نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

اصالت بخشی به یک تغییرساختار شامل تغییرات اجتماعی و دموگرافی در وضعیت ناحیه داخل لایه عمومی شهر گفته می شود. این نظریه یک نظریه مهم در تغییرات گروه‌های اجتماعی در دهه های اخیر می باشد. در واقع تغییرات کالبدی و اقتصادی مراکز شهری و حومه خصوصاً در شهرهای بزرگ کشورهای غربی تغییرات دموگرافی در پی داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع هدف از این مقاله بررسی نقش اصالت بخشی در تغییرات طبقاتی اجتماعی شهرها به خصوص مراکز شهری می باشد. برای بررسی سعی شده با استفاده از منابع مختلف داخلی و خارجی و منابع کتابخانه ای در دسترس، به بررسی و تحلیل این تغییرات پرداخته شود.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که با اعمال سیاست هایی مانند کنترل اجاره، ایجاد مؤسسات عمومی و تخفیف‌های مالیاتی می‌توان اثرات منفی ناشی از اصالت بخشی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Authenticating in the change of social class

نویسندگان [English]

  • Jamal Mohammadi
  • Younos Gholami

Member of faculty of Department of Geography and Urban Planning, University of Isfahan

چکیده [English]

Authentication refers to a change in the structure, including that of social and demographic changes in the state of the area within the city's general layer. This theory is an important theory in changes in social groups in recent decades. In fact, the physical and economic changes of metropolitan and suburban centers, especially in the major cities of the Western countries, have led to demographic changes. Given the importance of this issue, the purpose of this paper is to examine the role of authentication in social class changes in cities, especially urban centers. To investigate, we have tried to analyze and analyze these changes using various sources of internal and external resources and available secondary resources.
The results of this study show that by imposing policies such as rent control, establishment of public institutions and tax rebates, the negative effects of authentication can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentication
  • Class change
  • city center
  • Suburbs
  • Daily trips
1- رهنما ، محمد رحیم (1375) معرفی و ارزیابی تئوری اصالت بخشی در فرآیند احیای بافت های قدیم شهری ؛ 99.
2- رهنما ، محمد رحیم (1378) پایان‌نامه دکتری، روش های احیای بافت قدیم و توسعة شهر، دانشگاه تربیت مدرس .
3- شکوئی حسین (1365) جغرافیای اجتماعی شهر: اکولوژی اجتماعی شهر، جهاد دانشگاهی.
4- فلامکی، محمد منصور (1380) باز زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
 
5-Atkinson, R. and G. Bridge, Eds. (2005). Gentrification in a Global Context
6-Babcock, B 1995: Building upon the foundations of gentrification: inner city housing development in Australia in the 1990s. Urban Geography 16.
7-GENTRIFICATION Loyola University Chicago.
8-Glass, R. (1964) Aspects of Change, in Centre for Urban Studies (Ed) London: Aspects of Change. London: MacGibbon and Kee
9-Hamnett, C. & Randolph, B. (1988) Cities, Housing and Profits. London: Hutchinson.
10-Lees, Loretta (2000) a reappraisal of gentrification: towards ‘geography of gentrification’ Department of Geography, King’s College London, Strand, London WC2R 2LS, UK new urban colonialism. London, Rutledge
11-Ley, D. (1987) the rent-gap revisited, Annals of the Association of American Geographers, 77, pp. 465-468.
12-Lyons, M (1996) Gentrification, Socioeconomic Change, and the Geography of Displacement, Journal of Urban Affairs, 18, no. 1, pp.39-62.
13-Smith, N. (1996) the New Urban Frontier: Gentrification and the Reaches City. London: Rutledge.
14-Strategic Economics (1999), Gentrification: Causes, Indicators, and Possible Policy Responses for the San Francisco Bay Area. Unpublished paper, The Urban Habitat Program.
15-The Center for Urban Research and Learning (CURL), (2005) INTERNET RESOURCES