نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامى

2 کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده

عدم مشارکت فعال پلیس در فرآیند برنامه‏ ریزى شهرى یکى از معضلاتى است که هم اکنون پلیس کشور به آن مبتلا است و خود این مسأله باعث بروز یک سرى مشکلات از جمله مکان گزینى نامناسب اماکن انتظامى بدون توجه به سه فاکتور اساسى جغرافیا، جمعیت و جرم مى‏شود. ریشه‏ هاى این معضل به نوع دیدگاه مدیران عالى ناجا و کشور باز می گرد دو این در حالى است که شهر مهم‏ ترین محل انجام مأموریت‏ هاى پلیس است. هدف از نگارش مقاله حاضر این است، که ضمن پرداختن به دلایل بروز این معضل، زمینه‏ هاى مشارکت پلیس در برنامه‏ ریزى شهرى احصاء و ذکر گردد تا از این طریق بتوان راه حل مناسبى براى خروج از این وضعیت طراحى و ترسیم نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Police Participation in Urban Planning

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Ebadinejad 1
  • Ali Osanlou 2

1 Assistant Professor, Police University

2 Master of Geography

چکیده [English]

The lack of active participation of the police in the urban planning process is one of the problems that the country's police now face, and this itself leads to a series of problems, including inappropriate location of police stations and offices, regardless of the three basic factors of geography, population and crimes. This problem is rooted in the attitude of the top managers of the Naja (Iran’s police force) and the country, while the city is the most important venue for police missions. The purpose of this article is to study the causes of the emergence of this problem, and further provide and mention grounds for police involvement in urban planning, so that a suitable solution can be devised to end this situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • Participation
  • Urban Planning
  • Security
1- پورمحمدى، محمدرضا، 1382، برنامه‏ریزى کاربرى اراضى شهر، سمت.
2- دعاگویان، داود، 1384، جامعه‏شناسى شهرى با رویکرد انتظامى و امنیتى، مؤسسه انتشاراتى جام جهان بین.
3- رجایى، عبدالمجید،1382، کاربرد جغرافیاى طبیعى در برنامه‏ریزى شهرى و روستایى، انتشارات سمت.
4- زیارى، کرامت ا...، 1378، اصول و روش‏هاى برنامه‏ریزى منطقه‏اى، دانشگاه یزد.
5- زیارى، کرامت ا...، 1383، برنامه‏ریزى شهرهاى جدید، انتشارات سمت.
6- سازمان شهردارى‏ها و دهیارى‏هاى وزارت کشور، 1387، دانشنامه مدیریت شهرى و روستایى، ناشر: مؤسسه فرهنگى، اطلاع رسانى و مطبوعاتى.
7- سعیدنیا،احمد،1378، کتاب سبز راهنماى شهردارى‏ها،ج 2 و 4، تهران: وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه‏ریزى شهرى.
8- عسگرى، على؛ رازانى، اسد و پدرام درخشانى، 1381، برنامه‏ ریزى کاربرى اراضى شهرى (سیستم‏ ها و مدل‏ ها)، ناشر:نورعلم.
9- شیعه، اسماعیل،1369، مقدمه‏ اى بر برنامه ‏ریزى شهرى، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.