نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

چکیده

امروزه با پیشرفت‏ هاى روز افزون در علم سنجش از دور و عکسبردارى‏ هاى هوایى و تصاویر ماهواره ‏اى، با کاربرد روزافزون علم سنجش از دور و GIS در برنامه ریزى‏ هاى محیطى و بویژه در شاخه ‏هاى مختلف علوم طبیعى و علوم زمینى مواجه هستیم. در این مقاله سعى شده است به بررسی نقش و کاربرد تصاویر ماهواره‏اى در مطالعات محیطى بپردازیم. GIS مى‏ تواند به صورت یک محصول نقش ه‏اى سطح بالا قلمداد شود. اصطلاح سیستم اطلاعات جغرافیایى در سال هاى اخیر به عنوان مترادف با تکنولوژى سریع در حال ظهور براى پردازش داده‏ هاى فضایى به کار مى‏ رود. GIS مى ‏تواند بعنوان یک مجموعه قدرتمند از ابزارهاى کامپیوترى براى جمع‏ آورى، ذخیره، بازیابى، انتقال و نمایش داده ‏هاى فضایى از دنیاى واقعى به منظورهاى خاص تعریف شود.

عنوان مقاله [English]

The Role and Application of Aerial and Satellite Images and GIS in Environmental Planning

نویسنده [English]

  • Arman Gheisvandi

Member of Faculty of Payame Noor University, Sanandaj

چکیده [English]

Today, we are facing with the ever-increasing advances in remote sensing and aerial photography and satellite imagery, with the increasing use of remote sensing and GIS in environmental planning, especially in various branches of natural sciences and earth sciences. In this paper, we have tried to examine the role and application of satellite imagery in environmental studies. GIS can be considered a high-level mapping product. The term "GIS" has been used in recent years as synonymous with the rapidly emerging technology for the processing of spatial data. GIS can be defined as a powerful set of computer tools for collecting, storing, restoring, transmitting and displaying spatial data from the real world for specific purposes.

1- دینگرى، جى؛ (1380)؛ راهنماى تهیه نقشه‏هاى موضوعى از تصاویر ماهواره‏اى؛ ترجمه حمید مالمیریان؛ چاپ دوم؛ نشر سازمان جغرافیایى وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح
2- زبیرى، محمود؛ احمد دالکى؛ (1376)؛ اصول تفسیر عکس‏هاى هوایى - با کاربرد در منابع طبیعى؛ چاپ هفتم؛ نشر دانشگاه تهران.
3- مدیرى، مهدى؛ خسرو خواجه؛ (1378)؛ اشاره‏اى به سیستم اطلاعات جغرافیایى GIS؛ چاپ دوم؛ انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح.
4- Tip, Meccel, condidate; (2005); using GIS to caractrize fault populations and seismicity of an active plate bondary; department of geological sciences university of texas.
5- Dinu, Pana; Joan Waters; Matthias Grobe; (2001); Unraveling complexity GIS compilation of fault in the area of the peace river structural anomaly, Canadian.