نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

خلیج فارس منطقه ای است در خاورمیانه که از نظر ژئوپلتیک دارای اهمیت فراوان بوده و به دلیل ویژگی های منحصر به خود در طول تاریخ مورد توجه قدرت های جهانی قرار گرفته است.
در این مقاله مؤلف در پی بررسی تبیین شرایط، ویژگی ها، مسائل ومشکلات کشورهای خلیج ­فارس و همچنین  علل ناکامی کشورهای منطقه خلیج فارس در برقراری رابطه فی مابین درسطوح عالی بوده و سعی در ارائه راهکار مناسب جهت جلوگیری از بحرانهای ممکن می  باشد .
 این منطقه به لحاظ برخورداری از ذخائر ذی قیمت نفت و دارا بودن موقعیت استراتژیکی ویژه، همواره مورد توجه قدرتهای بین المللی بوده، که به سبب آن قدرتهای مذکور در اتخاذ سیاست خارجی خود، ناگزیر به لحاظ نمودن مؤلفه های مؤثر کشورهای منطقه وشرایط بالقوه آن بوده اند .
بر این اساس یکی از موضوعاتی که حائز اهمیت بوده و به نوعی در تعیین سیاست خارجی کشورهای منطقه نقش کلیدی ایفا می کند، مسئله بحران (Crisis) می باشد.
به همین منظور از جمله مسائلی که در این زمینه توجه به آن ضروری است، ارائه راهکارهای مناسب و اتخاذ استراتژی فعال جهت مرتفع نمودن بحران های موجود و مدیریت آن (Management Crisis) با توجه به ضرورت ایجاد، حفظ و تحکیم روابط متقابل دو یا چند جانبه منطقه ای و ضرورت تعیین استراتژی همگرایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای همجوار در راستای تأمین امنیت منطقه خلیج فارس می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Necessity of Security in the Persian Gulf Region and Crisis Management

نویسندگان [English]

 • Rasul Rabbani 1
 • Alireza Ghaffari 2

1 Associate Professor of Social Sciences Department, University of Isfahan

2 Master of Political Science at Mofid University

چکیده [English]

The Persian Gulf is an area in the Middle East that is geopolitically important and attracted by world powers due to its unique features throughout history.
In this article, the author seeks to investigate the explanation of the conditions, characteristics, issues and problems of the Gulf states as well as the causes of failure in the Persian Gulf states to establish a relationship between them at high levelsو and tries to provide an appropriate solution to prevent possible crises.
 This region has always been paid great attention by international powers due to the availability of special oil reserves and a special strategic location, due to which the powers in adopting their foreign policy inevitably have to take into account the effective components of the countries of the region and its potential conditions.
Accordingly, one of the issues that is important and somehow plays a key role in determining the foreign policy of the countries of the region is the Crisis.
For this purpose, one of the issues that needs to be addressed in this regard, is to provide appropriate strategies and to adopt an active strategy to manage and overcome existing crises (Management Crisis) with regard to the need to create, maintain and consolidate the mutual or multilateral regional relations and the necessity of determining the strategy for political, economic and cultural cohesion of the neighboring countries in order to fulfil the security of the Persian Gulf region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis Transition
 • Imperialism
 • Crisis
 • Military Power
 • globalization
 • Security Challanges
 • Persian Golf
 • geopolitics
 • Lasting Peace
 • Political Legitimacy
 • crisis management
 • Politico-Economic Convergence
1. احمدی، حمید، سال 1369، ریشه‌های بحران در خاورمیانه، تهران چاپ، انتشارات کیهان. 
2.الهی ، همایون، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، «بحران در خلیج فارس»، شماره 27 .
3.  پی یر درینیک ، ژان، سال 1368 ،  خاورمیانه در قرن بیستم،تهران، چاپ اول، انتشارات جاویدان ، ص 421 .   
4.تاجیک ،محمدرضا،  «مدیریت بحران رسانه  www.bashgah.net.
5. جعفری ولدانی ، اصغر ، سال 1371 ، کانونهای بحران در خلیج فارس، تهران چاپ اول انتشارات کیهان.
6.  شرادران، بنجامین، سال 1352 ،خاورمیانه، نفت و قدرتهای بزرگ، تهران چاپ اول ،انتشارات افست.
7. کاظمی ، سید علی اصغر، سال 1368 ، مدیریت بحران‌های بین المللی ، تهران چاپ دوم ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
8. عسگری، سهراب، «نقش و جایگاه منطقه خلیج فارس و خاور میانه در ژئوپلتیک انرژی، فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 209 - 210.
9.  لوری میلروی ، جودیت میلر ، سال 1370 ، صدام حسین و بحران خلیج فارس، تهران چاپ اول ، انتشارات زرین.   
10.مجتهدزاده، پیروز، سال 1371، خلیج فارس، کشورها ومرزها ، تهران چاپ اول ، انتشارات عطایی.
11. مجتهدزاده ، پیروز ، سال 1374 ، نگاهی به جغرافیای سیاسی خلیج فارس در سال 2000، فصلنامه خاورمیانه شماره  1.
12. مجتهد زاده، پیروز، سال 1381، جغرافیای سیاسی وسیاست جغرافیایی، تهران چاپ اول، انتشارات سمت.
13. نقیب زاده ، احمد. جامعه اروپاومسایل خاورمیانه ، فصلنامه خاورمیانه، شماره 2 .
14.  ولز ، ساموئل و ... ، سال 1373، امنیت خاورمیانه، تحولات منطقه ای و استراتژی قدرتهای بزرگ، فصلنامه خاورمیانه.
15.چکیده مقالات همایش بین المللی خلیج فارس در گستره تاریخ، سال 1384.
2.همان .
16. ممیزی،تکرار نابخردی یا مدیریت بحران.
17- www.Yahoo.com  , www.momayezi.com