نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

پست مدرنیسم را فراگیرترین ویژگى مدرنیسم مى ‏دانند که مشخصه آن تقلید ترکیبى (Pastiche) است. لحظه پست مدرن زمانى فرا مى ‏رسد که آوانگارد (مدرن) دیگر قادر به ادامه دادن و پیشروى نبوده و نمى‏ تواند گامى فراتر به سمت جلو بردارد. پاسخ پست مدرن به مدرن متضمن تصدیق این نکته است که گذشته باید به تجدیدنظر یا بازنگرى در خود اقدام کند زیرا گذشته واقعا نمى‏ تواند نابود شود به دلیل آن که نابودى گذشته به سکوت و خاموشى  می انجامد. پست مدرن بیانگر نوعى جدید از بحران در خود فرهنگ مدرنیستى است. بحرانى که به وجه پراکنده، تجزیه شونده، زودگذر، آشفته و بى‏ نظمى در فرمول بندى مورد نظر بود لر تأکید دارد وضعیت پست مدرن با رشد شهرها به ویژه با روند چشمگیر شهرنشینى و مهاجرت به سوى شهرهاى بزرگ در چند دهه اخیر پیوند نزدیکى دارد اما این رشد شهرها فراتر از چیزى بود که لوکوربوزیه و ماکس وبر براى گروه ‏هاى متمدن و عقلانى درنظر داشتند. در کل مدرنیسم و پست مدرنیسم در عرصه‏ هاى گوناگون ادبیات، هنر، معمارى، جامعه ‏شناسى شهر، نظریه اجتماعى و شهرسازى جریانى اثرگذار داشته‏ اند و هنوز هم نفوذ این دو رویکرد در این عرصه ‏ها دیده مى‏ شود. در این مقاله که به روش توصیفى - تحلیلى نوشته شده سعى شده تا حد امکان به مفاهیم و مشخصات مدرنیسم و پست مدرنیسم در عرصه شهرسازى پرداخته شود و تفاوت ‏هاى بین آنها و اثراتى که هر کدام به ویژه پست مدرنیسم در حوزه ‏هاى مختلف شهرى اعم از فیزیکى و غیرفیزیکى داشته ‏اند بررسى شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Post Modernism in Urbanization

نویسندگان [English]

  • Hossein Hataminejad 1
  • Mohammd Hossein Janbabanejad 2

1 Faculty Member of the School of Geography, University of Tehran

2 Master of Geography and Urban Planning, University of Tehran

چکیده [English]

Postmodernism is considered to be the most prevalent feature of modernism, which is characterized by a combined imitation (Pastiche). The postmodern moment comes when the avant-garde (modern) is no longer able to continue and advance, and can not go a step further. The postmodern response to modernity implies acknowledgment of the fact that the past must be reconsidered or revised, because the past can not really be destroyed, because the destruction of the past leads to silence. Postmodernism indicates a new kind of crisis in the modernist culture itself. This crisis emphasizes that scattered, decomposing, passing, turbulent and disordered aspect in Baudelaire’s formulation. Post-modern state of affairs has been closely associated with the growth of cities, particularly with the dramatic trend of urbanization and migration to major cities in recent decades. But this growth of cities was beyond what Le Corbusier and Max Weber considered to be for civilized and rational groups. In general, modernism and postmodernism have influenced various fields of literature, art, architecture, urban sociology, social theory, and urbanization, and their influence is still evident in these areas. In this article, written by descriptive-analytical method, we try to consider the concepts and characteristics of modernism and postmodernism in the field of urbanization, their differences and effects, especially of postmodernism, in different urban areas including physical and non-physical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernism
  • post modernism
  • City
  • urbanization
1- احمدى، بابک، نگرشى فلسفى به پست مدرن، آبادى، سال سوم، شماره دهم، پاییز 1372.
2- احمدى، بابک مدرنیته و اندیشه انتقادى، نشر مرکز، 1373.
3- بحرینى، سیدحسین تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازى، انتشارات دانشگاه تهران،1378.
4- ترنر، تام- شهر همچون چشم‏انداز- ترجمه فرشادنوریان، انتشارات شرکت پردازش و برنامه‏ریزى شهرى،1376.
5- حاتمى‏نژاد، حسین و حکیمى، هادى؛ جغرافیاى شهرى و پست مدرنیسم، مجله سپهر، دوره پانزدهم، شماره پنجاه و هشتم،1384.
6- پیت ریچارد، نظریه اجتماعى، پسامدرنیسم و نقد توسعه، ترجمه سهراب امیریان، اسماعیل عبداللّه زاده، فصلنامه اقتصاد سیاسى، سال دوم، شماره هشتم، 1384.
7- جنکس، چارلز- پست مدرنیسم چیست؟ ترجمه فرهاد مرتضایى، نشر مرندیر، 1376.
8- زیارى، کرامت‏اله-برنامه ریزى شهرهاى جدید- انتشارات سمت، 1378.
9- زیارى، کرامت اله- مکتبها، نظریه‏ها و مدل‏هاى برنامه‏ریزى منطقه‏اى - انتشارات دانشگاه یزد،1383.
10- سجادى، سیدمهدى- بررسى تطبیقى هویت زن از منظرمدرنیسم و پست مدرنیسم و دلالت‏هاى تربیتى آن، دو ماهنامه علمى- پژوهشى، سال یازدهم - دوره جدید شماره 6،1383.
11- شفیعى،حسن- پست مدرنیسم در شهرسازى - فصلنامه مدیریت شهرى- سال اول شماره اول، بهار 1379.
12- شکوئى، حسین؛ اندیشه‏هاى نو در فلسفه جغرافیا، انتشارات گیتاشناسى، چاپ سوم، 1381.
13- شکوئى، حسین- جغرافیا و پست مدرنیسم- مجله تحقیقات جغرافیایى، شماره 63 و 64،1381- 1380.
14- شماعى، على و پوراحمد، احمد- بهسازى و نوسازى شهرى از دیدگاه جغرافیا- انتشارات دانشگاه تهران، 1384.
15- کالینیکوس، آلکس- نقدپست مدرنیسم - ترجمه اعظم فرهادى- انتشارات نیکا، 1382.
16- مدنى‏پور، على- طراحى فضاهاى شهرى (نگرشى بر فرایند اجتماعى - مکانى) ترجمه فرهاد مرتضایى - انتشارات شرکت پردازش و برنامه‏ریزى شهرى، 1379.
17- نوذرى، حسینعلى- پست مدرنیته و پست مدرنیسم- انتشارات نقش جهان، 1380.
18- نوذرى، حسینعلى- مدرنیته و مدرنیسم- انتشارات نقش جهان، 1381.
19- David Macleod-post-modernism And urban planning September12,1996.