نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سال‌هاى اخیر، نگرانى‌هاى فراوانى در سطح جهان در رابطه با اثرات و عواقب برخى از فعالیت‌هاى کشاورزى بر محیط زیست و جامعه مشاهده گردیده است، افزایش میزان استفاده از نهاده‌هایى چون کودهاى شیمیایى، علف‌کش‌ها، آفت‌کش‌هاى شیمیایى و... که به منظور افزایش عملکرد و ارتقاى سطح تولید صورت مى‌گیرد و همچنین فاضلاب‌هاى حاصل از شستشوى دامدارى‌ها و مرغدارى‌ها، کانون وسیع و گسترده‌اى از انواع آلودگى‌ها را بوجود آورده است.
در آمریکا برآورد شده است که عملاً کمتر از یک درصد سم مصرفى در این کشور به آفات مورد نظر مى‌رسد و 99 درصد بقیه به هدر رفته و در محیط زیست رها مى‌شود. 20 سال پیش مصرف هر تن کود اضافى 15 تا 20 تن بر عملکرد غله جهان مى‌افزود ولى امروزه از مصرف همین مقدار کود فقط 5 تا 10 تن افزایش محصول بدست مى‌آید. (حسینى، شریعتى، جهاد ش 258) عامل زیست محیطى از جمله عواملى است که در توسعه روستا باید درنظر گرفت زیرا حفظ محیط زیست و ارزشهاى آن در برابر انواع آلودگیها و تخریب اهمیت بسیار دارد. در اجراى برنامه توسعه روستایى باید با تمام وسایل لازم از تخریب عمومى خاک، آب و... جلوگیرى به عمل آید.
در این مقاله به مسائل زیست محیطى در توسعه روستایى پرداخته شده و مسائلى همچون فرسایش خاک-تخریب جنگل‌ها -سموم و کودهاى شیمیایى و... مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته، سپس اهمیت و ضرورت مسائل زیستى در توسعه روستایى، موردشناسى و در نهایت پیامدها مورد بررسى قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Issues in Rural Development

نویسنده [English]

  • Ali Hassanvandi

چکیده [English]

Currently, there is an increased global interest in influences and consequences of some agricultural activities performed to improve the production level, like increasing amount of inputs such as chemical fertilizers, herbicides, pesticides, etc. on the environment and society. Furthermore, wastewater produced by washing stockyards and chicken farms create a large and widespread area covered by different kinds of pollutions.
It has been estimated that less than 1 percent of poison used in America is practically used for pests and the other 99 percent are wasted and released in the environment. 20 years ago every extra ton of fertilizer would add 15 to 20 tons to the global crop production, but today the same amount of extra fertilizer increase the production by only 5 to 10 tons (Hosseini, Shariati, Jihad Sh 258).  Environmental factor is one of the factors that should be considered in rural development, as preserving the environment and its values in the face of various pollutions and destructions is very important. In performing rural development plan, soil and water degradation must be avoided with all means.
The present article studies and investigates environmental issues like soil erosion, forest degradation, chemical poisons and fertilizers, etc. in rural development. Afterwards, the importance and necessity of biological issues in rural development, case study and finally the consequences are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Rural Development
  • environment
  • Sustainable development
1- سیدجمال، فرج‌اله، حسینى و محمدرضا شریعتى. نگرش‌ها و نیازهاى آموزشى مروجان جهاد، شماره258، شهریور 1382.
2-  على اکبر، دهخدا- لغت نامه- چاپ دانشگاه، تهران.
3-  سیدحسن حسینى ابرى، مدخلى بر جغرافیاى روستایى ایران، انتشارات دانشگاه اصفهان- 1380.
4- مصطفى،ازکیا، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى توسعه روستایى، 1364.
5- سیاست‌هاى منطقه‌اى توسعه روستایى- بانک جهانى 1975 ص3.
6- ماهنامه جهاد شماره 73-172 فروردین و اردیبهشت 1374 ص64.
7- حسین نصیرى، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم، انتشارات فرهنگ اندیشه- تهران 1379.
8- حسین آسایش، برنامه ریزى روستایى در ایران، انتشارات پیام نورص4.
9- ماهنامه زیتون شماره 132 ص48.
10- ماهنامه کشاورز شماره 211 تیر 1376 ص67.
11- مسیج، انصارى دزفولى- کشاورزى و امنیت غذایى، سنبله، 1376، شماره 64-91.