نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

ارتوتصویر دیجیتال در بردارنده ‏ى خصوصیات و ویژگی هاى هندسى نقشه است و بر این اساس مى‏ تواند:
1) به عنوان یک منبع جغرافیاى فضایى، اطلاعات توصیفى به آن افزوده گردد.
2) پایه ای را فراهم سازد که بر مبناى آن سایر داده ‏ها ثبت و تنظیم شود.
3) نتایج استفاده از آن براى تطبیق مناظر فراهم باشد.
در بسیارى از کشورها، ارتو تصویر دیجیتالى بخش مهمى از اسناد گرافیگى و در مقیاس راهبردى مورد استفاده قرار مى‏ گیرد، به طورى که ویژگی هاى کارتوگرافیکى مناسبى را در مقیاس ملى فراهم مى‏ سازد.
ارتوفتو(2) دیجیتالى، داراى پتانسیل قوى در تجزیه و تحلیل داده ‏هاى مکانى سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى(GIS) است. ارتو فتو نه تنها یک لایه اطلاعات است بلکه اتصال داده ‏هاى ارتوفتو دیجیتالى چشم ‏انداز جدیدى براى استخراج اتوماتیک داده ‏هاى مکانى (نقطه‏ اى، خطى و سطحى) و اطلاعات ارتفاعى را ارائه مى‏ نماید.
ارتوتصویر بزرگ مقیاس با جزئیات زیادى تهیه و بازنگرى بسیارى از لایه‏ هاى اطلاعات را تأمین مى ‏سازد و در مواردى نقش پس زمینه را داشته و براى نمایش موقعیت ویژگی­ هاى ارتفاعى استفاده مى‏ شود. بنابراین ارتوتصویر ماهواره ه‏اى بزرگ مقیاس در بسیارى موارد کاستى ارتوفتو را مرتفع ساخته و متناسب با مقیاس مطالعه و برنامه ‏ریزى شهرى از کارآیى مناسبى در آشکار سازى ساختمان‏هاى پنهان در لابه ‏لاى مجتمع ‏ها و ساختمان ‏هاى بلند نقش ارزشمندى را ارائه مى ‏سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ortho Image in Urban Planning (Urban Area With Tall Buildings) Part One - Orthophoto and Ortho Images

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Digital orthophoto contains maps and geometric features of the map, and is accordingly able to:
1) As a source of spatial geography, be complemented by descriptive information.
2) Provide a base on which other data are recorded and adjusted.
3) The results of using it will be available to match landscapes.
In many countries, digital orthophoto is an important part of the graphic documentation, and is used at strategic levels, which provides appropriate cartographic features on a national scale.
Digital orthophoto has a strong potential for analyzing the geographic information system (GIS) data. Not only is orthophoto a layer of information, but the connection of orthophoto digital data presents a new perspective to automatic extraction of positional data (point, line, and surface) and altitude information.
A large-scale orthophoto is prepared with a great deal of details, and makes the revision of many of information layers possible, and in some cases, plays a background role and is used to represent the position of elevation features. Therefore, large-scale satellite orthophoto has, in many cases, overcome the defects of orthophoto and, in accordance with the scale of study and urban planning, presents a valuable efficiency in detecting buildings hidden among complexes and high-rise buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • orthoimagery
  • orthophoto
  • digital orthoimagery
  • urban orthoimagery
1- Deren,L (1992) From Photogrammetry to iconic informatics-on the historical development of Photogrammetry and remote sensing, photogrammetric Week Stuttgart,1992,7P.
2-  Loodts, J(2000) Digital ortophotos and GIS: the Perfec Couple,photogrammetric Week Stuttgart,2000,273-284p.
3- Guoqing, Z and J.A.Kelmelis (2007)True Orthoimage Generation for Urban Areas With Very High Builings,Sec 1,Urban remotes Sensing.
4- Joshua, G(2001)Evaluating the accuracy of digital orthophotos Quadrangles (DOQ) in the Context of Parcel - based GIS,Photogrammetric Eng. Remote Sensing,G7(2)199-205.
5-  Sklar,N.L(1992) Digital Ortophoimagery-the map of the Future,1992 URISA
Proceedings Washington D.C.Vol2,PP.45-55.
6- Siachalou,s (2004) Urban orthoimage analysis generated from IKONOS data.Int.Arch.Photogrammetry, remote Sensing Spatial inf.Sci,Orthan
Altan,Ed.Vol.×××V.july 12-23,2004 (DVD).
7- Zhou,G.,W.Chen and J.Kelmelis(2005) A Comprehensive Study on Urban
Aerial image orthorectification for national mapping Program IEEE Geosei.
Remote Sensing,43(9),2138-2147.
8- Zhou,G.and W.Schickler(2004) Tru orthoimage generation in extremely tall building urban areas,Int,J.Remote Sensing, January 2004,25(22),5161-5178.