نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده است، جایگاه اقلیم و جغرافیا در توسعه ی پایدار استان در ارتباط با صنعت گردشگری و نقش آن در برنامه ریزی منطقه ای مشخص شود. چنان پیوندی بین توان های طبیعی و تاریخی استان با اقلیم و گردشگری برقرار نماید که علاوه بر ایرانیان، توجه کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای میانه از جمله ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان را در استفاده از این امکانات طبیعی بی نظیر جلب نماید.زیرا گلستان «گنجینة اکوتوریسم» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Climate in Tourism Planning in Golestan Province

نویسنده [English]

  • Esmaiil Shahkoubi

چکیده [English]

In this article, we try to determine the position of climate and geography in sustainable development of the province in relation to the tourism industry and its role in regional planning. It is tried to form such a link between the natural and historical powers of the province with climate and tourism, so that in addition to the Iranians, the attention of the newly independent countries of Central Asia, including Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Kazakhstan be attracted toward enjoying this unique natural wealth. Golestan is the "treasure of ecotourism".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate
  • Tourism
  • Dialogue among civilizations
  • Ecotourism
1- براتیان، علی، آموزش رشد جغرافیا شماره 78، بهار 1386.
2- محمدی، حسین، آب و هواشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
3- شاهکوئی اسماعیل، پایان نامه کارشناسی دانشگاه تهران، 1372.
4- شاهکوئی اسماعیل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1375.
5- جغرافیای گلستان، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، 1387.
6- بافت تاریخی گرگان، بروشور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گلستان، 1386.
7- شهرستان گنبد کاووس، بروشور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گلستان، بهار 1385.
8- راهنمای آثارتاریخی استان گلستان، کتابچه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گلستان 1379.
9- شاهکوئی اسماعیل، سپهر، نشریه سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح شماره 37 بهار 1380.
10- شاهکوئی اسماعیل، سپهر، نشریه سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح شماره 52 زمستان 1383.
11- شاهکوئی اسماعیل، سپهر، نشریه سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح شماره 48 زمستان 1382.
12- بختیاری و احمدی سروش، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، زمستان 1369.
13- ذوالفقاری، حسن، رشد آموزش جغرافیا، پائیز 1378، شماره 52.
14- رهنمائی، محمدتقی، توان های محیطی ایران، مرکز تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری، 1371.
15- رهنمائی، محمدتقی، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی(جغرافیا) مرکز تحقیقات و مطالعات شهرسازی معماری  1369 .