نویسنده

دانشیار جغرافیاى سیاسى دانشگاه امام حسین علیه ‏السلام

چکیده

با تکیه بر شناسایى ظرفیت‏ ها و توانمندى‏ هایى که مقوم همگرایى در جهان اسلام هستند و در مقابل عوامل واگرایانه ‏اى که در جهت تهدید پیوستگى جهان اسلام حرکت مى‏ کنند و با توجه به لزوم پرداختن به آینده و تلاش براى ساختن آن در جهت تأمین منابع جهان اسلام، در این مقاله به بررسى مفهوم آینده اندیشى و ورود آن به عرصه‏ ى مباحث علمى پرداخته و سپس به آینده ‏هاى محتمل براى جهان اسلام مى‏پردازد.
آینده پژوهشى در حقیقت  تصمیم گیری مربوط به آینده در زمان حال است. دانش و بینشى که آینده پژوهى در اختیار محقق مى ‏گذارد، وى را در کسب موقعیت برتر در عرصه‏ ى رقابتى یارى رسانده و در نتیجه فهم و درک نیروها و عوامل مؤثر در زمینه فعالیت‏هاى شخصى و سازمانى، او را نسبت به تغییرات احتمالى آینده هوشیارتر مى ‏کند. در واقع، با استفاده از تصور حوادث ممکن و ارزیابى احتمالات مى‏ توان خود و دیگران را براى آینده مجهز کرد. فرصت‏ ها و چالش‏ ها را شناسایى کرده و در برابر آن یا براى به دست آوردن آن‏ ها برنامه ریزى نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The unity of the Islamic world. Futures of the convergence of the Islamic world (Part IV)

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Associate Professor of Political Geography, Imam Hossein University

چکیده [English]

By relying on the identification of the capacities and capabilities that are the basis of convergence in the Islamic world, and on the other hand the divergent factors that threaten the continuity of the Muslim world, and considering the need to address the future and to attempt to build it in In order to provide the resources of the Islamic world, this paper examines the concept of future thinking and introduces it into the field of scientific discussions and then addresses the possible futures for the Islamic world.
Future research is in fact the decision-making about the future in the present. The knowledge and insight that future-research makes available to the researcher will help him in acquiring a superior position in the competitive field, and as a result of understanding the forces and factors affecting personal and organizational activities, Will make him/her more vigilant about the possible changes in the future. In fact, using the imagination of possible events and evaluating probabilities, one can equip oneself and others for the future, identify opportunities and challenges and plan against them or to acquire them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Thinking
  • Discovering and Processing the Future Perspective
  • Future Perspective of the Islamic World
1- برت، نى‏نوس(1385)؛ راهنماى تمرین خلق و پردازش چشم‏انداز سازمان، ترجمه و ویرایش: محمدازگلى، مؤسسه آموزشى و تحقیقاتى صنایع دفاعى، مرکز آینده پژوهى علوم و فناورى دفاعى، گروه پژوهشى دانش و فناورى آینده پژوهى تهران
2- حسینى مقدم، محمد و محمدخاجویى(1385)؛ آینده‏نگارى فناورى براساس پارادایم آشوب‏شناسى، همایش آینده‏پژوهى، دانشگاه صنعتى امیرکبیر، تهران.
3- قربانى، سعید(1385)؛ آینده اندیشى از منظر اسلام، همایش آینده پژوهى، فناورى و چشم‏انداز توسعه، دانشگاه صنعتى امیرکبیر، تهران.
4- Edward Cornish (2004): Futuring The Exploration of Future, Maryland,World Future Society.
5- Elmandjra, Mahdi(1990): Future Studies Needs, Facts and Prospects, Symposium on "The Future of the Islamic World",Algiers.
6- Emilio Fontela (2000): Bridging The gap between Scenarios and models, Foresight,Vol.2;No.1.
7- James Ogilvy (2002): Creating Bette Futures, Scenario Planning as a Tool for a Better Tomorrow, Oxford University Press.
8- Mc Hale J.and Mc Hale,M.C(1975): Futures Studies, An International Survey, Newyork,Unions Institute for Traing and Research.