نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى گروه جغرافیاى دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى

چکیده

گردشگرى صنعتى است که در حال حاضر سهم بزرگى از فعالیت‏ هاى اقتصادى جهان را به خود اختصاص مى‏ دهد. این صنعت، علاوه بر درآمدزایى، صنعتى است اشتغال ‏زا که در سال 2010، چهل و سه درصد از اشتغال جهان و تا ده سال آینده حدود 220 میلیون فرصت شغلى براى کشورهاى مختلف جهان فراهم خواهد ساخت.

عنوان مقاله [English]

The Role of Tourism in Job Creation

نویسندگان [English]

  • Ahmad Taghdisi 1
  • Hossein Ali Kazemi 2

1 Faculty member of Isfahan University of Geography

2 Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

 
Tourism is an industry which currently has a large share of the world's economic activities. In addition to earnings, the industry is a job-creating industry that will provide around forty-three percent of the world's employment in 2010, and in ten years will provide around 220 million job opportunities for different countries.

1- بابایى همتى، روشن؛ سرمایه‏اى با نام توریسم کوچ، روزنامه جام جم، پنجشنبه 29 مرداد ماه 1383.
2- جمشیدنیا، على رضا؛ سرمایه گذارى در صنعت توریسم ضرورت اجتناب‏ناپذیر، روزنامه نسل فردا، شنبه 21 مهرماه 1380.
3- چاک، واى، گى با همکارى اداردوفایو، سولا، جهانگردى در چشم انداز جامع، ترجمه پارسائیان، على اعرابى، سیدمحمد؛ دفتر پژوهشهاى فرهنگى، چاپ دوم، 1382.
4- خسروآبادى، غلام حسین؛ مرورى بر وضعیت گردشگرى کشور، روزنامه ایران، شنبه 5 مهرماه 1382.
5- دادگر، مسعود؛ تأمین نیروى متخصص، رونق گردشگرى، روزنامه بازارکار، شنبه 5 مهرماه 1382.
6-ذاکرى،حمید؛اکوتوریسم‏پولسازوترسناک،روزنامه‏همشهرى،شنبه20دى‏ماه1383.
7- روزنامه ایران، سفر 6 هزار گردشگر خارجى به ایران، شنبه 12 اردیبهشت ماه 1383.
8- روزنامه بازارکار، توریسم پزشکى، ظرفیتى بکر براى جذب گردشگر خارجى، شنبه 15 اسفند ماه 1383.
9- روزنامه بازار کار، جهانگردى، کاهش فقر و اشتغال، شنبه 30 آبان ماه 1383.
10- روزنامه بازار کار، نگاهى به توریسم، غول صنایع آینده، شنبه 30 آبان ماه 1383.
11- روزنامه بازار کار، گردشگرى، منبع لایزال درآمد مادى و فخر فرهنگى در ایتالیا، شنبه 19 مهرماه 1382.
12- روزنامه بازار کار، گردشگران عربستانى سال گذشته حدود 7 میلیارد دلار خرج کردند، شنبه 17 اردیبهشت ماه 1384.
13- روزنامه جام جم، تحول در صنعت گردشگرى، سه شنبه 3 خرداد ماه 1384.
14- روزنامه جام جم، گردشگرى در روستا، پنجشنبه 30 مردادماه 1384.
15- روزنامه نسل فردا،جهانگردى،صنعت‏اشتغال‏زا،سال‏سوم،سه‏شنبه12اسفند1379.
16- روزنامه همشهرى، تهدید را به یک موقعیت تبدیل کنیم، یکشنبه 18 اردیبهشت 1384.
17- REDFOOT; Donald 1984, touristic Authentity aouristic anyst and modlerm reality quantitative sociolqy 7.p291.
18-  foster ceoge. 1962.teaditional cultures and impuct of techno qical cheng
countries masters theris-corneli university p 48.
19- کهرم، اسماعیل؛ اثرات فعالیت‏هاى جهانگردى و فراغتى بر محیط زیست، فصلنامه علمى محیط زیست، جلدهشتم، شماره چهارم، زمستان سال 1375.
20- لطفى، على رضا؛ بررسى راهکارهاى ایجاد اشتغال، مجموعه مقالات بررسى راهکارهاى علمى ایجاد اشتغال، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامى واحد رودهن، بهار 1381.
21- محمودیان، سیدمحمد؛ مرورى کوتاه بر روند جهانگردى در ایران، فصلنامه علمى-تحقیقاتى چشم‏انداز زنده رود، نشریه گروه آموزشى واحد 2 آموزشى و پرورشى اصفهان، سال هفتم، بهار 1384.
22- مهدى زاده، ایمان، ایرانگردى چشم انداز گذشته و آینده،روزنامه همشهرى، شنبه 23 اسفند ماه 1382.
23- مهدى نژاد، محمود؛ سقایى، محمد؛ چالشهاى صنعت توریسم در ایران و راهکارهاى بهبود و توسعه آن، مجله سپهر، دوره سیزدهم، شماره 51، پاییز 1383.