نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف‏ آباد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف ‏آباد

چکیده

شکى نیست که گردشگرى به عنوان مقوله اقتصادى و فرهنگى در جهان مطرح و به لحاظ فقهى در دین اسلام بسیار توصیه شده است. اما در این میان بحثى ویژه زنان مسلمان و غیرمسلمان نیز پدید مى‏ آید که در خور بررسى است. پرداختن به گردشگرى زنان به ویژه زنان مسلمان از مهم‏ترین موضوعاتى است که کمتر به آن پرداخته شده است. خداوند بر حضور اجتماعى زنان در کتاب مقدس ما مسلمانان (قرآن) و احادیث نبوى تأکید نموده است. البته رعایت شئون اسلامى و احکام آن و چگونگى رفتار زنان در سفر داراى اهمیت است.
هدف این پژوهش بررسى گردشگرى زنان، فرصت‏ها و تنگناها از دیدگاه اسلام مى‏باشد. روش پژوهش توصیفى- موردى است. از یافته‏ هاى این پژوهش مى‏ توان به اهمیت سیر و سفر در اسلام جهت بسترسازى ارتباط با خالق یکتا و ضرورت سفر براى زنان و مردان و ویژگی هاى گردشگرى زنان در اسلام و نقش آثار به جا مانده از این گردشگرى و تشابهات گردشگرى زنان مسلمان و غیرمسلمان اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's Tourism Opportunities and Setbacks from the Point of View of Islam

نویسندگان [English]

  • Mehri Azani 1
  • Hoda Zal 2

1 Assistant Professor of the Department of Geography, Azad Islamic University of Najafabad

2 Master of Geography and Urban Planning, Azad Islamic University of Najafabad

چکیده [English]

There is no doubt that tourism is considered as an economic and cultural phenomenon in the world, and it is highly recommended in Islamic Jurisprudence. But there is also a special discussion of Muslim women and non-Muslim women which is to be examined. Women's tourism, especially Muslim women, is one of the most important issues that has so far been rarely addressed. The social presence of women has been emphasized in Muslims holy book (Quran) and Prophetic Hadiths . Of course, it's important to observe Islamic law and its necessities in how women behave on the journey.
The purpose of this study is to examine the tourism of women and its opportunities and setbacks from the point of view of Islam. The research method is descriptive-case study. The importance of travel and journey in Islam in order to establish communication with the Creator and the necessity of traveling for women and men, the tourism characteristics of women in Islam, the role of the effects of this tourism, and similarities in the tourism of Muslim and non-Muslim women are amongst the findings of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist woman
  • Legitimacy
  • Constraint
  • government's ruling
  • Islamic tourism
1- ابن هشام،(1361)،«السیره النبویه و ترجمه و انشاى قاضى ابرقوه»(ب.م) انتشارات خوارزمى
2- اذانى، مهرى،(1385) هفته پژوهش «جایگاه زنان در سیر و سفر از دیدگاه اسلامى» اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف آباد
3-(1376)،«زمین گردى در قرآن و فلسفه آن» ارایه شده در همایش جهانگردى کیش
4- اصفهانى، عمادالدین، 1366،«زنان پیامبر»،تهران،انتشارات محمد، چاپ پنجم
5- امام خمینى،(1371)، صحیفه نور، (مجموعه رهنمودها)تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى چاپ دوم
6- جلالى کندرى، سهیلا،(1383)«زنان مسلمان،پرده نشینى یا حضور اسلامى» تهران، انتشارات دانشگاه الزهراء
7- جمعى از نویسندگان مجله فقه،(1385)«گردشگرى در فقه و تمدن اسلامى» قم،انتشارات بوستان کتاب
8- حرعاملى، محمدبن حسن،(ب.س)«وسایل الشیعه» قم،انتشارات نصایح، جلد 14
9- حسن بن على شیعه،(1366)«تحف العقول»(ب.م) تصحیح و تعلیق: على اکبر غفارى، مؤسسه انتشارات اسلامیه
10- دهخدا، علامه محمد، (1372) «فرهنگ دهخدا»،تهران مجلد ز
11- رشیدى، محمدرضا، 1386 «مقاله گردشگرى در اسلام» دانشگاه آزاد اسلامى واحد نیشابور
12- صافى گلپایگانى،لطف اللّه،1383،«منتخب الاثر»(ب.م)انتشارات امام المنتظر
13- علامه حلى،حسن بن یوسف،1386،«انوار الملوک»(ب.م) انتشارات بین‏المللى الهدى
14- فاضل، سیدجواد، 1345«سخنان حضرت على (ع) از نهج البلاغه»(ب.م) انتشارات علمى،چاپ دهم
15- کلام اللّه مجید
16- مطهرى، مرتضى،1372 «مسأله حجاب» قم انتشارات صدرا، چاپ سى و هشتم
17- مدرسى، سیدکاظم(ب.س)«اسلام‏شناسى غرب» (ب.م)انتشارات برهان
18- نجفى، شیخ محمدحسن،1374«جواهر الکلام» (ب.م) انتشارات کتابچى، چاپ چهارم