دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره: روند تحولات جدید در دورکاوى شهرى

مهدی مدیری

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 2-8

چکیده
  کیفیت محیطى شهر، مفهومى پویا و چندوجهى است که عوامل طبیعى و انسانى قابل اجرا را در مقیاس ‏هاى فضایى متفاوت دربرمى‏ گیرد. به منظور دست یابى به مشخصات دینامیک پیوسته محیط شهرى شهرها، اطلاعات ماهواره ‏اى تنها منبع اطلاعاتى مناسب هستند. هرچند تا این اواخر، سنجنده‏ هاى ماهواره‏ اى قادر به ثبت و نمایش اطلاعات جزئیات مناطق شهرى نبودند. ...  بیشتر

چشم ‏انداز آینده (قسمت اول)

سید یحیی صفوی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 9-19

چکیده
  مانایى، پایایى و پویایى هر مکتب و اندیشه ‏اى به عوامل مختلف و متعددى بستگى دارد. از جمله مهم ‏ترین این عوامل رفتار پیروان و معتقدان آن مکتب است. به عبارت روشن‏ تر، کنش و عمل پیروان یک مکتب بر پویایى و پایایى آن مکتب تأثیر بسزایى دارد. مکتب اسلام از بدو پیدایش تاکنون روشنایى و نور را براى پیروان خود به ارمغان آورده است، این مکتب با ...  بیشتر

نقش گردشگرى در اشتغال زایى

احمد تقدیسی؛ حسینعلی کاظمی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 20-23

چکیده
  گردشگرى صنعتى است که در حال حاضر سهم بزرگى از فعالیت‏ هاى اقتصادى جهان را به خود اختصاص مى‏ دهد. این صنعت، علاوه بر درآمدزایى، صنعتى است اشتغال ‏زا که در سال 2010، چهل و سه درصد از اشتغال جهان و تا ده سال آینده حدود 220 میلیون فرصت شغلى براى کشورهاى مختلف جهان فراهم خواهد ساخت.  بیشتر

تحلیل و پیش بینى خشکسالى‏ هاى هواشناسى ایستگاه سینوپتیک خوى

فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی؛ سعید احمدی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 24-29

چکیده
  خشکسالى از جمله مهمترین مخاطرات طبیعى است که به صورت آرام و خزنده عمل مى‏ کند. این پدیده ناشى از فرآیندهاى آب و هوایى است و شدت و فراوانى آن تا حدودى به موقعیت جغرافیایى محل بستگى دارد که هر چند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگى اتفاق مى ‏افتد. به منظور مطالعه و بررسى خشکسالى‏ ها و ترسالى‏ هاى ایستگاه خوى، داده ‏هاى 32 ساله ...  بیشتر

فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت دوم) رژیم حقوقى فضا

محمد حسن نامی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 30-35

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه ‏ى فضا در کشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‏ نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت‏ هاى فضایى کشور، حوزه ‏هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى ...  بیشتر

استراتژى ایجاد «شبکه منطقه ‏اى» به منظور تقویت پیوندهاى میان شهر و روستا دستور کارى براى پژوهش ‏هاى سیاست گذارى با اشاره به کشور اندونزى (قسمت اوّل)

غلامرضا لطیفی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 36-42

چکیده
  تدوین استراتژى شبکه‏ ى منطقه‏ اى براى ایجاد پیوندهاى متقابل میان شهر و روستا، دستورالعملى است براى تحقیقات بیشتر در زمینه ارائه خط مشى مناسب با تأکید بر کشور اندونزى. در نوشته‏ ى حاضر کوشیده شده براى حل مشکل عدم ارتباط مزمن میان نظریه‏ ها و برنامه ‏هاى توسعه‏ ى روستایى و شهرى، استراتژى شبکه ‏ى منطقه ‏اى که تحلیل‏ هاى ...  بیشتر

جایگاه گردشگرى در کاهش مسائل منطقه کلانشهرى تهران (مطالعه موردى -رودبار قصران)

رحیم سرور؛ مهدی جیر رودی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 43-47

چکیده
  گسترش سریع شهرنشینى و توسعه فیزیکى و ناموزون کلانشهر تهران به تبع روند رو به تزاید جمعیت در دهه ‏هاى اخیر، سبب تخریب بسیارى از مناطق تفرجى و گردشى تهران قدیم گردید. وجود آن مناطق مى ‏توانستند نقش مهمى را درکاهش فشارهاى روحى و عصبى ناشى از زندگى شهرى در عصر حاضر ایفا نمایند. این امر بروز ساختمان‏ هاى بلند مرتبه، تراکم و فشردگى عرصه ...  بیشتر

کارکردگرایى و شهر

حسین حاتمی نژاد؛ سید عباس رجایی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 48-54

چکیده
  علم جغرافیا به عنوان یک دانش میان رشته‏ اى در طى دوران تحول و تکامل خود از علوم اجتماعى و فلسفى بهره فراوان برده است. یکى از نظرات تأثیرگذار در جغرافیا و مخصوصا برنامه‏ ریزى شهرى به عنوان یکى از زیر شاخه‏ هاى این علم، کارکردگرایى را مى‏ توان نام برد. کارکردگرایى را اگر فعالیتى ضرورى جهت حیات اجتماعى بدانیم در این بررسى به موارد ...  بیشتر

تحولات جمعیتى جزیره بوموسى و نقش دولت

محمد رمضانی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 55-60

چکیده
  از منظر جغرافیاى انسانى بررسى سیر تحولات و تحلیل جمعیتى شهر بوموسى در ارتباط با نقش مستقیم دولت به عنوان عامل کلیدى و اثر گذار در این مقاله مورد توجه بوده که از روش ها و شاخص‏ه اى محاسبه تحلیل جمعیت استفاده شده است. در میان شاخص‏ هاى اثرگذار جمعیتى، مهاجرت از نوع مهاجرت به داخل، نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارد تا آنجا که از جمعیت ...  بیشتر

بررسى روند تغییرات در تعداد جمعیت و آبادى ‏هاى بخش آرادان (شهرستان گرمسار) درطى سال‏هاى 1385-1345

محمد رضا رضوانی؛ مهدیه رنجبر؛ سعید نگهبان

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 61-68

چکیده
  نگاهى کلى به فرایند تحولات جمعیت روستایى کشور نشان مى‏ دهد که در سال 1335 حدود 69 درصد از جمعیت کشور در نواحى روستایى و 31 درصد در شهرها ساکن بوده ‏اند، این نسبت با کاهش سهم جمعیت روستایى و افزایش سهم جمعیت شهرى در طى سال‏ هاى گذشته مواجه بوده و به 38 درصد جمعیت روستایى و 62 درصد جمعیت شهرى در سال 75 رسیده است. این مقاله سعى دارد که به بررسى ...  بیشتر

تحلیل زمانى مکانى رژیم بارندگى شمال غرب ایران

هوشنگ قائمی؛ حسن لشکری؛ طیبه نامداریان

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 69-74

چکیده
  شناخت رژیم بارش کشور و پراکندگى مکانى و زمانى آن مى‏ تواند زمینه بهترى براى برنامه‏ ریزى مناسب در جهت مقابله با خسارات و کاهش اثرات نابهنجارى‏ هاى منابع آب باشد. در پژوهش حاضر به منظور تعیین شاخص ‏هاى مکانى و زمانى بارش و تغییرات آن از داده‏ه اى ماهیانه و سالیانه 22 ایستگاه سینوپتیک در طى دوره آمارى (2005-1986) استفاده شده است. (جدول ...  بیشتر

کاربرد داده‏ هاى LIDAR در تعیین توپوگرافى سطح و بستر آب و ارائه روشى جهت حذف نویز از آن

حمید عنایتی؛ شیما توری

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 75-80

چکیده
  استفاده از لیزر اسکنرهاى هوایى جهت تعیین توپوگرافى بستر آب، چندى است که در دنیا مطرح شده و جنبه‏ ى کاربردى به خود گرفته است. عمق‏ یابى با لیزر اسکنرها روشى است دقیق‏ تر، مقرون به صرفه‏ تر و سریع ‏تر از سایر روش‏ هاى عمق یابى، که مبناى آن اندازه‏ گیرى دقیق زمان رفت و برگشت دو نور ارسالى به سطح و بستر آب مى‏ باشد. از این رو کاربرد ...  بیشتر

بررسى ژئومورفولوژى یخچال یخار با استفاده از فناورى سنجش از دور (قله دماوند)

سعید خدائیان؛ پرویز ضیائیان؛ سعیده فخاری

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 81-85

چکیده
  یکى از مهم ترین مواریث اقلیمى دوران چهارم در ارتفاعات ایران، ژئومورفولوژى یخچالى و آثار یخچال‏ هاى آن دوران به شمار می رود. در این میان یخچال هاى دماوند نیز با بیش از 15 زبانه کوچک و بزرگ که آثار حیات و فعالیت در آنها دیده مى‏ شود، تنها بازمانده ‏ى آن یخچال هاست. مطالعات پراکنده ‏اى در یک قرن اخیر از سوى محققین ایرانى و خارجى بر ...  بیشتر

روند تغییر و تحولات اقلیم ‏شناسى دیرینه تا امروز

مهرداد حسینی؛ ناصر ملکی؛ فرخ مطلبی فر

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 86-90

چکیده
  یکى از بنیادى‏ ترین و اساسى‏ ترین عوامل در ساختار سیاره زمین اقلیم و آب و هوا است. تردیدى نیست که بشر و موجودات زنده و مظاهر حیات در کره زمین متأثر از شرایط اقلیمى و پدیده ‏هاى جوّى است. توزیع نامناسب خشکى و آب، عرض‏ هاى جغرافیایى مختلف، عبور سیستم هاى جوّى، ارتفاعات و بلندى‏ هاى پوشیده از برف و یخ، صحارى خشک بدون آب و علف، جنگل ...  بیشتر

ارتباط زیبایى بصرى و ایمنى در پارک هاى تفریحى شهرى

جمال محمدی؛ حمید رضا رخشانی نسب

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، صفحه 91-95

چکیده
  مسیرهاى سه پارک تفریحى شهرى در مکان هاى مختلف استانبول توسط دانشجویان دانشگاه استانبول در سه محوطه مجزا براى مشاهده امنیت، کیفیت منظر و یا هر دو مورد، مورد ارزیابى قرار گرفت. هدف این مطالعه تعیین میزان ایمنى شخصى در پارک ­هاى تفریحى شهرى است و نشان  می دهد که آیا اطمینان کافى از مطالعات سودمند براى به کارگیرى یک چنین داورى در شناخت ...  بیشتر