نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته سازمان هواشناسى کشور

2 استادیار دانشگاه شهیدبهشتى

3 کارشناس ارشد دانشگاه شهیدبهشتى

چکیده

شناخت رژیم بارش کشور و پراکندگى مکانى و زمانى آن مى‏ تواند زمینه بهترى براى برنامه‏ ریزى مناسب در جهت مقابله با خسارات و کاهش اثرات نابهنجارى‏ هاى منابع آب باشد. در پژوهش حاضر به منظور تعیین شاخص ‏هاى مکانى و زمانى بارش و تغییرات آن از داده‏ه اى ماهیانه و سالیانه 22 ایستگاه سینوپتیک در طى دوره آمارى (2005-1986) استفاده شده است. (جدول شماره 2 موقعیت جغرافیایى ایستگاه­ها را نمایش مى‏ دهد) تحلیل‏ ها نشان مى‏ دهد که با توجه به میانگین‏ هاى بارش ایستگاهى بارش 20 ساله شمال غرب ایران 354 میلى‏ متر و ضریب تغییرات بارش 26/0، چولگى 39/0، و پخى 08/0 است. بررسى‏ ها نشان داد سامانه ‏هاى باران‏ زا که منطقه را مورد تهاجم قرار مى‏ دهند با توجه به موقعیت جغرافیایى ایستگاه­ ها اثرات متفاوتى ایجاد مى‏کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial-Temporal Analysis of Precipitation Regime in Northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • Hushang Ghaemi 1
  • Hassan Lashkari 2
  • Tayyebeh Namdarian 3

1 Retired Professor of the Meteorological Organization of Iran

2 Assistant Professor of Shahid Beheshti University

3 Master of Science in Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Recognition of the country's precipitation regime and its spatial and temporal dispersion can be a better basis for proper planning to deal with damage and reduce the effects of abnormalities of water resources. In the present study, the monthly and annual data of 22 synoptic stations during the statistical period (1986-2005) have been used to determine the time and place indices of precipitation and its changes. (Table 2 shows the geographic position of the stations). The analysis shows that according to the average station precipitation of 20 years old, precipitation in the northwest of Iran is 354 mm, variation coefficient of precipitation 0.26, skewness 0.39 and bezel 0.86 respectively. Studies have shown that rainmaking systems that invade the area create different effects due to the geographic location of the stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial and temporal indices of precipitation
  • variation coefficient of precipitation
  • sloping
  • skewness
1- سمیعى، محمود، 1363، گزارش شماره 7، «مدل‏ هاى آمارى در تجزیه و تحلیل رژیم بارندگى ایران» سازمان هواشناسى کشور.
2- علیزاده، امین، 1382، اصول هیدرولوژى کاربردى، انتشارات آستان قدس رضوى چاپ شانزدهم.
3- غیور، حسینعلى و مسعودیان، سیدابوالفضل، بررسى مکانى رابطه بارش با ارتفاع در ایران زمین، فصل نامه تحقیقات جغرافیایى، تابستان 1375، دوره 41، شماره 2.
4- بابایى فینى ام‏السلمه، فرج زاده منوچهر، (1382) شاخص ‏هاى مکانى بارش و تغییرات آن در ایران، سومین کنفرانس منطقه‏اى تغییر اقلیم، ص 167.
5- مسعودیان، سیدابوالفضل، بررسى نظام تغییرات زمانى- مکانى در ایران زمین، رساله دکترى، دانشگاه اصفهان، بهار 1377.
6- Gibbs,W,j& Maher,i,v1967,Rainfall deciles as drought indicators,bulletinno.48,melborn.