نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مدل سازى و کنترل مستمر کیفیت محیطى شهرى (نظارت برمحیط زیست شهرى)، نیازمند اطلاعات به روز و پیوست ه‏اى در ارتباط با مدل توزیع حرارت، آلودگى‏ ها، جمعیت، امنیت، صنعت و مدیریت حوادث است. دورکارى دانشى است که با استفاده از یک سرى اندازه‏ گیری هاى از فاصله دور بدون هیچگونه تماس فیزیکى، اطلاعات مفید و قابل استفاده‏ اى را متناسب با عرصه‏ هاى مختلف برنامه ‏ریزى شهرى نوید مى‏ دهد. اساس کار دورکاوى بر اندازه ‏گیرى و ثبت خصوصیات فیزیکى و شیمیایى جوّ و سطح زمین از فاصله دور، به وسیله ابزارهاى ویژه ‏اى به نام سنجنده که برروى سکوهاى مختلف نصب مى‏ شود، استوار است. سنجنده، برحسب آنکه خود منبع انرژى باشد و یا بازتاب انرژى را ثبت نماید به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم مى ‏شوند. لیدار از جمله فناورى‏ هاى فعال است که راه حل ‏هاى ویژه ‏اى را جهت دستیابى به اطلاعات مورد نیاز مطالعات و برنامه ‏ریزى شهرى فراهم مى‏ سازد. لیدار در مقایسه با سایر سنجنده ‏هاى دورکارى که منبع انرژى آنها خورشید است و در روز به تصویربردارى مى‏ پردازند، در ساعات مختلف شب مى‏ تواند به جمع آورى داده‏ هاى شهرى بپردازد و با این ویژگى دستیابى به اطلاعات مورد نیاز برنامه ‏ریزى حمل و نقل، ترافیک، برآوردهاى جمعیت، اشتغال، ارزیابى کیفیت محیطى انجام مى‏ گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lidar Technology (LIDAR) (1) to provide Urban Information Necessary for Urban Planning

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Continuous modeling and monitoring of urban environmental quality (urban environmental supervision) requires updated and continuous information regarding the heat distribution model, contamination, population, security, industry and crisis management. Remote sensing is a technology that uses a series of distant measurements without any physical contact, providing useful and applicable information in accordance with various urban planning environments. The basis of remote sensing is to measure and record the physical and chemical properties of the atmosphere and the earth's surface from a remote distance, by special means called sensor, which is installed on different platforms. The sensors are divided into active and passive groups, depending on whether they themselves are the energy source or register energy reflection. LIDAR is one of the active technologies that provides special solutions for access to the information needed for urban studies and planning. LIDAR, in comparison with other remote sensors, whose source of energy is the sun and which practice imaging during the day, can collect urban data at different times of the night, and with this feature, provides access to the information required by the transportation planning, traffic, population estimates, employment, and environmental quality assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LIDAR (Principles and Qualities)
  • Lidar Information
  • Urban Data Extracting
1-Ackermann,F.,1999.Airborne Laser Scanning-Present status and future expectations,ISPRS J.Photogrammetry & Remote Sensing,54(2-3),64-67.
2- Fowler,R.,2001.Topographic LIDAR,in Digital Elevation Model Technologies and Applications:The DEM Users F.Maune,Ed.,The American Society for Photogrammetry and Manual,David Sensing,Bethesda,MD,539pp. Remote
3- Guenther,G.C.,2001.Airborne LIDAR bathymetry,in Digital Model Technologies and Applications: The DEM Users Manual, Elevcztion David F.Maune, Ed., The American Society for Photogrammetry and Sensing,Bethesda,MD,539pp. Remote
4-Sampath,A.and J.Shan,2004.Urban modeling based on Segmentation regularization of airborne LIDAR point clouds,ISPRS and 111,Istanbul,Turkey. Congr.,Commission
5- Sampath,A.and J.Shan,2006.Clustering-based planar roof extraction LIDAR data,Proc.ASPRS Annual Conf.,May 1-5,Reno,NV,CD-ROM. from
6- Shan,J.and A.Sampath,2005.Urban DEM generation from raw algorithm and its performance,Photogrammetric Eng.Remote LIDAR data: a labeling algorithm and its performance, photogrammetric Eng.remote Sensing,71(2),217-226.
7-Vosselman,G.,2000.Slope-based filtering of laser altimetrydata,Int.Arch.Photogrammetry & Remote B312,Amsterdam,the Netherlands,935-942. Sensing,33,Part
8- Wehr,A.and U.Lohr,1999.Airborne laser Scanning-an introduction Overview,ISPRS J.Photogrammetry & Remote Sensing,54(2-3),68-82.
9- Weng.Q.and Quattrochi,D.,2007.Urban Remote Sensing,CRC Press,Taylor&Francis Group,New York.