نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بیابان و کویر دو کلمه آشنا براى ایرانیان است که متأسفانه اکثر مردم و در اکثر موارد معنى واقعى آن‏ها را نمى‏ دانند و غالبا آن‏ها را بصورت مترادف هم در نظر مى‏ گیرند. در حالیکه این دو از نظر شرایط ایجادشان فرایندهاى تأثیرگذارشان و شرایط فعلی شان با هم تفاوت دارند. بطورى که مى ‏توان گفت بیابان ‏ها پدیده ‏هاى جغرافیایى - اقلیمى هستند. یعنى شرایط و موقعیت جغرافیایى ‏شان از یک طرف و شرایط اقلیمى ناشى از موقعیت جغرافیایى از طرف دیگر برآن‏ها تأثیر گذاشته و این مناطق را تبدیل به اکوسیستم‏ هاى فقیر و شکننده ‏اى کرده است، درحالى که کویرها در مجاورت بیابان‏ها و گاهى درمیان آن‏ها شکل گرفته‏ اند و فاقد اکوسیستم حیاتى بوده و پدیده‏اى ژئومورفولوژیکى - هیدرولوژیکى مى‏ باشند. به این معنى که کویرها چاله‏ هایى هستند که شبکه‏ هاى هیدروگرافى به آن‏ها ختم مى‏ شوند و از ویژگى‏ هاى آنها، بالابودن سطح آب زیرزمینى و وجود قشر نمکى که مانع از رویش گیاه مى‏ شود در سطح آن‏ها مى‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Salt Pan or Desert

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Asghari Moghaddam

Member of Faculty of Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

The Desert and Kavir (salt pan) are two familiar words for the Iranians, which unfortunately most people do not know in real terms and often consider as synonymous, while these two are different in terms of their conditions of formation, their influential processes and their current conditions, so that it can be said that deserts are geographic-climatic phenomena, that is, their geographic conditions on the one hand and their geographic-based climatic conditions on the other hand affect them and transform these areas into poor and fragile ecosystems, while salt pans are formed in the vicinity of the deserts and sometimes among them, lack vital ecosystem, and are basically geomorphologic-hydrological phenomena. This means that salt pans are holes that the hydrographic networks end in, and that high level of groundwater and the presence of a salt layer that prevents the growth of the plant at the surface are among their features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • salt pan
  • desert
  • Dry Areas
  • Geomorphology
  • hydrology
  • Evaporation
1- احمدى حسین و فیض نیا، سادات؛ «سازندهاى کواترنر» دانشگاه تهران 1378
2- اصغرى مقدم، محمدرضا؛ «مبانى ژئومورفولوژى» انتشارات سرا، تهران 1383
3- اصغرى مقدم، محمدرضا؛ «هیدرومورفولوژى سبزوار و...» رساله دکترى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم تحقیقات تهران 1376
4- علایى طالقانى، محمود؛ «ژئومورفولوژى ایران» انتشارات قومس 1381
5- کردوانى، پرویز؛ «مناطق خشک» جلددوم، دانشگاه تهران سال 1371
6- کلینسلى، دانیل؛ «کویرهاى ایران» ترجمه عباس پاشایى، سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح 1381 تهران
7- کریم زارچى، مجید؛ «بیابان» اطلاعات علمى شماره، 322 تیرماه 1385
8- مدیریت علمى اطلاعات جغرافیایى «اهمیت آب و هواى گذشته پلایاهاى ایران» سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح سال 1352