نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده نقشه برداری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعه سوابق جهانی نشان می‌دهد کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در زمینه برنامه‌ریزی در مدیریت گردشگری برای اولین بار در اوایل دهه 1990 میلادی آغاز شد، ولی توسعه کاربری سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در این زمینه همانند توسعه آن در سایر زمینه‌ها سریع نبوده است. بدیهی است که این توانایی، امکانات بسیار وسیعی را در اختیار برنامه‌ریزان و گردشگران قرار می‌دهد تا بتوانند برنامه‌ریزی خود را انجام دهند.
برنامه‌ریزان از این توانایی و امکان برای شناخت کاستی‌ها و نقاط ضعف احتمالی و همچنین بررسی روند تغییرات به منظور برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط و توسعه فعالیت‌های گردشگری استفاده می‌کنند.
هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین کارکردهای سامانه های اطلاعات جغرافیایی بر صنعت نوپای گردشگری در کشور می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و تکنیکی می‌باشد.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی می‌تواند در جهت برآورد نیازهای مختلف اطلاعاتی، برآورد شاخص و به طور کلی کمک به برنامه‌ریزان، گردشگران، همچنین پایش و ارزیابی فعالیت‌های گردشگری به کار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Geographic Information Systems in the Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Mahdi Modiri 1
  • Mehrdad Karami 2
  • Sahand Bani Kamali 3

1 Faculty Member of School of Surveying

2 Graduate Student of Regional Development Planning at Allameh Tabataba'i University

3 Graduate Student of Tourism Planning at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The study of world records suggests that the application of GIS in planning tourism management started for the first time in the early 1990's, but the development of the application of GIS in this field has not been as rapid as its development in other areas. Obviously, this ability offers plenty of help for planners and tourists to do their own planning.
The planners use this ability to identify possible deficiencies and weaknesses, as well as the trend of changes to plan for improving conditions and the development of tourism activities.
The purpose of this study is to investigate and describe the functions of geographic information systems in the emerging tourism industry in the country. This research is descriptive-analytical and technical.
The results of this study indicate that GIS can be used to estimate different information needs, estimate the indicator, and generally help planners and tourists, as well as to monitor and evaluate tourism activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • Geographic Information Systems
  • Tourism planning
  • Tourists
1- هایوود، یان، سارا کورنلیوس و استو کارو(1381)، مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی، ترجمه گیتی تجویدی، چاپ اول، سازمان نقشه برداری کشور.
2- محلاتی، صلاح الدین(1380)، درآمدی بر جهانگردی، چاپ اول، دانشگاه شهید بهشتی.
3-  فرج زاده اصل، منوچهر(1387)، سیستم اطلاعات جغرافیایی، چاپ دوم، انتشارات سمت.
4- چاک.وای.گی با همکاری ادوارد فایو سو لا، ترجمه علی پارساییان، محمد اعرابی، جهانگردی در چشم اندازی جامع، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم، 1388.
5- کاظمی، مهدی، (1386)، مدیریت گردشگری، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.
6- امیدوار، کمال، (1387)، جاذبه های اکوتوریستی در طبیعت برهنه استان یزد، فصلنامه علمی مطالعات جهانگردی، نشریه دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، شماره9، تهران.
7- ملکیان، نظام الدین و نادری بنی، محمود (1383)، بررسی وضعیت گردشگری داخلی در شهرستان یزد، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 4، تهران.
8- تی تی دژ، امید. (1384). خود آموز Arc GIS و مفاهیم پایه GIS. آمل: مؤسسه فرهنگی هنری شمال پایدار- دانشگاه شمال.
 
9- Mow forth, mandmunt , A.(2003), Tourism and sustainable, Rout ledge
10-Russo, Antonio and Borg, Janvander, (2002), Planning considerations for cultural tourism: A case study of four European cities, Tourism Management, Elsevier.
11-Russo, Antonio and Borg, Janvander, (2002), Planning considerations for cultural tourism: A case study of four European cities, Tourism Management, Elsevier.
12-World tourism organization, (2008), Tourism highlights (2008ed). Madrid: World tourism organization.
13- Sulbak, J.R. (2000),Application of digital elevation models, www.Sintef.No/ statie/ am/gis/downloads/DEM application.pdf.
14-Almer, Alexander, Harvald Stelzel (2002): Multimedia visualization of geoinformation for tourism regions based on remote sensing data, http://joanneum.ac.at/cms-img/img1990.pdf.
15-Bahaire, Tim & Elliott-White, Martin. (1999).  The Application of Geographical Information Systems (GIS) in Sustainable Tourism Planning:A Review. Journal of Sustainable tourism, 7,159-174.