نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقلیم در برنامه ‏ریزى محیطى دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى

چکیده

امروزه آلودگى هوا به عنوان یک مسئله بسیار مهم در سطح بین‏ المللى مطرح است. تهران یکى از آلوده ‏ترین شهرهاى جهان است. موقعیت جغرافیایى، توپوگرافى، اقلیم و تمرکز صنایع، سبب تجمع آلاینده ‏ها در سطح شهر مى‏شوند.
یکى از بیمارى ‏هایى که بر اثر آلودگى هوا در حال افزایش مى ‏باشد، سرطان ریه است. در این بررسى ارتباط بین عناصر جوّى چون دما-فشار-رطوبت نسبى- دید کمتر از 2 کیلومتر و آلاینده‏ هاى جوّى مانند مونواکسیدکربن (CO) مونواکسیدنیتروژن (NO) دى اکسید نیتروژن (NO2 (اکسید نیتروژن (NO×)دى اکسیدگوگرد(SO2(اُزن (O3( ذرات معلق (PM-10) گرد و غبار (DUST) در طى یک دوره آمارى 10 ساله، (2008-1999) میلادى با استفاده از روش آمارى توصیفى و نیز با استفاده از روابط همبستگى و رگرسیونى به بررسى و تجزیه و تحلیل بین میانگین ماهانه و سالانه متغیرها بر مرگ و میر ناشى از سرطان ریه در شهر تهران پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان مى‏ دهد بین عناصر جوّى با سرطان ریه ارتباط زیادى وجود دارد. ارتباط بین میانگین ماهانه روزهاى با دید کمتر و میانگین ماهانه سرطان ریه رابطه معنى دار دیده مى‏ شود. ماه‏ هایى که گرد و غبار افزایش یافته متعاقبا مرگ و میر هم افزایش داشته است. گرد و غبار به عنوان آلاینده ‏اى که به میزان بیشتر در هواى شهر موجود است، بین متغیر ماهانه آلاینده‏ ها با سرطان ریه ارتباط بسیارى وجود دارد. بین میانگین سالانه آلاینده ‏ها و سرطان ریه ارتباط قوى و محکم برقرار است. ارتباط بین میانگین سالانه گرد و غبار و سرطان ریه 99 درصد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Atmospheric Elements and Air Pollutants in Tehran on Lung Cancer Disease

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Ommolbanin E'temad 2

1 Profesor of the Faculty of Geography, University of Tehran

2 Master of Environmental Planning, Islamic Azad University of Shahreray

چکیده [English]

Today, air pollution is considered a very important international issue. Tehran is one of the most polluted cities in the world. Geographic location, topography, climate, and industrial concentration cause pollutants to accumulate in the city.
One of the diseases that is increasing due to air pollution is lung cancer. In this study, the relationship between atmospheric elements such as temperature, pressure, relative humidity and sight less than 2 km, and atmospheric pollutants such as carbon monoxide (CO), nitrogen monoxide (NO), nitrogen dioxide (NO2), Nitrogen oxide (NOx), sulfur dioxide (SO2), Ozone, (O3) airborne particles (PM-10) and dust during a 10-year statistical period, (1999-1999), was investigated using descriptive statistical methods and correlations and regression relationships, and the analysis of the effects of monthly and annual means of variables on the mortality of lung cancer in Tehran were studied. The results show that there is a high correlation between lung cancer and atmospheric elements. There is a meaningful relationship between the smaller mean number of days with weaker sight and the monthly mean number of lung cancer incidence. With increase of dust in a month, mortality has also increased, as dust is found in the city air more than other pollutants. There is a significant relationship between the monthly variables of contaminants with lung cancer, and there is a strong correlation between the annual mean of pollutants and lung cancer. The association between the annual average of dust and lung cancer is 99%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • atmospheric elements
  • Air pollutants
  • Mortality
  • Lung cancer
  • medical geography
1- باقرى.موسى، عوامل خطر سرطان‏هاى دستگاه گوارش در استان مازندران، پایان نامه براى دریافت درجه تخصصى در رشته اپیدمیولوژى، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتى، دانشگاه تهران.
2- پوراحمد.احمد، نقش اقلیم در ساختار جغرافیایى در آلودگى هواى تهران، پژوهشهاى جغرافیایى، شماره 24، سال 1377.
3- توکلى طباء. راحله سادات، آرین نیا. سعیده، اختلال‏هاى تنفسى هاریسون، انتشارات حیان، چاپ اول، 1385.
4- جعفرى.عباس، فرهنگ گیتاشناسى (اصطلاحات جغرافیایى)، انتشارات گیتاشناسى چاپ اول، 1360.
5- سازمان حفاظت محیط زیست، آمار آلاینده‏هاى هواى شهر تهران از 2008-1999.
6- سازمان هواشناسى کشور، سالنامه هواشناسى از 2008-1999.
7- سازمان بهشت زهرا، آمار مرگ و میر سرطان ریه از 2008-1999.
8- شرکت کنترل کیفیت هواى شهردارى تهران.
9- مسجدى، محمدرضا، و همکاران، بررسى همبستگى آلودگى هوا با میزان حملات حاد قلبى و تنفسى، مجله پژوهش در پزشکى، دانشگاه شهید بهشتى سال 25، شماره 1، 1380.
10- محمدى. حسین، مقاله ارتباط عناصر اقلیمى و آلاینده‏هاى هواى تهران با مرگ و میرهاى ناشى از بیماریهاى قلبى، فصلنامه پژوهش‏هاى جغرافیایى، شماره 58،1385.
11- واحدى. پرویز، اختلالات و بیماریهاى دستگاه تنفس، جلد اول، فیروزیان، 1362.
12- واحدى. پرویز، اختلالات و بیماریهاى دستگاه تنفس، جلد دوم، فیروزیان، 1363.
13- هوش ور. زردشت، مقدمه‏اى بر جغرافیاى پزشکى ایران، جهاد دانشگاهى، 1365.
14- Dragana Nikic, Aleksandra Stankovic. Air Pollution as s factor for Lung Cancer. Arch Oncol 2005; 13(2): 79-82.
15- Fabio Barbone, Massimo Bovenzi, Furio Cavallieri and Giorgio Stanta, Air Pollution and Lung Cancer in Trieste, Italy, American Journal of Epidemiology, Volume 141,Number 12:1161-1169.
16- SCD, Lung Cancer, Cardiopulmonary Mortality, and Lunge-term Exposure to Fine Particulate Air Pollution, JAMA.2002; 287,1141-1132.
17- Nyberg, Fredrik; Gustavsson, per; Bellander, Tom; Berglind, Niklas and Jakobsson, Robert. Urban Air Pollution and Lung Cancer in Stockholm. Epidemiology: Volume 11(5) September 2000 pp 487-495.
18- Banford sillman, Tropospheric Ozone, Smog and Ozone-NO×-VOC Sensitivity, Research Scientist university of Michigan,2003.
19- Dragana Nikic, Aleksandra Stankovic. Air Pollution as a factor for Lung Cancer. Arch Oncol 2005; 13(2): 79-82.
20- www.jstor. Org.
21-  www.articleube.com.
22- www.airspill.com.
23- www.elsevier.com.