نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس عکسبرداری هوایی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

از زمان پرتاب اولین ماهواره تعیین موقعیت جهانى، نیاز به درستى بیشتر و کاربرد وسیع ‏تر به طور مستمر در حال افزایش است. بویژه یکى از نگرانى‏ هاى ناوبر نیاز به تعیین موقعیت مستمر به روش «بى سیم» با درصد اطمینان بالاتر در مناطق شهرى است. متأسفانه مناطق کور شهرى قطب مخالف دقت در سیستم تعیین موقعیت هستند به این دلیل که در میدان رؤیت ماهواره قرار نمى‏ گیرند و دقت تعیین موقعیت را کاهش مى ‏دهند. براى غلبه بر چنین مشکلاتى استفاده از شبه ماهواره ‏ها به عنوان مکمل سیستم GPS مى‏ تواند براى از بین بردن ضعف دریافت سیگنال‏ ها، رفع ابهام فاز، رسیدن به صحت کامل و افزایش بهره ورى سیستم ماهواره ‏اى ناوبرى جهانى (GNSS) مؤثر مى ‏باشد.
شبه ماهواره ‏ها ابزارهاى زمینى هستند و امواجى شبیه امواج GPSرا منتقل مى‏ کنند و مى ‏توانند به عنوان مکمل، کارایى گیرنده ‏ها را افزایش دهند. این ابزار یک عامل مشاهداتى اضافى براى بهبود معایب فوق است .اما به علت صرفه اقتصادى و مشکلات محیطى تعداد شبه ماهواره ‏هایى که مى‏ توان نصب نمود محدود است. مهمتر اینکه براى کاهش خطاى چند مسیرى (1) سیگنال‏ هاى شبه ماهواره ضرورى است موقعیت آنتن و دستگاه شبه ماهواره به دقت تعیین گردد.
بطور کلى، این مقاله به توسعه سیستم شبیه ساز ماهواره‏ اى و ارزیابى مناسب و اقتصادى آن براى پوشش نقاط کور سیستم GPS در مناطق شهرى مى‏ پردازد، و در آن از اطلاعات دقیق ماهواره ‏ها و نقشه ‏هاى رقومى سه بعدى استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Simulator System to Achieve a Generalized Scheme of Pseudo-Satellites in the Urban Environment

نویسندگان [English]

  • Asadollah Haghighat 1
  • Rahim Sarvar 2
  • Mehran Rezaii 3

1 Expert in Aerial photography

2 Associate Professor of the Islamic Azad University of Shahr-e-Ray

3 Master of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Shahr-e-Ray

چکیده [English]

Since the launch of the first satellite to determine the global situation, more extensive use and the need for more accuracy is constantly increasing. Particularly one of the navigator concerns is the need to the continuous determination of status through using wireless network with a higher degree of confidence in urban areas. Unfortunately, the blind areas of the city are the opposite pole to precision in the positioning system because they are out of satellite's range of detection and reduce the precision of positioning. To overcome such problems, the use of pseudo-satellites as a complement to the GPS system can be effective in eliminating the weak signal reception and the ambiguity of the phase, and in achieving full accuracy and increasing the productivity of the Global Navigation Satellite System (GNSS).
Pseudo-satellites are ground-based devices that transmit waves that are similar to GPS waves, and can increase the efficiency of receivers as a complement. This tool is an additional observational factor to address the above mentioned disadvantages. But due to expenses and environmental problems, the number of pseudo-satellites that can be installed is limited. More importantly, to reduce the multi-path error of pseudo-satellite signals it is necessary to determine the position of the antenna and pseudo-satellite device with accuracy.
In general, this paper focuses on the development of a satellite simulator system and its proper economic appraisal to cover the blind spots of the GPS system in urban areas, using precise information of satellites and 3D maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseudo Satellite (2)
  • Global Positioning System (3)
  • Global Navigation Satellite System (4)
  • 3D Digital Map (5)
  • Simulator System (6)
1-Yong-Cheol Suh, Yusuke Konish, Ryosuke Shibasaki 2002 Integration GPS and Pseudolite for Seamless Positioning, International Symposium for the 20 Anniversary of KSFPC 12-13
2- Yusuke Konish, Ryosuke Shibasaki 2001 Development of A Smulation System to Estimate Availabel Area of GPS and Pseudolite, The 22 Asian Conference on Remote Sensing 59 November, Singapore: 1506-1511.
3- H.S.Cobb, 1997, GPS Pseudolites: Theory, Design, and Applications, A ph.D. Dissertation, Stanford University.
4- Games Stafford, 1997, Practical Investigations on DGPS for Aircraft Precision Approaches Augmented by Pseudolite Carrier Phase Tracking, ION GPS 1997, 16-19 September, Kansas City C Missouri: 1851-1860
5- Liwen Dai, Jun Zhang, Chris Rizos, Shaowei Han, Jinling Wang, 2000, GPS and pseudolite integration for Deformation Monitoring Application, ION GPS 2000, 1922 September, Salt Lake City, UT: 1-8
6- Sandra Verhagen, 2001, Ambiguity Resolution and Success R ates With an Integration GNSS-Pseudolite System, ION GPS 2001, 11-14 september, salt lake City, UT 30363043
7- Wang, JRizos, c , Dai, 1 ,Tsujii, T, Barnes, j.Grejner - Brzezinska, D,&Toth, C,K, 2001 Integration of GPS and Pseudo-Satellite: New Concepts for Precise Positioning. IAG Scientific Meeting, Budapest, Hungary, 3-8 September.
8- Christian Altmayer, Sven Martin, Stephan Theil, Automonous onboard Orbit and Attitude Control of Geostationary Satellites Using Pseudolites. LON GPS 1998,15-18 September Nashvelle, Tennessee, UT 1565-1575
9- B.Hofmann-Wellenhof, H.Lichtenegger, J. Collins, 2001, GPS - Theory and Practice, Fifth, Revised Edition , Springer Wien New York.