نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیاى سیاسى دانشگاه امام حسین علیه السلام

چکیده

دستیابى به نقاط کانونى مطلوب در همگرایى میان کشورهاى اسلامى ضرورت ترسیم چشم انداز مطلوب براى چنین همگرایى را اجتناب ناپذیر مىسازد. چشم انداز، آینده واقعى، معتبر و جذاب براى کشورهاست.
وحدت فرآیندى بین رشته اى با ماهیت تعاملى است که ضرورت توجه به لایه هاى اقتصادى، فنى، اجتماعی، سیاسى،امنیتى، ژئوپلیتیک و فرهنگى و نیز نقش آفرینان دولتى و غیردولتى مختلف را ایجاب مىکند. یکى از ویژگی هاى بارز وحدت و همگرایى کشورهاى اسلامى درهم تنیدگى و نامریى بودن مرزهاى موضوعى است.
در این مقاله، چشم انداز همگرایى جهان اسلام در ابعاد مختلف مورد بررسى قرار گرفته و راهبردهاى فرا روى کشورهاى اسلامى به همراه چالش ها و فرصتهاى آن ارائه مىشود.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Unity of the Islamic World The Prospect of the Future of the Islamic World (Part Five)

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Rahim Safavi

Associate Professor of Political Geography, Imam Hossein University

چکیده [English]

The achievement of desirable focal points in convergence among Islamic countries makes outlining the desired perspective for such convergence inevitable. The prospect is a real, respectable and attractive future for the countries.
Unity is an interdisciplinary process that requires the consideration of economic, technological, social, political, security, geopolitical and cultural layers, as well as different governmental and non-governmental actors. One of the characteristic features of the unity and convergence of Islamic countries is the tangled and invisible thematic boundaries.
In this paper, the perspectives of convergence of the Islamic world in different dimensions are examined and strategies for Islamic countries along with their challenges and opportunities are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perspective
  • Conceptual and Strategic Model
  • Economic Convergence
-1  افتخاری، اصغر؛ خشونت و جامعه؛ تهران: نشر سفید؛ 1379.
-2 برچر، مایکل و تد رابرت گار؛ بحران در سیاست جهان: ظهور و سقوط بحران‌ها؛ ترجمه:فردین قریشى؛ تهران: پژوهشکده‌ى مطالعات راهبردى؛ جلداول؛1382.
-3 تبرائیان، محمدحسن؛ «استراتژى تقریب مذاهب اسلامى».
-4 «چالش‌های فرهنگى- تبلیغى و فرصت‌هاى پیش‌رو»؛ همایش بین‌المللى جهان اسلام:چالش‌ها و فرصت‌ها؛وزارت امورخارجه؛ 1383.
-5 خیرخواه، کامل؛ «وحدت بر محور مکتب اسلام»؛ مجله‌ى مکتب اسلام؛ سال 23؛ شماره‌ى 3.
-6 صفوى، سیدیحیى؛«وحدت جهان اسلام: چشم‌انداز آینده»؛ دانشگاه اصفهان؛اصفهان : کنگره‌ى بین المللى جغرافى‌دانان جهان اسلام؛ 1385.
-7 مجیدى، محمدرضا؛ «کارکردگرایى و همگرایى جهان اسلام»؛ مقاله‌ى ارائه شده در مجموعه مقالات استراتژى تقریب مذاهب اسلامى؛ تهران: مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلام؛1389.
-8 مرقاتى، سیدطه؛ «جهانشمولى اسلام و جهانى سازى (مجموعه مقالات)»؛ شانزدهمین کنفرانس بین‌المللى وحدت اسلامى؛ج2؛ مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى؛تهران1382.
-9 مظفرى، محمدحسین؛«مبانى عینى همبستگى اسلامى»؛ مقاله‌ى ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین‌المللى وحدت اسلامى؛ تهران: مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلام؛1374.
-10 معزالدین، محمدسعید؛ «آواى وحدت»؛ تهران: مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى؛ مرداد 1374.
11- Islamic Development Bank;31st; Annual Report;2005-2006.
12- WORLD ISLAMIC ECONOMIC FORUM;Ibid.
13- AI-Salman.Mahdi H;Islamic Regional Economic Integration:Challenges and
opportunities; Kuwait University:2000
14- Managing.Yeoh M;(editor), Partnerships-Unlocking Economic Potential for
Growth and Development in Muslim Countries;Pelanduk Publications;2003.
15- World Bank; The Major Economic;Social&Trade Indicatiors;Ibid.
16- Fahim Khan; Islamic Futures and their Markets;Islamic Development Bank;
1997; pp.31-35.
17-Zubair,Hasan; The New World Order;Muslim Predicament;and the way out International;Islamic University of Malaysia;2004 Online at:http// mpra.ub.uni- muenchen.de/3009/MPRA Paper No.3009,posted 30,April 2007/07:38 and look at Organisation of the Islamic Conference. OIC 10-year Action Plan;2005
18-Islamic Development Bank; Key Socio-Economic Statistics on IDB Member Countries; Statistical Monograph No.26;2006
19- Lausanne Committee for World Evangelization; Underestanding Muslims “A
New Vision, a New Heart, a Renewed Call”; Lausanne Occasional Paper No.49 2004
Forum for World Evangelization; Thailand, September 29 to October 5;2004.
20- Fulya Celik; Muslims at a Crossroads: alienation or integration; Sunshine Mosque Open Day Sunday 29 April;2007.