نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بارش به عنوان یکى از عناصر اقلیمى، شاخص مناسبى براى تغییر اقلیم است. میزان بارش در سال‏هاى مورد مطالعه و قبل و بعد از آن نشان از ناپایدارى و افت و خیزهاى بسیارى را مى‏ دهد که براساس فرمول‏ هاى بارندگى محتمل در هیدرولوژى پیش بینى آن بسیار ساده و مهم و کاربردى بوده و مى‏ توان از خسارت‏ هاى مالى و جانى در آینده پیشگیرى کرد. در این تحقیق با استفاده از آمار 21 ساله بارندگى در 12 ایستگاه جلگه گلستان خصوصیات و چگونگى بارش، رژیم بارندگى ماهانه - فصلى و مکانى، تجزیه و تحلیل و به صورت نمودارهاى ستونى و دایره ‏اى و جداول آمده است و از آنجا که بارندگى یک عنصر ناپایدار اقلیمى است و از سالى به لحاظ زمانى به سال دیگر تغییر مى‏کند و به لحاظ مکانى نیز نمى‏ توان انتظار داشت که رفتار اقلیم در همه جا یکسان و همسان باشد لذا ضمن محاسبه احتمالات تجربى وقوع بارندگى و بارندگى متحمل ضریب تغییرات فصلى ماهانه و سالانه آنها به تحلیل بررسى گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of Precipitation Mechanism in Golestan Plain

نویسنده [English]

  • Esma'il Shahkouii

چکیده [English]

Precipitation as one of the climatic elements is an appropriate index for climate change. Precipitation in the studied years and the years before and after it shows the instability and the many fluctuations whose prediction, based on the probable precipitation formulas in hydrology, is very simple, important and practical, and can help prevent financial and life losses in the future. In this research, using the 21-year precipitation data in 12 stations of Golestan plain, the characteristics and the quality of precipitation, the monthly-seasonal and spatial precipitation regime, have been analyzed and presented through columnar and circular diagrams and tables, and since precipitation is an unstable climatic element, which changes from year to year in terms of time intervals, and it can not be expected that the behavior of the climate be the same and homogeneous everywhere, therefore, in calculating the empirical probabilities of occurrence of precipitation and probable precipitation, their monthly and yearly variation coefficients have been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adiabatic
  • convectional
  • Thermodynamics
  • orographic
  • precipitation regime
  • probable precipitation
1- کاویانى، محمدرضا؛ علیجانى بهلول-مبانى اقلیم شناسى- انتشارات سمت - 1372.
2- نوبخش، مهدى؛ پایان نامه جغرافیاى طبیعى- هیدروکلیماتولوژى حوضه سواران.
3- علیجانى، بهلول- آب و هواى ایران انتشارات پیام نور.
4- موحددانش، على اصغر- هیدرولوژى آبهاى سطحى ایران- انتشارات سمت تهران 1373.
5- جعفرپور، ابراهیم-اقلیم شناسى- انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم 1370.
6- مهدوى، محمد- هیدرولوژى کاربردى- جلداول- دانشگاه تهران - 1371.
7- هاگت، پیتر-جغرافیاى ترکیبى نو(جلداول) انتشارات سمت-1373.
8- کوچکى و محلاتى-اکولوژى گیاهان زراعى- انتشارات جهاد دانشگاهى مشهد- 1373.
9- على‏زاده، امین-اصول هیدرولوژى کاربردى- انتشارات آستان قدس رضوى- چاپ چهارم 1371.
10- کردوانى،پرویز-منابع و مسائل آب و هواى ایران- جلد دوم- آب‏هاى شور و مسائل و راههاى استفاده از آن - انتشارات قومس - 1371.
11- وزارت نیرو- اطلس منابع آب ایران.
12- وزارت راه و ترابرى- سازمان آب و هواشناسى- سالنامه‏هاى هواشناسى کشور.
13- نیوار- فصلنامه هواشناسى کشور- بهار 68- تابستان 73-82.
14- نرم‏افزار کامپیوترى ترسیم نموداربا:hard ward graph
15- مهدوى، مسعود-آمار و روش‏هاى تجزیه و تحلیل داده‏ها در جغرافیا-تهران انتشارات قومس 1371.
16- علیزاده و کوچکى، امین و عوض-کشاورزى و آب و هوا- انتشارات جاوید- مشهد-1368.
17- کاویانى-محمدرضا-اقلیم‏شناسى کاربردى-دروس کارشناس ارشد جغرافیاى طبیعى- بهمن 1373.
18- وزارت نیرو هیدرولوژى آب‏هاى سطحى- مؤسسه تماب-دفتر آمار و اطلاعات- تهران 1374.
19- مجله سپهر- دوره یازدهم- شماره چهل و دوم-تابستان 1381-مقاله گزارش سیل گلستان.