households were selected from the sample villages using cluster sampling. Results indicate that factors like geographic conditions of the village, land ownership, household head type and place of employment, number of children influence economic condition of the households and their ability in achieving sustainable livelihood. Moreover, there is a significant relationship between economic situation of household head and food security of dependent members of the family. In this regard, mothers and young girls experience the lowest and most fragile situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic situation
  • Food Security
  • sustainable livelihood
  • Paeen Velayat rural district
1-حقوقی، مرتضی، 1377، امنیت غذایی، آب و توسعه، شماره  دوم و سوم.   
2- رکنی، نوردهر، 1372، اصول بهداشت موادغذایی، چاپ اول، دانشگاه تهران.
3- ریخته‌گر برنجی، 1389، امنیت غذایی در ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 24.
4- زمردی، عظیم، 1370، بهداشت گیاهان و فرآورده‌های کشاورزی، چاپ اول، مؤلف، تهران.
5- فروتن، بهروز، 1373، مجله صنعت و مطبوعات.
6- کلانتری، عیسی(1373)، امنیت غذایی، ابعاد جهانی و ملی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوم، پاییز، 6.
7- ملکوتی، محمدجعفر،1377، ضرورت کنترل سبزی‌ها از طریق مصرف بهینه کودها، زیتون، ویژه‌نامه شماره6،دی ماه.
8- ممتاز، فرهاد، 1388، مجله کشاورز، بهمن و اسفند.
9- مرکز آمار ایران، آمار نامه‌های استان خراسان رضوی، سال‌های 1375 و 1385.
10- نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن شهرستان مشهد، سال‌های 1345-1355-1365-1375-1385.
 11-Food and Agricultural Organization of the United Nations, Year Book,2008.