نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

روش‏ ها و ابزارهاى تصمیم ‏گیرى با مشارکت گروهى از منابع گوناگون به دست مى‏آید. این منابع شامل کار بر روى گسترش سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیاى با هدف بهبود قابلیت‏ هاى پشتیبانى از تصمیم ‏گیرى، فناورى سامانه‏ هاى پشتیبانى گروهى و نیز مطالعات نظرى و تجربى کاربرد آن مى ‏باشد.منابع دیگر شامل کار بر روى گردآورى، پویایى روش‏ هاى منطقى، پژوهش بر روى ابعاد انسانى گروه افزار و شبکه‏ اى رایانه‏ اى و نقدهاى GIS به عنوان نگرش اثبات گرایى، محدودیت نظرات شاید به گسترش بحث و گفتمان تصمیم‏ گیرى بیانجامد.
منابع مزبور نظریات گوناگونى از تصمیم‏ گیرى را پدید مى ‏آورد که مى‏توان آنها را به عنوان یک رویکرد گروهى و تحلیلى جنرالیزه و کلیت بخشید. رویکرد تحلیلى از مدل‏ هاى ریاضى براى بخش هاى ساختى از پرسش تصمیم ‏گیرى استفاده مى‏ کند، قسمت هاى غیرساختى را به عهده و قضاوت تصمیم گیرندگان مى‏ گذارد.
رویکرد گروهى تصمیم‏ گیرى را به عنوان یک فرآیند تکاملى مى‏ نگرد که با استفاده از بحث، استدلال و اجماع نظر از یک گفت و گوى غیرساختى به تشریح پرسش مى ‏پردازد. منطق بررسى این است که هر دو رویکرد در یک محیط پشتیبانى تصمیم‏ گیرى گروهى ضرورت دارد و به منظور پشتیبانى مؤثر مشارکت گروهى در تصمیم‏ گیرى، ابزارهاى تحلیل و همکارى بایستى با هم تلفیق و یکپارچه شوند. در این مقاله، انواع مختلفى از روش ها و ابزارها جهت تصمیم گروهى ارائه مى‏گردد. روش‏ها و ابزارهاى تصمیم ‏گیرى با مشارکت گروهى از منابع زیادى حاصل مى‏شود. این منابع شامل کار در راستاى گسترش GIS با هدف بهبود قابلیت هاى پشتیبانى تصمیم ‏گیرى مى‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reference: Evaluation of spatial decision support methods Expansion of GIS (Part I)

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Methods and tools for decision making by group participation come from different sources. These sources include work on the development of geographic information systems with the aim of improving the decision support capabilities, the technology of group support systems, and theoretical and empirical studies of its application. Other sources include work on the collecting, The dynamism of logical methods, the research on the human dimensions of groupware and computer network, and GIS reviews as positivist attitudes, the constraints of opinions may lead to the expansion of the discussion and the discourse of decision-making.
The enumerated sources provide a variety of decision-making theories that can be generalized as a group-analytic approach. An analytical approach uses mathematical models for structural sections of the decision-making problem, and leaves the non-structural parts to the decision-makers’ discretion.
The group approach considers decision making as an evolutionary process, which uses discussion, argumentation, and consensus to explain a non-structured dialogue. The logic of the survey is that both approaches are necessary in a group decision support environment, and in order to effectively support group participation in decision making, analytical tools and collaboration tools must be combined and integrated. In this paper, different types of methods and tools are presented for group decision. Methods and tools for decision making through group participation result from many sources. These sources include working in order to expand GIS with the goal of improving decision support capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS capabilities
  • group decision-making methods and tools
  • micro and macro decision making strategies
1- Bhargava,H.K.,Krishnan,R.and Whinston,A.D (1994) On integrating Collaboration and
decision analysis techniques,Journal of Organizational Computing,4(3): 297-316.
2- David,J.,Manguire and David,W.Rhind (2007) Geographic Information Systems and Science,
John Wiley & Sons Ltd,UK,: 4-31.
3- Jiang,H. and Eastman.J.R (2000) Application of fuzzy measures in multi-Criteria evaluation in GIS,International Journal GIS, 14(2): 173-184.
4- Malczewski,J.(2008) GIS-based multicriteria decision analysis: a Critical Overview. Progr.
Plann.62(1), 3-65.
5- Renn,O.,Webler, T.,Rakel,H.,Dienel,P.and Johnson,B (2003) Public Participation in decision
making: a Three-step Procedure, Policy Sciences,26: 189-214.
6- Von Winterfeldt.D (1997) Value Tree analysis: an introduction and an application to offshore
oil drilling.in P.R.Kleindorfer and H.C.Kunreuther (eds) Insuring and Managing Hazardous Risk:
From Seveso to Bhopal and Beyond,Berlin, Springer Verlag: 85-349.
7- Zeiler,M(1999) Modeling Our World:The ESRI Guide to Geodatabase Design, ESRI Press.