نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

کیفیت محیطى شهر، مفهومى پویا و چندوجهى است که عوامل طبیعى و انسانى قابل اجرا را در مقیاس ‏هاى فضایى متفاوت دربرمى‏ گیرد. به منظور دست یابى به مشخصات دینامیک پیوسته محیط شهرى شهرها، اطلاعات ماهواره ‏اى تنها منبع اطلاعاتى مناسب هستند. هرچند تا این اواخر، سنجنده‏ هاى ماهواره‏ اى قادر به ثبت و نمایش اطلاعات جزئیات مناطق شهرى نبودند. از آنجا که سامانه‏ هاى اطلاعات شهرى نیاز به داده‏ هاى با قدرت تفکیک بالا دارد، عکس بردارى هوایى به عنوان ورودى تصویرى استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است. در هر حال ابداع ماهواره ‏هاى جدید با سنجنده‏ هاى چند طیفى و با قدرت تفکیک بالا (ابعاد یک متر و کمتر ماهواره‏ هاى Quick Bird,Ikonos) و پویش گرهاى هوایى دیجیتالى با مشخصات هندسى عالى و قدرت تفکیک فضایى مناسب در حد سانتی متر، فنون عکس بردارى هوایى آنالوگ را به چالش کشیده است. سنجنده ‏هاى چندطیفى با قدرت تفکیک بالا و عکس هاى رقومى به همراه داده‏ هاى مکانى و مختصاتى سیستم تعیین موقعیت جهانى و سیستم‏ هاى ناوبرى خودکار، شرایط به روز درآوردن پایگاه داده ‏اى سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى را ایجاد مى‏ نماید. منبع دیگر اطلاعات سه بعدى براى مدل‏ سازى، سنجنده‏ ها با پویش لیزرى است که اطلاعات ارتفاعى نسبت ادقیق با کیفیت بالا تولید مى‏ کنند. مقاله به طرح روند تحولات و طرح تکنیک ‏هاى ترکیب طیفى و مشخصات تصاویر به منظور بررسى مناسب کیفیت و محیط شهرى مى‏ پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Trend of New Developments in Urban Remote Sensing

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technology

چکیده [English]

The environmental quality of the city is a dynamic and multifaceted conception that addresses the possible natural and human factors in different spatial scales. Satellite information is the only suitable source of information in order to achieve the continuous dynamic characteristics of urban environments in cities. However, until recently, satellite sensors were not able to record and display details of urban areas. Since urban information systems require high resolution data, aerial photography has been used as standard image input. In any case, the invention of new satellites with multi-spectral and high-resolution sensors (1 meter or less for Quick Bird, Ikonos satellites) and digital aerial scanners with excellent geometric characteristics and appropriate spatial resolution in scale of centimeters, has challenged the technology of analog aerial photography. High-resolution multispectral sensors and digital photographs, along with the location and coordinate data of the global positioning system and automatic navigation systems, create the conditions for updating the database of GIS. Another source of three-dimensional information for modeling is the sensors with laser scans that produce relatively accurate, high-quality altitude information. The paper focuses on the process of the development, the description of spectral combination techniques and the specifications of the images in order to properly assess the urban quality and environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satellite sensors
  • digital scanners
  • Spatial resolution
  • image integration techniques
1-Blaschke, T. and Strobl, (2001) What's wrong with pixels? some recent development interfacing remote sensing and GIS, Geo - Inf - syst, 6/01 : 12-17.
2- Blaschke, t. (Ed), (2002) Fernerkundung and GIS: Neue sensoren - innovative Methoden, wichmann verlage, Heidelberg.
3- Edwards, G and R. Jeansoulin, (2004) Data fusion - from a logic perspective with a view to implementation guest editorial. Int. J. Geogr. Inf, Sci, 18 (4): 303-307.
4- Ehlers, M., J. Schiewe and M.Miller (2003) 3D modeling using high resolution and iiultisensorul remote sensing (03): 30-37.
5- Ehlers, M (2007) New Developments and Trends to urban remote sensing.
6- Pricker, p. and sandau, U.and walker, S (2000) why LH systems took the three - line road, July: 45-47.
7- Schiewe, Jand Ehlers,M (2004)Photogrammetrie-Fernerkundung-Geoint (PEG). 6:463-474.
8- Ehlers,M and Kaufmann,H,J and Michel,u(2006) Remote Sensing for Environmental Monitoring. GIS Applications and Geology III.
9- Lebert, & Graber, M (2003) Flying the neb Larg format digital aerial Camera Ultracam., In Fritsch,D(E.d).