نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیاى دانشگاه تهران

2 دانشجوى دکترى برنامه‏ ریزى شهرى

چکیده

تاکنون یک کاربرد عمده روش ‏هاى علمى، برآورد و پیش گویى ارزش‏ هاى یک متغیر با مراجعه به ارزش ‏هاى یک یا چند متغیر دیگر همراه آن بوده است. در این مقاله، متداول‏ ترین نوع «هم پیوستگى» (Correlative)، یا برآورد براساس روابط ساختارى بین متغیرها را که به ایجاد مدل خطى ساده مى‏ رسد، مورد بررسى قرار مى‏ دهیم.
استفاده از مدل‏ هاى خطى (Liner model) در انواع تجزیه و تحلیل‏ هاى شهرى به سبب سادگى نسبى و دقت این مدل‏ ها کاملاً متداول و مقبول است. مدل‏ هاى خطى گرایش‏ هایى را معمولاً در طول زمان، نشان مى‏ دهند که ممکن است از طریق تجزیه و تحلیل های فراستى یا نمودارى مورد توجه قرار نگیرند. مدل‏ هاى خطى براى بیان رویدادها، هنگامى که روش ‏هاى غیرعلمى نابسنده و نارضایت بخش ‏اند مورد استفاده قرار مى‏ گیرند (و ظاهر و زمان رویدادها را پیش گویى مى‏ کنند).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Simple Linear Models in Urban Planning

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pour Ahmad 1
  • Mohammad Komeili 2

1 Professor of the Faculty of Geography, University of Tehran

2 Ph.D. Student of Urban Planning

چکیده [English]

Until now, a major application of scientific methods has been to estimate and predict the values ​​of a variable by referring to the values ​​of one or more other variables associated with it. In this paper, we examine the most common type of "correlation", or estimation based on structural relationships between variables, which leads to the creation of a simple linear model.
The use of linear models in a variety of urban analyses is quite commonly accepted due to the relative simplicity and accuracy of these models. Linear models usually show tendencies over time, which may not be taken into account through abstract or chart-based analyses. Linear models are used to express events when non-scientific methods are incomplete and unsatisfactory (and predict the appearance and time of the events).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear Model
  • Urban Planning
  • prediction
1- آنتنى کاتانزى، روش‏هاى علمى تحلیل مسایل شهرى، ترجمه منوچهر مزینى، 1371، انتشارات دانشگاه تهران
2- واین ال وینستون، برنامه‏ریزى خطى (تحقیق در عملیات)، مترجمان: رضا زنجیرانى فراهانى، نسرین عسگرى، محمد مدرس یزدى، چاپ اول، 1380،نشرترمه
3- مختار اس، بازارا، جان جى، جارویس، حنیف دى، شرالى، برنامه‏ریزى خطى، ترجمه دکتر اسماعیل خرم،1378،نشرکتاب دانشگاهى
4- مهدى اکبرى، غلامعلى شفابخش، تحلیل و ارائه مدل‏هاى حرکت گردشگر در نقاط گردشگرى شهرى،1385، اولین کنفرانس برنامه‏ریزى و مدیریت شهرى
5- محمدرضا مهرگان، پژوهش عملیاتى، 1378، نشرکتاب دانشگاهى
6- مجتبى گلشنى، برنامه‏ریزى و کنترل پروژه، 1382، نشرزمان
7- جیمزمک گرگوراپل، طرح‏ریزى واحدهاى صنعتى، ترجمه اردوان آصف وزیرى، 1381، نشرجوان
8- کاربرد مدل‏هاى رگرسیون خطى فازى در تخمین بار پیک روزانه یک فیدر خانگى در یزد، زهره سلیمیان، فرخ امینى، 1384، بیستمین کنفرانس بین‏المللى برق
9- J.L.Bently,"Fast Algorithms for Geometric Traveling Salesman Problems,"ORSA Journal on Computing,4(4),387-411,1992.