نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‏ ریزى شهرى دانشگاه اصفهان ( مترجم )

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‏ ریزى شهرى دانشگاه اصفهان

چکیده

مسیرهاى سه پارک تفریحى شهرى در مکان هاى مختلف استانبول توسط دانشجویان دانشگاه استانبول در سه محوطه مجزا براى مشاهده امنیت، کیفیت منظر و یا هر دو مورد، مورد ارزیابى قرار گرفت. هدف این مطالعه تعیین میزان ایمنى شخصى در پارک ­هاى تفریحى شهرى است و نشان  می دهد که آیا اطمینان کافى از مطالعات سودمند براى به کارگیرى یک چنین داورى در شناخت تأثیر احساس ایمنى در قسمت‏ هاى طراحى شده پارک جهت مشاهده ارتباط بین احساس ایمنى و پدیدارى و جذابیت­ هاى مشاهده شده پارک­ هاى شهرى حاصل مى ‏شود؟ نتایج تحقیق نشان مى‏ دهد، رابطه شدیدى بین قسمت­ هاى قابل رؤیت، زیبایى و امنیت مشاهده شده در سه پارک مورد مطالعه موجود است. سایر یافته ‏هاى تحقیق نشان مى‏ دهد همبستگى ضعیفى بین ایمنى مشهود و زیبایى وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Visual Beauty and Safety in Urban Recreational Parks

نویسندگان [English]

  • Jamal Mohammadi 1
  • Hamid Reza Rakhshani Nasab 2

1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Isfahan ( Translator)

2 Master of Geography and Urban Planning, University of Isfahan

چکیده [English]

The paths of three urban amusement parks in different locations in Istanbul were evaluated by students of the University of Istanbul in three separate sites for examination of security, landscape quality, or both. The purpose of this study is to determine the level of personal safety in urban recreational parks and indicates whether there is a sufficient assurance through useful studies of using such a judgment in recognizing the effect of the feeling of safety in the park's designed areas to see the relationship between the sense of safety and the appearance and visual charms of the urban parks? The results of the research show that there is a strong relationship between visible parts, aesthetics and observed security in the three studied parks. Other research findings show that there is a weak correlation between visible safety and beauty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Beauty
  • Safety
  • Urban Recreational Parks
Muderrso.Lo.H.and Dem.R.Z.(2004),The Relationship Between Perceived and Safety in Urban Recreation Parks, Journal of Applied Sciences, Voloum4.