نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه پیام نور مریوان

چکیده

امروزه صنعت عظیم گردشگرى به ویژه گردشگرى داخلى جایگاه خاصى را در کشورها داشته و نقش فعال و مؤثرى در ارتقاء ساختار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشورها بخصوص در کشورهاى روبه توسعه بعهده دارد. در این راستا گردشگرى روستایى نیز جزیى از صنعت گردشگرى به حساب مى ‏آید که مى‏ تواند نقش مهمى در توانمندسازى مردم محلى و تنوع بخشى به رشد اقتصادى و نیز خلق فرصت هاى شغلى جدید در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش هاى اقتصادى ایفا کند.
گردشگرى روستایى یکى از زمینه‏ هاى نسبتا خوب در توسعه روستایى است که مى‏ تواند فرصتها و امکاناتى را به ویژه براى اشتغال و درآمد روستایى فراهم سازد و نقش مؤثرى در احیاء و نوسازى نواحى روستایى داشته باشد.
بهره ‏بردارى بهینه از توان هاى گردشگرى روستاها به عنوان راهبرد مکمل توسعه روستایى مى‏ تواند گامى مطمئن براى ترقى و توسعه فضاهاى روستایى کشور در همه ابعاد اقتصادى، اجتماعى-فرهنگى و زیست محیطى قلمداد گردد. بنابراین مقاله حاضر توانمندى ‏هاى نواحى روستایى براى گردشگرى روستایى و تأثیر گردشگرى در توسعه روستایى را نشان مى‏ دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rural Development and Tourism Development

نویسنده [English]

  • Sa'di Mohammadi

Teacher of Payam Noor University of Marivan

چکیده [English]

Today, the colossal tourism industry, especially domestic tourism, has a special place in the countries and has an active and effective role in promoting the economic, social and cultural structure of the countries, especially in the developing countries. In this regard, rural tourism is also part of the tourism industry, which can play an important role in empowering local people and diversifying their economic growth as well as creating new employment opportunities in close connection with other economic sectors.
Rural tourism is one of the relatively good rural development grounds that can provide opportunities and facilities especially for rural employment and income, and have an effective role in the revival and renovation of rural areas.
The optimal utilization of rural tourism potential as a complementary strategy for rural development can be considered as a sure step for the promotion and development of rural spaces of the country in all economic, social, cultural and environmental dimensions. Therefore, the present paper illustrates the potentials of rural areas for rural tourism and the impact of tourism on rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • rural tourism
  • Rural Tourism Development
  • Rural Development
  • Sustainable development
1- افتخارى، رکن الدین، قادرى، اسماعیل، نقش گردشگرى در توسعه پایدار روستایى، مجله مدرس، فصلنامه علمى پژوهشى دانشکده ادبیات و علوم انسانى(جغرافیا)، دوره دوم شماره، 1382، ص41-53.
2- الوانى، مهدى، گردشگرى و توسعه، مرکز تحقیقات و مطالعات سیاحتى وزارت ارشاد، 1379.
3- ریچارد و شارپلى، گردشگرى روستایى، ترجمه رحمت اللّه منشى زاده، و فاطمه نصیرى، نشرمنشى، 1380.
4- چاک واى گى و دیگران، گردشگرى در چشم انداز جامع، ترجمه پارسائیان، اعرابى، دفتر پژوهشهاى فرهنگى، تهران، 1377.
5- خیاطى، مهدى، گردشگرى روستایى و تأثیر آن بر جوامع روستایى تایلند، ماهنامه اجتماعى- اقتصادى جهاد، خرداد و تیر 1382، شماره 257، صص 78-66.
6- رضوانى، محمدرضا، مقدمه‏اى بر برنامه ریزى توسعه روستایى در ایران، انتشارات قومس، 1383.
7- شریف زاده،ابوالقاسم و مرادنژاد، همایون، توسعه پایدار و گردشگرى روستایى، ماهنامه اقتصادى جهاد، خرداد و تیر 1381، شماره 251،250 صص 61-47.
8- شکرى، ولى اللّه، نقش گردشگرى در توسعه پایدار روستایى اسکومحله، پایان نامه کارشناسى ارشد جغرافیا، دانشگاه تهران، 1383.
9- قادرى، اسماعیل، نقش گردشگرى روستایى در توسعه روستایى پایدار، پایان نامه دکترى جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس،1382.
10- محمدى، سعدى نقش گردشگرى در توسعه نواحى روستایى و...، پایان نامه کارشناسى ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران،1384.
11- مهدوى، داوود، نقش گردشگرى در توسعه نواحى روستایى پیرامون شهرها و... پایان نامه کارشناسى ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس،1382.
12- وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهشى و برنامه‏ریزى آموزشى، کتاب درسى جامعه‏شناسى سال چهارم آموزش متوسطه (ادبیات و علوم انسانى)،1377.
13- Ashely.C.and maxwells,Rethinking Rural Development, Development policy Review,2001,19(4).
14- Dernoi,L.About Rural and farm tourism,Tourism Recreation Research,1991.
15- Ec-Aeidl, Markting Quality Rural tourism, rural Europe-European commission (1997). www.rural-europe-aeid/Rural-en/biblio/tourism.
16- Holland.J.Burian. M. and Dixey.L.Tourism in poor rural Areas, Diverersifying the product and expanding the benefits in rural,2003.
17- Inskeep,Edward,Tourism planning:an integrated and sustainable development approach, New York, 1991.
18- Kinsmon, p. Conflict and cooperation over ethnic minority acces, to the countrysid: the Blak Environment New York and the country side commision" in C. watkns(ed), Right of way: `Policy, culture and management, London,(1996), inter.
19-  Sharpley,J. and Richard. Rural tourism: An Introduct(1997)
20- Start, D. Livelihood Insecurity and social protection:A Remerging Issue in rural Development policy Review,2001.