نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیاى دانشگاه پیام‏ نور مرکز شاهین شهر

2 مربى گروه کشاورزى دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد

3 کارشناس ارشد جامعه‏ شناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد دهاقان

چکیده

هدف کلّى این مقاله بررسى و تحلیل برخى از عوامل و موانع اجتماعى- اقتصادى مؤثر در انگیزش همکارى زارعین بهره‏ بردار با ناظرین طرح خودکفایى گندم بوده است. تحقیق از نوع کاربردى و به روش پیمایشى با انتخاب یک نمونه تصادفى ساده بین 100نفر از زارعین بهره‏ بردار دشت اردل به انجام رسیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه ‏اى بوده و روایى آن براساس نظر جمعى از اساتید و کارشناسان مربوطه تأیید و اعتبار آن با استفاده از فرمول آلفاى کرونباخ (93/0)a= محاسبه شده است. به منظور بررسى فرضیات و پاسخ به پرسش هاى پژوهش از آزمون‏ هاى همبستگى اسپیرمن و پیرسون استفاده شده است. از نتایج این پژوهش؛ عدم رابطه معنادار بین انگیزش همکارى زارعین بهره ‏بردار با سن و متوسط درآمد ماهیانه ایشان، وجود ارتباطى مثبت و مستقیم بین انگیزش همکارى با سطح تحصیلات زارعین و میزان آگاهى ایشان از نتایج اجراى طرح و سرانجام همبستگى مستقیم امّا ضعیف بین انگیزش همکارى با متوسط زمین تحت تملک هر زارع مى‏باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors and Obstacles on Motivating Cooperation of Land-Owning Farmers with Supervisors of Wheat Self-Sufficiency Plan (Case Study: Chaharmahal & Bakhtiari Province, Ardal Plain)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ramin Ghaffari 1
  • Mohammad Ali Torki Harchegani 2
  • Ma'soumeh Torki Harchegani 3

1 Assistant Professor of The Department of Geography, University of Payam-e-Nour, Shahin Shahr Center

2 Instructor of Agricultural Department of Payam Noor University in Shahrekord center

3 Master of Sociology, Islamic Azad University, Dehaghan Branch

چکیده [English]

The general purpose of this paper was to analyze some of the socio-economic barriers on the way of motivating the cooperation of farmers with the supervisors of the scheme of wheat self-sufficiency. The research is of applied type and through survey method, carried out by selecting a simple random sample of 100 farmers in the Ardal plain. The research tool was a questionnaire and the validity of the questionnaire was verified according to the collective view of the related professors and experts and its reliability was calculated using the Cronbach's alpha formula (a = 0.93). To investigate the hypotheses and to answer to the research questions, Spearman and Pearson correlation tests have been used. The insignificance of the relationship between the motivation of cooperation of the farmers with their age and their average monthly income, a positive and direct relation between motivation of cooperation with the level of education of farmers and their level of knowledge about the results of the implementation of the project, and, finally, direct but weak correlation between The motivation of cooperation with the average size of the land owned by each farmer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farmer
  • Wheat
  • Wheat Self-Sufficiency Plan
  • Ardal Plain
1- اکبرى،م.(1385)، چالش‏ها و ساز و کارهاى اصلاحى طرح مهندسین ناظر گندم، مطالعه موردى استان اصفهان، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد کشاورزى و توسعه (منتشرنشده).
2- اکبرى،م. و همکاران(1387)، تحلیل عوامل بازدارنده طرح مهندسین ناظر گندم، مطالعه موردى استان اردبیل، مجله علمى و پژوهشى علوم کشاورزى و منابع طبیعى دانشگاه گرگان، جلد پانزدهم، شماره پنجم.
3- بیرو، آ.(1370)، فرهنگ علوم اجتماعى، مترجم باقر ساروخانى، تهران، نشرکیهان.
4- بیژنى،م و همکاران(1387)، ارزشیابى اثربخشى و بهره ورى فعالیتهاى ترویج کشاورزى در طرح محورى گندم در شهرستانهاى شیراز و مرودشت استان فارس، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزى ایران، جلد چهارم، شماره دوم، ص79-67.
5- سارانى، س. و مصرى، ف.(1385)، بهینه‏سازى بازیافت DNA از ارقام مختلف گندم، فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى، سال چهارم، شماره چهاردهم.
6- سالنامه آمارى کشور(1384)، سازمان برنامه و بودجه، استان چهارمحال و بختیارى.
7- صدیقى،س. و نیکدخت،ر.(1384)، بررسى پروژه مهندسین مزارع گندم کشور از دیدگاه اثربخشى و آموزش مهندسین مزارع گندم، فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى، سال سوم، شماره 9.
8- طوسى، م.(1383)، مدیریت و مشارکت کارکنان، انتشارات تهران، مؤسسه عالى آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزى.
9- غیاثوند غیاثى،ف. و همکاران(1386)، عوامل مؤثر بر اثربخشى عملکرد کارشناسان ناظر طرح محورى گندم در استان قزوین، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزى ایران، جلد سوم،شماره اول، ص43-31.
10- فعلى،س. و همکاران(1386)، اثربخشى خدمات مشاوره‏اى ناظرین طرح گندم به کشاورزان تحت پوشش در استان تهران، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزى ایران، جلد سوم، شماره اول، ص81-73.
11- کاویانى، م.(1385)، سن غلات در زیست بوم طبیعى و نقش تخریب جنگل‏ها و مراتع در گسترش آن، فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى، سال چهارم، شماره14.
12- کریمى، ه. و مخترع، ف.(1352)،گندم، انتشارات مؤسسه عالى کشاورزى همدان، جلداول.
13- مرکز آمار ایران (1382)، نتایج تفصیلى سرشمارى عمومى کشاورزى استان چهار محال و بختیارى.
14- مرکز آمار ایران (1377)، سازمان برنامه و بودجه، استان چهارمحال و بختیارى.
15- Asadi,A.(2004). Improving the Mechanism of Management of Production and Appropriate Technology for Small Farmers to Sustainable Farming, Doctoral Dissertation,the University of Tehran, College of Agricultural Economic and Development.
16- FAO (2002).Bread Wheat,FAO Plant Production and Protection Series, Improvement and Production. Edited by B.C.Curtis.S.Rajaram,H. Gomez Macpherson. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome.
17- Rahmani,S.(2002).Thinking in Private Sector Use of Agricultural Extension public Capacities, the First Symposium of Experience and Solution of Extension, Education and Information.Deputy of extention.
18- Soltani,S.H.(2003).An Investigation of Financing Agricultural Extension from the view point of farmers in Varamin region, M.Sc.thesis, the University of Tehran, college of Agricultural Economic and Development.