نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

زمانى انسان وسعت زمین را محدود به منطقه دید خودش مى‏ دانسته و در هر جا به دنیا آمده و در هر غار یا بیقوله ‏اى که مى‏ زیسته تمام عمر خود را در همان جا مى‏ گذارنده است و شاید صدها هزار سال دانش او درباره جهان پیرامونش از همین تجاوز نکرده است. تا اینکه با رشد نیروى فکرى و به کارگیرى دست خود در شکل دادن به سنگ و پى بردن به راه ‏هایى براى جمع آورى آذوقه و شکار حیوانات و بالاخره با اهلى کردن بعضى از آن‏ها توانسته از محل سکونت خود دور شده با جاها و محیط‏ هاى دیگر و دورتر آشنایى پیدا کند و زمین را در ابعاد وسیع‏ ترى بشناسد. بالاخره کار او به جایى رسیده است که با ستارگان آسمان آشنا شده و حتى زمین را گِرد تشخیص داده و به فکر اندازه گرفتن آن بیافتد، اما از نظر ما مهم این مسئله ‏است که ظاهرا از همان روزهاى اول انسانیت آنچه را که درباه زمین مى ‏دانسته احتمالاً براى اینکه فراموش نکند یا اینکه اطلاعات درباره زمین را به فرزندان خود منتقل سازد، روى در و دیوارمحل سکونت خود که بدنه غارها و سکونت گاه هاى او بوده به صورت‏ هاى مختلف خطوط و نقوشى پایدار ساخته است. چنین بوده که به زعم نظریه پردازان تاریخ، فرهنگ انسانى نطفه دو دانش مهم امروزى به دست بشر اولى بسته شده که یکى کسب اطلاع درباره سطح زمین یعنى جغرافیا و دیگرى ثبت اطلاع درباره زمین به صورت خطوط و تصاویر و به عبارتى دیگر نقشه که کارتوگرافى باشد و این دو دانش بشرى از بدو پیدایش آنچنان پیوستگى با هم پیدا کرده ‏اند که در واقع لازم و ملزوم یکدیگر شناخته شده و به موازات همدیگر رشد کرده به مرحله امروز رسیده‏ اند، آن هم با آن چنان پیوستگى که وجود یکى بدون دیگرى قابل تصور نیست(2). در سیر تحول اتوماسیون جایگاه واقعى از تولید نقشه به ایجاد پایگاه ‏هاى داده ‏اى مکانى، سرآغازى بسیار جذاب و ارزشمند داشت و حضور مؤثر کارتوگراف را در کلیه مراحل مطالعه، برنامه‏ ریزى، تهیه طرح هاى عملیاتى، اجرا و ارزیابى فراهم ساخت. نقش اصلى اتوماسیون در ایجاد پایگاه داده ‏اى مکانى است که در پاسخ انواع نیاز علوم و فنون کاربردى زمین و ساختارسازى مى‏باشد. تولید نقشه یکى از ده ها امکان یک پایگاه داده ‏اى مکانى است. اینترنت ابزار بسیار با اهمیتى است که طى چند سال اخیر در دریافت و انتشار اطلاعات نقش گسترده‏ اى را به عهده داشته است. شبکه ارتباطى جهانى ارائه و انتشار بیشترین خبرهاى تازه داده‏ هاى جغرافیایى را انجام مى ‏دهد. در این فرآیند نقشه جایگاه اساسى را دارد و داراى عملکردى چند منظوره است. نقشه‏ ها مى‏ توانند نقش تاریخى خود را در مهیا نمودن اطلاعات براى طرح ‏هاى جغرافیایى و شرایط آنها دارا باشند.

عنوان مقاله [English]

Pen, Line and Effect

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Once the human being limited the breadth of the earth to his own area of ​​vision, and wherever he had been born, he lived all his life there and maybe for hundreds of thousands of years his knowledge did not exceed that of the world around him. Apparently from the very first days, humanity, in order to not forget, or to transfer information about the earth to his children, has probably made various lines and motifs on the walls of his cave or whatever type of residence. Thus, according to the historians, the germ of two important modern knowledge has been formed by the first human being, one obtaining information about the earth's surface, that is, geography, and the other the recording of information about the earth in the form of lines and images, in other words, a map which is cartographic, and these two human knowledge have become so closely connected from the very beginning that they are actually considered interdependent, and with such a firmness that the existence of one without the other is not imagined as possible. In the course of the evolution of automation, the real shift from mapping to creating spatial databases was a very attractive and valuable beginning, and provided an effective presence of cartography in all stages of study, planning, preparation of operational plans, implementation and evaluation. The main role of automation is in creating a spatial database, which is in response to a variety of needs of earth’s applied science and technology and of building structures. Creating a map is one of the dozens of possibilities provided by spatial database. The Internet is a very important tool that has played a major role in receiving and disseminating information over the past few years. The global communications network delivers and publishes the most recent news concerning geographic data. In this process, the map has an essential position and has a multi-purpose function. Maps can play their historical role in providing information for geographic plans and their conditions.