نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه شهیدبهشتى

2 دانشجوى دکترى ژئومورفولوژى دانشگاه تبریز

چکیده

تحلیل فراوانى وقایع مجموعه روش هایى مى‏ باشند که با استفاده از قوانین احتمالات به بررسى احتمال تکرار یک پدیده در طول زمان مى‏ پردازند. هدف از این تحلیل‏ ها، به دست آوردن دوره برگشت وقایع اندازه ‏گیرى شده و تخمین مقدار یک واقعه به ازاى دوره برگشت مشخص مى‏ باشد، که خارج از دامنه وقایع ثبت شده قرار دارد و براى طراحى پروژه ‏ها از آن استفاده مى‏ شود. از جمله این تحلیل‏ ها مى ‏توان به روش گامبل(1)و لوگ پیرسون تیپ3(2)اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از این دوروش به بررسى احتمال وقوع حداقل دبى و حداکثر بارش 24 ساعته در حوضه کمال چاى در جنوب کوه سبلان مى ‏پردازیم.علاوه برآن از فرمول ماکوس(3) براى انجام کافى بودن داده‏ ها استفاده شده است. طبق این بررسى ‏ها به احتمال 96 درصد، بارش کمتر از 44 میلى‏متر در 24 ساعت خواهد بود. و به احتمال 95 درصد میزان بیشتر از 02/1 مترمکعب در ثانیه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Frequency Analysis of Minimum Flow Rate and Maximum 24-hour Precipitation By Gambel and Log Pearson Type 3 Methods in the Kamal Chai River (Southern slopes of Sabalan)

نویسندگان [English]

  • Shahriar Khaledi 1
  • Mahdi Feizollah Poor 2
  • Sayyad Asghari 2

1 Member of Faculty, Shahid Beheshti University

2 Ph.D. Student of Geomorphology, University of Tabriz

چکیده [English]

Frequency analysis of events is a set of methods that, using probability rules, investigate the probability of a phenomenon’s repeat over time. The purpose of these analyses is to obtain the period of return of measured events and to estimate the value of an event for a specified return period, which is outside of the scope of registered events and is used to design the projects. Gombel (1) and Log Pearson (3) methods are among these analyses. In this paper, using these two methods, we investigate the probability of occurrence of minimum of volume flux and maximum of daily rainfall in the Kamal Chai Basin in the south of the city of Sabalan. In addition, the Maxus formula (3) has been used to secure data adequacy. According to these surveys, the precipitation less than 44 mm in 24 hours is of a probability of 96%. And likewise, the volume flux will be higher than 1.12 cubic meters per second by 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frequency analysis
  • Gumbel function
  • Log Pearson function type 3
  • Minimum flow rate
  • Maximum 24-hour precipitation
  • data adequacy test
  • Kamal Chai basin (the Sabalan southern slope)
1- احمدى، حسن(1374)، ژئومورفولوژى کاربردى (جلداول)، چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران.
2- جدارى عیوضى، جمشید(1374)، ژئومورفولوژى ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام نور.
3- جعفرپور، ابراهیم(1371)، اقلیم‏شناسى، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
4- رجایى، عبدالحمید(1373)، ژئومورفولوژى کاربردى و برنامه ریزى و عمران ناحیه‏اى، چاپ اول، تهران، نشر قومس.
5- رجایى، عبدالحمید(1373)، کاربرد ژئومورفولوژى در آمایش سرزمین محیط، چاپ اول، تهران، نشر قومس.
6- رفاهى، حسینقلى(1375)، فرسایش آبى و کنترل آن، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
7-علایى‏طالقانى،محمود(1381)،زمین‏شناسى‏ایران،چاپ‏اول،انتشارات‏قومس.
8- علیجانى، بهلول(1381)، آب و هواى ایران (جزوه درسى)، دانشگاه تربیت معلم.
9- علیجانى، بهلول و محمدرضا کاویانى(1370)، مبانى آب و هواشناسى، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
10- علیزاده، امین(1374)، هیدرولوژى کاربردى، چاپ پنجم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى.
11- کردوانى، پرویز(1367)، منابع آب (جلد دوم آبهاى شور)، چاپ اول، تهران، انتشارات قومس.