نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش ‏هاى برنامه ‏ریزى شهرى همانند بیشتر علوم رفتارى و تحقیقات انسانى باید با یک چارچوب نظرى یا مدل مفهومى مناسب پشتیبانى شود. در این چارچوب نظرى و مدل مفهومى متغیرها و عوامل تأثیرگذار بر موضوع مورد مطالعه شناسایى و روابط آنها مشخص مى‏شود. براى سنجش اعتبار و روایى این گونه مدل‏ ها، تکنیک ها و ابزارهاى کمّى و کیفى متفاوتى وجود دارد. مدل یابى معادلات ساختارى یکى از این ابزارهاى کمّى و چند متغیره است که به بررسى و ارزیابى برازش مدل پرداخته و امکان انجام برخى اصلاحات در مدل را فراهم مى‏کند. در این مقاله ضمن معرفى تکنیک مدل یابى معادلات ساختارى و نرم ‏افزار لیزرل،کاربرد آن در پژوهش ‏هاى برنامه ‏ریزى شهرى تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Structural Equations in Urban Planning

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pour Ahmad 1
  • Iraj Ghasemi 2

1 Professor of the faculty of Geography, University of Tehran

2 Member of Scientific Board of Jihad-e-Daneshgahi, Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran

چکیده [English]

Urban planning research, like most behavioral sciences and human research, should be supported by a proper theoretical framework or conceptual model. In this theoretical framework and conceptual model, the variables and factors affecting the subject matter are identified and their relationships are determined. To assess the validity and correctness of these models, there are different qualitative and quantitative techniques and tools. Structural equation modeling is one of these quantitative and multivariate tools that examines and evaluates the fitting of the model and allows for some modifications in the model. In this paper, along with introducing the technique of modeling structural equations and Lisrel software, its application in urban planning research is described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural equation modeling
  • Lisrel
  • Urban Planning
  • Lisrel Software
1- آذر، عادل، تحلیل مسیر و علت یابى در علم مدیریت، مجله مجتمع،59- مؤسسه عالى قم، سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان 1381.
2- دلاور على، ویس کرمى على، زرین جویى محمد، «لیزرل محاوره‏اى: راهنماى کاربران»، نشر ارسباران، 1386.
3- سرمد،ز.بازرگان،ع. حجازى، روش‏هاى تحقیق در علوم رفتارى، تهران: انتشارات آگاه،1384.
4- قاسمى، ایرج، طرح پژوهشى بررسى ضوابط و مقررات توزیع رانت زمین در طرحهاى توسعه شهرى تهران، جهاد دانشگاهى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات اجتماعى، تهران 1387 (چاپ نشده)
5- قاضى طباطبایى، سیدمحمود، مدلهاى ساختار کواریانس یا مدلهاى لیزرل در علوم اجتماعى، نشریه دانشکده علوم انسانى و اجتماعى دانشگاه تبریز، سال اول، شماره مسلسل 2 زمستان 1374.
6- کلانترى، خلیل، مدل سازى معادلات ساختارى در تحقیقات اجتماعى- اقتصادى، انتشارات فرهنگ صبا، تهران 1388.
7- هومن، حیدرعلى، مدل یابى معادلات ساختارى با کاربرد نرم‏افزار لیزرل، انتشارات سمت، چاپ اول 1384.
8- Fillone M.Alexis & et.Assessing Urban Travel a Structural Equations Modeling (SEM) Approach, in Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies,Vol.5,pp.1050-1064,2005.
9- Noback&et. Determinants of Regional Female Labour Marke Participation in the Netherlands A Spatial Structural Equation Modelling Approach,Paper Prepared for the EALE Conference 2008.
10- Joreskog karl& Sorbom dog,Lisrel 8:user,s reference guide,scientifics oftware international,2001.
11- Golias Konstadinos G,Tarnsportation system planning methods and applications, CRC press,2002.
12- Raykov Tenko & Marcoulides George, A First Course in tructural Equation Modeling, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers Mahwah, New Jersey London,2006.