نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین نقش باد فون برروی آتش سوزی جنگل های استان گیلان و روش‌ههای پیش بینی آتش سوزی جنگل ها انجام گرفته است. به این منظور آمار آتش سوزی جنگل های گیلان در دوره آماری (1385 - 1381) انتخاب شده و نقشه های سینوپتیک تراز دریا، در زمان آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که دو الگوی سیکلون شمال اروپا و پرفشار مهاجر در ایجاد پدیده فون دامنه های جنوب البرز تأثیر داشته اند. با بررسی روش اول پیش بینی آتش سوزی (B فاکتور ریسک انگسترم) در اثر پدیده فون این نتیجه به دست آمده است که سیستم پرفشار مهاجر عامل اصلی ایجاد فون و آتش سوزی در منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The analysis and prediction of the role of Foehn wind on the forest fires in Guilan province

نویسندگان [English]

  • Farideh Golvani 1
  • Hassan Lashkari 2

1 Master of Natural Geography, University of Shahid Beheshti

2 Associate Professor of the department of Geography, University of Shahid Beheshti

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the role of Foehn wind on forest fires in Gilan province and forest fire prediction methods. For this purpose, fire statistics of Gilan forests were selected during the statistical period (2002 - 2006) and synoptic maps of sea level were investigated during fire. The results of this study showed that the two cyclone patterns of northern Europe and migratory high-pressure have been effective in the Foehn phenomenon of the southern Alborz slopes. By studying the first method of prediction (Factor B of Angstrom risk)  of fire caused by the Foehn phenomenon it is concluded that the migratory high-pressure system is the main cause of Foehn and fire in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foehn wind, Synoptic
  • Sea Level
  • cyclone of northern Europe
  • migratory high pressure
-1 پرنیان، على، شرایط ایجاد پدیده فون بر روى استانهاى گیلان و مازندران، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال،1378.
-2  شیرزادى، هما، بررسى اوضاع سینوپتیکى و فیزیکى پدیده فون و اثرات مخرب آن در ایران، دانشگاه تهران مؤسسه ژئوفیزیک، 1371.
-3 جعفرپور، ابراهیم، اقلیم شناسى، تهران، چاپ پنجم، 1381.
-4 خوشحال دستجردى، جواد،تحلیل و ارائه مدل هاى سینوپتیک و کلیماتولوژى براى بارشهاى بیش از صدمیلى متر در سواحل جنوبى دریاى خزر، تربیت مدرس، 1376.
-5 ذوالفقارى،حسن، فرهنگ آب و هواشناسى، یادواره کتاب، 1383.
-6 مجبوریان، عباسعلى، جریان داخل یک گسستگى (GAP) همراه با اثر فون در منجیل، دانشگاه تهران دانشکده ژئوفیزیک، 1381.
-7 خبرگزارى ایرنا، رشت، یکشنبه 8 بهمن 1385.
-8 سازمان منابع طبیعى بخش جنگلدارى شهرستان رشت، آمار آتش سوزى 5 ساله.
-9  سازمان کل هواشناسى تهرانه ى نقشه هاى سینوپتیک.
 
1- Chan,P.W,Monitoring and obesrvation of fohn wind in Hongkong,2004.
2- Macey.P.M,Schluter,P.J, Weather and the risk of sudden in fant/death syndrome:the effect of wind,Epidemiology and Community Health,2000.
3- Maleisen,Richard,phenomen of fohn wind, Bied der wissenshaft,1978.
4- Meteorol,Q.J.R,Numerical simulation of meso-gamma scale features of fohn at the ground level in the Rhine Valley,2003.
5- Ruirer,Wijke,winds of the mountains the fohn,2003.
6- Wikipedia,the free encyclopedia jumpto:navigation search fohn wind.