نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد جغرافیاى طبیعى دانشگاه آزاداسلامى واحد شهررى

چکیده

توریسم یک بخش اقتصادى حساس به آب و هوا به شمار مى‏ رود و در مواردى وابستگى به ویژگى‏هاى اقلیمى در مورد تقاضاى توریسم هم منشاء پیدایش و هم عامل محدود کننده آن به شمار مى‏ رود.
آب و هوا تأثیرشدیدى بر بخش تفریحات و توریسم دارد و در برخى مناطق بیانگر یک منبع طبیعى است که صنعت توریسم برمبناى آن پیش‏ بینى مى‏ شود. همه عناصر اقلیمى در سلامتى، آسایش، تفریح مردم و جلب گردشگر نقش دارند، ولى نقش برخى از عناصر منجمله دما،رطوبت نسبى، ساعات آفتابى و باد اهمیت بیشترى دارند که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته‏ اند. تأثیر جاذبه‏ ها و موانع اقلیمى بر توریسم از اهمیت بالایى برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش شاخص اقلیم گردشگرى TCI وضعیت آسایش و راحتى انسان در ماه هاى مختلف سال، با استفاده از آمار ایستگاه سینوپتیک شهر شیراز در یک دوره آمارى 54 ساله مورد محاسبه قرار گرفته است. بگونه‏ اى که بتواند تأثیر آسایش در جذب توریسم شهر شیراز را مشخص نماید. شاخص اقلیم گردشگرى  TCIکه تأثیر توأمان پارامترهاى اقلیمى مى‏ باشد نشان مى‏ دهد که ضریب آسایش خنک و خیلى خنک در اغلب ماه هاى سال با دماى زیر 20 درجه سانتى‏گراد مى‏ باشد و ماه هاى اردیبهشت و شهریور داراى درجه آسایش عالى بوده و بقیه ماه ها درجه آسایش خوب تا خیلى خوب را دارند که از لحاظ آسایش گردشگران در حالت قابل قبول قرار مى‏ گیرد. توزیع آب و هواى توریسم فصلى نشان مى‏ دهد که شهر شیراز از توزیع اوج بهارى دارد و تقریبا به غیر از ماه هاى سرد سال بهترین توزیع آب و هوایى توریسم را در سراسر سال دارا مى‏باشد. بطورکلى اقلیم یک تأثیر قوى بر روى توریسم دارد بگونه‏ اى که در بسیارى از مناطق نشان مى‏ دهد که بدون منابع طبیعى صنعت توریسم بدلیل آب و هواى مناسب در آن مکان رواج خوبى داشته و گاهى مى‏ تواند در روابط رقابتى مابین شرکت‏ هاى مسافرتى، مقصدهاى توریسم را تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of climatic conditions in Shiraz for the development of tourism using the TCI method

نویسندگان [English]

  • Mina Babazadeh
  • Fatemeh Narges Zar

Master of Natural Geography, Azad Islamic University of Shahreray

چکیده [English]

Tourism is an economic sector sensitive to the weather, and in some cases the dependence on climatological characteristics of the demand for tourism is both the source of its emergence and its limiting factor.
Climate has an impact on the recreation and tourist sector and in some areas represents a natural source based on which the tourism industry is predicted. All climatic elements play a role in the health, comfort and recreation of the people, and in attracting tourists, but the role of some elements including temperature, relative humidity, sunshine and wind are more important, which are consequently considered in this article. The impact of climatic attractions and obstacles on tourism is very important. In this paper, using the method of the Tourism Climate Index (TCI), the comfort and convenience of people in different months of the year has been calculated, using the statistics of the synoptic station of Shiraz in a 54-year statistical period, In such a way that it can determine the effect of comfort in attracting tourism in Shiraz. The TCI, which is the combined effect of climatic parameters, shows that the cool and very cool comfort coefficient is associated in most months of the year with temperatures below 20 ° C, and the months of May and September have excellent degrees of comfort, and through the rest of the months the degree of comfort is good or very good, that is within the acceptable conditions in terms of the tourists comfort. The seasonal distribution of tourist weather indicates that Shiraz has a spring peak of distribution, and it has almost the best distribution of tourist weather throughout the year, except for the cold months of the year. In general, climate has a strong impact on tourism, to a degree that it is shown that in many areas, the tourism industry is prosperous without required natural resources, due to the good weather there, and sometimes it can change the destinations of tourism through the competition among travel agencies .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • TCI (Tourism Climatic Indicator)
  • climate comfort
  • Comfort Coefficient
1- اسمیت، کیت،(1384)، مبانى آب و هواشناسى کاربردى، ترجمه على خورشید دوست، انتشارات یاوریان.
2- جهانبخش، سعید (1377)، ارزیابى زیست اقلیم انسانى تبریز و نیازهاى حرارتى ساختمان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى شماره 48.
3- خلیلى، على (1378)،تحقیق سه بعدى روزهاى گرمایش و سرمایش ایران، فصلنامه جغرافیایى، شماره‏هاى 54،55.
4- ذوالفقارى، ج (1378)،ارزیابى تأثیر آب و هوا بر صنعت توریسم، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره53.
5- رازجویان، محمود(1367)،آسایش به وسیله معمارى، همساز با اقلیم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى،تهران.
6- شالچیان، طاهره،(1372)، دیدگاه‏هاى اسلام در مورد سیر و سیاحت، مجموعه مقالات اولین سمینار ایرانگردى و جهانگردى و توسعه.
7- عظیمى،ن.(1376)، جنبه‏هاى جغرافیایى توسعه جهانگردى در جمهورى اسلامى ایران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامى.
8- علیجانى، بهلول،(1372)،نگرشى نو در کاربرد آب و هواشناسى در مدیریت منابع و توسعه کشور، نقش آب و هوا در طراحى مسکن، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره 35.
9- قبادیان، وحید، فیض مهدوى، محمد(1380)،طراحى اقلیمى -اصول نظرى و اجراى کاربردى انرژى در ساختمان، انتشارات دانشگاه تهران،تهران.
10- کاویانى، محمدرضا،(1380)، میکروکلیماتولوژى، انتشارات سمت، تهران.
11- کسمایى، مرتضى، (1378)، اقلیم و معمارى، انتشارات بازتاب با همکارى شرکت خانه سازى.
12- لایقى،ب.(1382)، بررسى نحوه تأثیر عناصر اقلیمى بر صنعت گردشگرى در استان گیلان، هواشناسى رشت.
13- محمدى، حسین،(1385)، آب و هواشناسى کاربردى، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
14- نیوار،(1380)،(شرکت فنى و مهندسى)، گزارش اقلیم و گردشگرى در کرمانشاه، سازمان هواشناسى.
15- Abegg B.,1996, klimaanderung und Tourismus, Zurich: Schlussbericht NFP31.vdf Hochschulverlag AG an der ETH.
16- Balafoutis,C and Papadimitriout, A.A(1987),A Study of Climatic Stress and Phsiological Regions in Greece,Journal of Climatology Vol7,303-312 UK.
17-  De Freitas,C.R.(2003) Tourism Climatology: evaluating environmental information fordecision making and business planning in the recreation and tourism sector. Int. J. Biometeorology 48:45-54.
18- Matzarakis, A., Rutz, F., Mayer,H.(2007) Modelling Radiation fluxes in simple and complex environments-Application of the Ray Man model.Int.J.Biomet.51:323-334.
19- Mieczkowski,Z(1985),The Tourism climate index (Ametod for evaluating world climates for tourism.The Canadian Geographer 29,220-233.
20-Thompson,R,D.and Perry,A(1997).Applied climatology principles and practice Routledge,UK.