نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى

چکیده

از منظر جغرافیاى انسانى بررسى سیر تحولات و تحلیل جمعیتى شهر بوموسى در ارتباط با نقش مستقیم دولت به عنوان عامل کلیدى و اثر گذار در این مقاله مورد توجه بوده که از روش ها و شاخص‏ه اى محاسبه تحلیل جمعیت استفاده شده است. در میان شاخص‏ هاى اثرگذار جمعیتى، مهاجرت از نوع مهاجرت به داخل، نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارد تا آنجا که از جمعیت 3052 نفرى شهر بوموسى در سال 1385 معادل 2228 نفر را مهاجران وارد شده در طى 10 سال قبل آن تشکیل داده ‏اند. همچنین نسبت جنسى جمعیت شهر بوموسى در سال 1385 بر اثر مهاجرت مردان برابر با 289 نسبت به 100 نفر زن بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Demographic Developments of Bumusa Island and the Role Government

نویسنده [English]

  • Mohammad Ramezani

Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

From the perspective of human geography, the study of the evolution and demographic analysis of the city of Bumusa in relation to the direct role of the state as a key and influential factor in this paper has been taken into consideration. Methods and indicators used to calculate population analysis have been used. Among the influential demographic indices, immigration has a very important and decisive role, so that from the population of 3052 people in the city of Bumusa in 2006, about 2,228 have been immigrants entered over the past 10 years. Furthermore, the gender ratio of the population of the city of Bomuse in 2006 was 289 men in relation to 100 women due to the migration of men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bumusa
  • Demographic Developments
  • Immigration
  • Government Policy making
1 - سازمان جغرافیایى ن.م. نقشه‏ هاى توپوگرافى 5000:1 و 250000:1 جزیره بوموسى و هیدروگرافى 0000،35:1.
2- سازمان برنامه و بودجه، آمارنامه استان هرمزگان، 1376.
3- حسینى، سیدعلى، مبانى فنى و اجرایى حقوق شهرى و منطقه ‏اى در ایران، رشت: انتشارات حق‏ شناس، 1385.
4- دفتر تقسیمات کشور، وزارت کشور، دفترچه تقسیمات کشورى، 1387.
5- کاظ مى‏پور، شهلا، روش مقدماتى تحلیل جمعیت، تهران: انتشارات پیام نور، 1377.
6- گل وردى، عیسى، جغرافیاى جزایر ایرانى خلیج ‏فارس، بوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، 1381.
7- مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلى سرشماری­ هاى عمومى، 1375.
8- مرکز آمار ایران، گزیده نتایج سرشمارى، 1385.
9- میرزایى، محمد، گفتارى در باب جمعیت ‏شناسى کاربردى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1384.