نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

در سالهای اخیر به علت رشد سریع شهرنشینی از یک طرف و نبود یک نظام مدون برنامه‌ریزی و مدیریت در شهرهای کشور، خدمات شهری با مسایل و مشکلات بی‌شماری روبه رو شده‌اند. افزایش بی‌رویه و شتابان  جمعیت با توجه به گنجایش شهر، باعث شتاب در ساخت و سازهای ناهمگون و بدون برنامه‌ریزی صحیح شهری و عدم توزیع امکانات و خدمات، جهت برخورداری افراد از امکانات اقتصادی و زیست محیطی و تمرکز کاربری‌های خاص اداری- سیاسی و اقتصادی در مناطق ویژه شهر می‌گردد. فضاهای مسکونی نیز که یکی از کاربری‌های مهم شهر هستند و در اکثر شهرها بیشترین مقدار کاربری را به خود اختصاص داده‌اند، نیز با مشکلاتی همچون کمبود، فقدان استانداردهای مشخص ساختمانی، عدم رعایت شاخص‌های کمی و کیفی مسکن، کمبود و گرانی قیمت زمین شهری و مصالح ساختمانی وعدم استقرار در مکانهای مطلوب و...روبرو می‌باشند، لذا با توجه به مسایل و مشکلات مسکن شهری لازم بود در این خصوص به منظور برنامه‌ریزی صحیح جهت ارتقای کمی و کیفی شرایط مسکن و جلوگیری از صدمات جبران‌ناپذیر آن در برخی محلات یک بررسی و ارزیابی از وضعیت موجود مسکن محلات مختلف شهر ایلام به عمل آید.
برای شناسایی نارسایی‌های مختلف موجود در محلات لازم بود که اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و سپس بوسیله ابزار Spss و Excel تجزیه و تحلیل گردد.
نتایج حاصل از ارزیابی و تجزیه و تحلیل وضعیت مسکن محلات مختلف شهری مورد مطالعه نشان داد که این محلات از شاخص‌های کمی و کیفی یکسانی برخوردار نبوده و همه محلات به طور برابر به امکانات و خدمات شهری دسترسی نداشته و چهره این محلات کاملاً با یکدیگر متفاوت است. بطوریکه از 16 محله‌ای که مورد مطالعه قرار گرفت نواحی حاشیه نشین شهر که سه محله را دربرمی‌گیرد از دسترسی به حداقل امکانات و استانداردهای مسکن محرومند و می‌توان گفت سایر محلات از شرایط بهتری برخوردارند و رابطه معنی‌داری بین میزان درآمد با کیفیت مسکن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geographic Analysis of Housing in Ilam City Sites

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Varesi
  • Maryam Askari

Faculty Member of Isfahan University

چکیده [English]

Recently, city services have faced many problems and issues due to rapid increase in urbanism and lack of a codified system of planning and management in different cities. Irregular and hasty population growth results in heterogeneous constructions without correct urban planning and distribution of facilities and services in a way that makes it impossible for everyone to take advantage of economic, environmental facilities. This results in the centralization of specific institutional-political and economic land use in specific urban areas. Residential areas are also an important part of urban land use and the largest area in most cities is allocated to them. They also face problems like shortage and lack of clear standards in buildings, disregard of quantitative and qualitative household indexes, shortage and costliness of urban lands, materials, establishment in inappropriate places and etc. Thus considering issues and problems facing urban household, an analysis and evaluation of the present house hold situation in different neighborhoods of Ilam was necessary for appropriate planning, qualitative and quantitative improvement of households and preventing irreparable damages.
In order to identify different insufficiencies in neighborhoods, it was necessary to collect information using questionnaire and analyze them using SPSS and Excel.
Results indicate that different urban neighborhoods have different qualitative and quantitative indexes, they have different level of access to urban facilities and services and their appearance is completely different. So that among 16 neighborhoods, suburban areas including 3 neighborhoods do not have access to the least household possibilities and standards. It is assumed that other neighborhoods have better situations and there is a significant relation between income level and the household quality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • Neighborhood
  • household
  • Ilam
- رهنمایی، محمدتقی، توسعه شهری و اثرات آن بر محیط زیست ایلام، تهران، 1375.
- سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام، طرح جامع مسکن شهرستان ایلام، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، 1386.
- سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1335، مرکز آمار ایران.
- سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1345، مرکز آمار ایران.
- سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1355، مرکز آمار ایران.
- سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1365، مرکز آمار ایران.
- سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1375، مرکز آمار ایران.
- سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385، مرکز آمار ایران.
- علی اکبری، اسماعیل، مکانیزم‌های توسعه شهری در استان ایلام با تبیین نقش دولت، دانشگاه تهران، رساله دکتری، 1378.
- مجتهدزاده، غلامحسین، مشکلات مسکن در ایران، مجله معماری و شهرسازی، شماره 6، رشت، 1368.
- مهندسین مشاور بعد تکنیک، طرح جامع شهرستان ایلام،1370.
- مهندسین مشاور بعد تکنیک، گزارش توجیهی  در مورد افق طرح جامع شهر ایلام، 1384.
- مهندسین مشاور بعد تکنیک، طرح ساماندهی حریم شهر ایلام، جلد اول، انتشارات بی‌تا، سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام،1372.
- مهندسین مشاور طرح و آمایش، طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهر ایلام، جلد دوم، 1368.
- وارثی، حمیدرضا، تحلیلی از مشکلات مسکن در شهر اصفهان، مجموعه مقالات سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، جلد دوم، تهران، 1373.