نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرری

چکیده

امروزه فرودگاه‏ ها مجموعه ‏اى همانند پایانه ‏هاى مسافربرى و ایستگاه‏ هاى بزرگ راه‏آهن نیستند که در یک طرف آن خودروها و مسافرین و در طرف دیگر هواپیماها قرار بگیرند، بلکه فرودگاه ‏ها وجودى چند منظوره پیدا کرده‏ اند.
هم اکنون با افزایش ظرفیت و کارایى فرودگاه ‏ها از یک سو و توجه به مسائلى همچون توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست از سوى دیگر، در نظرگرفتن عوامل جغرافیایى در مکان‏یابى فرودگاه ها بسیار مهم محسوب مى‏ شود بطورى که در کشورهاى توسعه یافته توجه زیادى به آن مى ‏شود. در میان عوامل جغرافیایى که در مکان‏ یابى فرودگاه تأثیرگذار هستند مؤلفه‏ هاى اقلیم و توپوگرافى نقش پررنگترى دارند، زیرا تأثیر زیادى در کارایى و فعالیت فرودگاه دارند. هدف اصلى این مقاله ارزیابى نقاط قوت و ضعف مکان‏یابى فرودگاه‏ هاى کشور براساس مؤلفه‏ هاى اقلیم و توپوگرافى مى ‏باشد.
براى نیل به این هدف از روش کتابخانه ‏اى و میدانى استفاده شده است. براساس یافته‏ هاى تحقیق توجه کمتر به مؤلفه ‏هاى اقلیم و توپوگرافى در مکان‏ یابى فرودگاه‏ هاى کشور، منجر به کاهش ایمنى و سلامت پروازها و در برخى از موارد منجر به بروز سوانح ناگوار و مرگبار شده است که با اصلاح نواقص موجود و نیز کاربست عوامل جغرافیایى در طرحهاى آتى مى ‏توان این وضعیت را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Geographic Location of the Airports of the Country Based on Climatic and Topographic Components

نویسندگان [English]

  • Rahim Sarvar 1
  • Mohammad Reza Abdoli 2

1 Associate Professor of Islamic Azad University of Shahr-e-Ray

2 Master of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Shahr-e-Rey

چکیده [English]

Today, airports are not complexes like passenger terminals and large railroad stations, with cars and passengers on the one side, and on the other side the planes, but airports have gained a multi-purpose existence.
Nowadays, by increasing the capacity and efficiency of the airports on the one hand, and paying attention to issues such as sustainable development and environmental protection on the other, consideration of geographical factors in the location of airports is deemed very important, as in developed countries It receives a great deal of attention. Among the geographic factors affecting the location of the airport, the climatic and topographic components play a greater role, as they have a great influence on the efficiency and activity of the airport. The main objective of this paper is to assess the strengths and weaknesses of the locating process of the country’s airports based on climatic and topographic factors.
To achieve this goal, secondary and field methods have been used. Based on the findings of this research, insufficient attention to climate and topographic factors in the location of airports in the country has led to a decrease in the safety and health of the flights and, in some cases, severe and fatal accidents. This Situation can be improved by correction of existing deficiencies and the application of geographic factors in future plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • airport locating
  • geographic factors
  • location assessment
  • climatology and topography
1- ایمانى، مختار، بهبهانى، حمید (1373)، طرح و محاسبه فرودگاه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
2- بدیعى، ربیع (1378)، جغرافیاى مفصل ایران، جلداول، انتشارات اقبال .
3- بهارلو، هادى (1383)، «غول افسانه‏اى ارباس»، ماهنامه صنایع هوایى، شماره 165.
4- بیات پارسا، على عباس (1376)، «خطر قیچى باد هنگام نشست و برخاست هواپیما»، ماهنامه صنایع هوایى، شماره 78.
5- زیارى، کرامت اللّه (1378)، اصول و روش‏هاى برنامه‏ریزى منطقه‏اى، انتشارات دانشگاه یزد.
6- زیارى، کرامت اللّه(1383)، برنامه‏ریزى شهرهاى جدید، انتشارات سمت.
7- سازمان صنایع هوایى (1385)، «سالى نه چندان خوب براى ایمنى پروازها»، ماهنامه صنایع هوایى، شماره 180.
8- سرور، رحیم (1384)، جغرافیاى کاربردى و آمایش سرزمین، انتشارات سمت.
9- شرکت فرودگاه‏هاى کشور (1386)، «گزارش عملکرد»، اداره کل ایمنى زمینى فرودگاه‏هاى کشور.
10- شیعه،اسماعیل (1378)، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
11- صفارزاده، محمود، معصومى، غلامرضا (1379)، برنامه‏ریزى و طراحى فرودگاه، شرکت فرودگاه‏هاى کشور.
12- کرباسچى، منا(1386)، «تعویق مرمت تاکى»، همشهرى محله 9، شماره 180.
13- مولر، هاینتز(1384)، «موقعیت فرودگاه»، فصلنامه معمارى ایران، شماره 20.
14- وزارت راه و ترابرى (1386)، «آئینه‏اى در برابر جاده‏ها»، راه ابریشم، شماره 84.
منابع و مآخذ لاتین
1- Air Traffic Services(2006-07),AIP,civil Aviation organization.
2- Associated Air port Consultants(1962),Reconnaissance report Civil air port,Imperial government of IRAN.
3- Gunston,Bill (1986),Aerospace Dictionary,Janes,s publishing INC,
4- Tarabord Consultants engineering(1972),LAVAN Airport Studies, Iranian
Marine International Oil Company
5-www.AVIATION-SAFETY.NET