نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیاى طبیعى دانشگاه آزاد اسلامى رشت

چکیده

نواحى حاشیه و جزایر خلیج فارس در اقلیم گرم مرطوب با رطوبت مطلق بالا واقع شده است ناحیه‏ اى با موقعیت آب و هوایى نامطلوب که از ویژگی هاى آن مى‏ توان حداقل باران و کم آبى، بخار آب فراوان، رطوبت نسبى کم، تابش خوشیدى زیاد، گرد و غبار و... نام برد که با توجه به طرح‏ هاى توسعه شهرى و ایجاد شهرهاى جدید و مناطق صنعتى به همراه ازدیاد جمعیت داراى اهمیت فراوان از نظر هزینه انرژى در برابر اقلیم نامطلوب مى ‏باشد. در گذشته بومیان با توجه به وجود پوشش گیاهى جنگل حرا و استفاده از تکنیک‏ هاى بومى در برابر نامطلوبى اقلیم شرایط کم و بیش قابل تحملى را براى خود مهیا مى ‏نمودند در صورتى که با توجه به تغییرات سازه‏اى جدید این امر همراه با افزایش زیاد هزینه انرژى در طول سال مى‏ باشد. هدف این مقاله شناخت پتانسیل ایجاد شرایط مطلوب اقلیمى جنگل حرا در حاشیه خلیج فارس با تأکید بر کاهش هزینه انرژى مى‏ باشد. روش تحقیق توصیفى- تحلیلى، با استفاده از آمارهاى موجود هواشناسى و کاربرد مدل ‏هاى بیوکلیماتیک انسانى مى‏ باشد. این مقاله کوشش دارد شناخت و توسعه این جنگل‏ها را به عنوان یکى از راه‏هاى ایجاد اقلیم مطلوب محلى و منطقه ‏اى در منطقه خلیج فارس براى توسعه مطلوب انسانى معرفى نماید به طورى که در نواحى جنوبى خلیج فارس در کشور امارات با صرف هزینه بالا پوشش گیاهى را سبز نگه داشته‏ اند ولى در نواحى شمالى خلیج فارس (بخش ایرانى) این پتانسیل با کمترین هزینه در نواحى حاشیه و جزایر قابل توسعه است و بسیار ارزان‏ تر مى‏باشد که قابل مقایسه از نظر قیمت با کشور جنوبى نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Hara Forest, Creator of Favorable Human bBioclimatic Conditions in the Northern Persian Gulf

نویسنده [English]

  • Bahman Ramezani Gourabi

Associate Professor of Natural Geography, Azad Islamic University of Rasht

چکیده [English]

Marginal areas and islands of the Persian Gulf are located in a warm and humid climate with high absolute humidity; areas with an unfavorable climate among whose characteristics are minimum precipitation and water shortage, abundant water vapor, low relative humidity, high radiation levels , Dust, … , which, considering urban development plans and the creation of new towns and industrial areas  associated with increase in population, are of great importance in terms of energy costs in an unfavorable climate. In the past, indigenous people provided more or less tolerable conditions due to the presence of Hara forest vegetation and the use of indigenous techniques against undesirable climate. However, due to new structural changes, this approach is accompanied by the Increasing cost of energy over the year. The purpose of this paper is to identify the potential of creating desirable climatic conditions in Hara forests in the Persian Gulf, with an emphasis on reducing energy costs. The method of research is descriptive-analytical, using existing statistics of meteorology and application of bioclimatic human models. This article tries to introduce the development and understanding of these forests as one of the ways to create the optimal local and regional climate in the Persian Gulf region for the desirable human development, so that vegetation is preserved in the UAE in the southern region of Persian Gulf with great costs, while in the northern regions of the Persian Gulf (Iranian section), this potential can be developed at the lowest cost in the margins and islands, in which terms it is incomparable with the south.

کلیدواژه‌ها [English]

  • favorable climate
  • human bioclimatics
  • Hara forest
  • Persian Gulf
1-افشار سیستانى؛ ایرج،1372؛ منابع غیرنفتى در خلیج فارس سمینار خلیج فارس
2- خیرآبادى؛ مسعود،1372؛بررسى ابعاد محیطى و سنتى و شکل شهرنشینى در منطقه خلیج فارس
3- دانه کار؛ افشین، جنگل ماندابى جزیره قشم؛ مجله کهکشان بى‏تاریخ
4- دانه کار؛ افشین؛ 1375؛ جنگل‏هاى مانگرو جهان؛ محیط زیست؛ جلد 7 شماره2
5- رمضانى؛ بهمن؛ 1386؛اکوسیستمهاى خلیجى؛جزوه درسى جغرافیاى زیستى (درسنامه)
6- صفیارى،شهدا،1381، جنگل‏هاى مانگرو جلد 1 و 2، انتشارات مؤسسه جنگل‏ها و مراتع
7- کلتات؛1378، ترجمه محمدرضا ثروتى، جغرافیاى دریاها و سواحل؛ انتشارات سمت
8- مؤمنى؛ایرج،1370؛ برخى ویژگیهاى بوم شناختى و رسوب شناختى مانگرو جزیره قشم مجله علوم زمین.
9- Alt and others,1980,coastal Erosion in Thailand, Presented at the SCOPE Workshop on Sea LevelPaper Rise,Bangkok.
10- Sudara,et.al,1986,Tourism development plan feasibility study for Songkla Hatyai at the upper southern region,A report submitted to the Tourism Authority of Thailand.