دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره: ارتو تصویر(1) در برنامه‏ ریزى شهرى (نواحى شهرى با ساختمان‏ هاى بلند) بخش اول - ارتوفتو و ارتوتصویر

مهدی مدیری

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 2-9

چکیده
  ارتوتصویر دیجیتال در بردارنده ‏ى خصوصیات و ویژگی هاى هندسى نقشه است و بر این اساس مى‏ تواند: 1) به عنوان یک منبع جغرافیاى فضایى، اطلاعات توصیفى به آن افزوده گردد. 2) پایه ای را فراهم سازد که بر مبناى آن سایر داده ‏ها ثبت و تنظیم شود. 3) نتایج استفاده از آن براى تطبیق مناظر فراهم باشد. در بسیارى از کشورها، ارتو تصویر دیجیتالى بخش مهمى ...  بیشتر

مدل‏ سازى معادلات ساختارى در برنامه ‏ریزى شهرى

احمد پور احمد؛ ایرج قاسمی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 10-16

چکیده
  پژوهش ‏هاى برنامه ‏ریزى شهرى همانند بیشتر علوم رفتارى و تحقیقات انسانى باید با یک چارچوب نظرى یا مدل مفهومى مناسب پشتیبانى شود. در این چارچوب نظرى و مدل مفهومى متغیرها و عوامل تأثیرگذار بر موضوع مورد مطالعه شناسایى و روابط آنها مشخص مى‏شود. براى سنجش اعتبار و روایى این گونه مدل‏ ها، تکنیک ها و ابزارهاى کمّى و کیفى متفاوتى وجود ...  بیشتر

بررسى مشکلات کالبدى- کارکردى بخش مرکزى شهرهاى سنتى (خرم آباد)

حسن افراخته؛ اصغر عبدلی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 16-21

چکیده
  امروزه عوارض و ضایعات شهرنشینى شتابان و بى‏رویه و بدون برنامه و عدم مدیریت شهرى مناسب در برخى از شهرها به حدى رسیده که اصولاً شهرنشینى را به پدیده‏ اى نامطلوب و داراى ارزش منفى بدل ساخته است. گرایش به تمرکز بیشتر و قطبى شدن در سطوح بالاى جامعه شهرى و فاصله گرفتن سطوح بالا از پایین، گرایش به رشد بى محتوا به لحاظ عدم تناسب بین مقیاس ...  بیشتر

فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت چهارم) کارکردهاى فضا

محمد حسن نامی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 22-28

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه ‏ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‏ نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت‏ هاى فضایى کشور، حوزه‏ هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى ...  بیشتر

مطالعه و بررسى تأثیرات توسعه شهرى(1) بر محیط زیست

اسماعیل صالحی؛ سعید نگهبان؛ زهره جعفریان دهکردی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 29-33

چکیده
  شهرها سیستم ‏هاى بازى هستند که به طور مداوم منشاء تغییرات بوده و خود نیز در حال تغییر و تحول هستند و با توجه به رشد روزافزون جمعیت شهرها در جهان امروز، فضاى فیزیکى شهرها نیز توسعه و گسترش یافته و زمین ‏هاى اطراف را اشغال کرده است. رشد فیزیکى شهرها اراضى مرغوب را بلعیده و از بین برده است. بدین گونه که جوامع انسانى در مراحل اولیه شکل‏ ...  بیشتر

پهنه ‏بندى پتانسیل خطر زمین لغزش در حوضه قره ‏چاى با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى (AHP)در محیط (GIS)

محمد حسن صدوق؛ تیمور جعفری؛ حجت اله اسکندری

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 34-38

چکیده
  بررسى عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش‏ هاى یک منطقه و پهنه ‏بندى خطرهاى حاصل از آن مى‏ تواند کمک مؤثرى در کاهش خسارت ‏هاى حاصل از این پدیده بنماید. تحقیق حاضر تلاشى در این زمینه بوده و با بررسى عوامل مؤثر ایجاد زمین لغزش ‏ها اقدام به پهنه ‏بندى خطر حرکات توده‏اى حوزه آبخیز قره چاى به روش تحلیل سلسله مراتبى (AHP) نموده است. حوضه ...  بیشتر

ارزیابى مکان ‏یابى جغرافیایى فرودگاه ‏هاى کشور براساس مؤلفه‏ هاى اقلیم و توپوگرافى

رحیم سرور؛ محمدرضا عبدلی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 39-44

چکیده
  امروزه فرودگاه‏ ها مجموعه ‏اى همانند پایانه ‏هاى مسافربرى و ایستگاه‏ هاى بزرگ راه‏آهن نیستند که در یک طرف آن خودروها و مسافرین و در طرف دیگر هواپیماها قرار بگیرند، بلکه فرودگاه ‏ها وجودى چند منظوره پیدا کرده‏ اند. هم اکنون با افزایش ظرفیت و کارایى فرودگاه ‏ها از یک سو و توجه به مسائلى همچون توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست ...  بیشتر

سیستم اندازه ‏گیرى فواصل خیلى بلند ایستگاه ‏هاى زمینى و تعیین موقعیت با استفاده از روش VLBI(1)

عباسعلی صالح آبادی؛ حمید صادقی؛ حامد صادقی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 45-47

چکیده
  یکى از مسائل مهم در علم مهندسى نقشه بردارى و یا امور نظامى همواره تعیین نمودن مختصات نقاط در روى زمین است که از روى آن فواصل و زوایا و دیگر پارامترهاى مورد نظر هر نقطه تا هدف و یا دیگر نقاط قابل استحصال مى‏ باشد که براى آن خصوصا فواصل نزدیک راه ‏حل‏ هاى زیادى از قبیل فتوگرامترى و یا نقشه ‏بردارى زمینى و غیره وجود دارد. ولى براى ...  بیشتر

ارزیابى سطوح توسعه‏ ى اقتصادى - اجتماعى سکونتگاه ‏هاى انسانى در شهرستان شهرکرد

جمال محمدی؛ مصطفی محمدی ده چشمه

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 48-54

چکیده
  کیفیت توسعه و زیرساخت هاى آن در اثر برنامه‏ ریزی هاى نامطلوب و متمرکز گذشته، مسائل  عمده ای را در روند توسعه نواحى کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگى ساختارى این موضوع یکى از تنگناهاى اساسى در عرضه مدل مناسب براى توزیع اعتبارات به شمار مى ‏آید. به منظور حل مسائل ناشى از عدم تعادل هاى منطقه ‏اى، گام نخست شناخت و سطح ‏بندى ...  بیشتر

بررسى نقش اشکال و فرآیندهاى ژئومورفولوژیکى در تشکیل مصالح ساختمانى با تأکید بر سنگدانه ‏ها

سیاوش شایان؛ کاظم بهرامی؛ شهرام بهرامی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 55-60

چکیده
  سنگدانه ‏ها(1) بعنوان بخشى از مصالح ساختمانى، شامل مواد سختى مانند ماسه، گراول و سنگ لاشه هستند که بعد از ترکیب با مواد چسبنده دیگر، مى ‏توانند در ساخت بتون، ملاط و گچ ساختمانى و در زیرسازى راه ها و راه آهن‏ ها، پل‏ ها، تونل‏ها، سدها، فرودگاه ها و دیگر اهداف ساختمانى بکار روند. تحقیق حاضر، تشکیل، پراکندگى و توزیع سنگدانه‏ ها ...  بیشتر

پست مدرنیسم در شهرسازى

حسین حاتمی نژاد؛ محمد حسین جانبابانژاد

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 61-66

چکیده
  پست مدرنیسم را فراگیرترین ویژگى مدرنیسم مى ‏دانند که مشخصه آن تقلید ترکیبى (Pastiche) است. لحظه پست مدرن زمانى فرا مى ‏رسد که آوانگارد (مدرن) دیگر قادر به ادامه دادن و پیشروى نبوده و نمى‏ تواند گامى فراتر به سمت جلو بردارد. پاسخ پست مدرن به مدرن متضمن تصدیق این نکته است که گذشته باید به تجدیدنظر یا بازنگرى در خود اقدام کند زیرا گذشته ...  بیشتر

استفاده از رسوبات دریاچه ‏هاى مصنوعى (سدها) به عنوان شواهد زیست محیطى ورودى‏ هاى حوضه آبریز و آلاینده جوّى

فرهاد جعفری

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 67-79

چکیده
  دریاچه ‏هاى طبیعى و مخازن مصنوعى(1) (سدها) به عنوان چاله‏ هایى براى نگاهداشت آب حوضه آبخیز و همچنین براى تجمع رسوبات ریز مشتق از جوّ محسوب مى‏ شود و بنابراین، اطلاعات با ارزشى از تغییرات زمانى در این ورودى‏ ها(2) وجود دارد. در حالى که استفاده از رسوبات دریاچه‏ هاى طبیعى به عنوان اسناد زیست محیطى ثابت شده است، کاربرد رسوبات سدها ...  بیشتر

متدولوژى طراحى معمارى مرکز داده براى یک سازمان دولتى

غلامعباس معصومی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 80-88

چکیده
  در عصر حاضر، اهمیت بهره ‏ورى و ارتقاى عملکرد شرکت ها و سازمان ها در فضاى رقابتى، آنها را به استفاده هرچه کارآمدتر از شبکه ‏هاى رایانه ‏اى تشویق نموده است. این مهم جز با ارائه خدمات سریع، ارزان، تمام وقت، در دسترس، امن و پایدار امکان پدیر نیست. بنابراین سازمان ها و شرکت ها، در دنیاى رقابتى موجود بایستى انواع تجهیزات و سخت افزارها ...  بیشتر

بررسى و تجزیه و تحلیل مکانیسم بارش در جلگه گلستان

اسماعیل شاهکویی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 89-94

چکیده
  بارش به عنوان یکى از عناصر اقلیمى، شاخص مناسبى براى تغییر اقلیم است. میزان بارش در سال‏هاى مورد مطالعه و قبل و بعد از آن نشان از ناپایدارى و افت و خیزهاى بسیارى را مى‏ دهد که براساس فرمول‏ هاى بارندگى محتمل در هیدرولوژى پیش بینى آن بسیار ساده و مهم و کاربردى بوده و مى‏ توان از خسارت‏ هاى مالى و جانى در آینده پیشگیرى کرد. در این ...  بیشتر

بررسى نقش و کاربرد تصاویر هوایى و ماهواره‏ اى و GIS در برنامه ‏ریزى محیطى

آرمان قیسوندی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، صفحه 95-96

چکیده
  امروزه با پیشرفت‏ هاى روز افزون در علم سنجش از دور و عکسبردارى‏ هاى هوایى و تصاویر ماهواره ‏اى، با کاربرد روزافزون علم سنجش از دور و GIS در برنامه ریزى‏ هاى محیطى و بویژه در شاخه ‏هاى مختلف علوم طبیعى و علوم زمینى مواجه هستیم. در این مقاله سعى شده است به بررسی نقش و کاربرد تصاویر ماهواره‏اى در مطالعات محیطى بپردازیم. GIS مى‏ ...  بیشتر