نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکتراى جغرافیا و برنامه ‏ریزى روستایى مدرس دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه جغرافیاى انسانى دانشگاه تهران

چکیده

امروزه نوآورى‏ هاى متنوع و مختلفى به بازار راه پیدا کرده ‏اند که فناورى اطلاعات و ارتباطات را مى‏ توان از جمله این نوآورى‏ ها دانست. روستاها نیز به عنوان بخشى از جامعه کشور به جهت حساسیت‏ هایى که نسبت به نوآورى‏ هاى جدید همواره نشان داده‏ اند، حساس بوده‏ اند. از جمله این گونه نوآورى ‏هایى که به روستاها ارایه شده فناورى اطلاعات و ارتباطات است که ضرورت توجه به اثرات توسعه آن در روستاها اهمیت دارد. روش تحقیق اسنادى بوده و از منابع مختلف داخلى و خارجى استفاده شده است. در این مقاله فناورى اطلاعات و ارتباطات تعریف گردیده و به وضعیت اینترنت به عنوان یکى از ابزارهاى مهم فناورى اطلاعات در جهان پرداخته و جایگاه ایران در جهان و منطقه بازگو شده است. در ادامه، به راهبرد ملى فناورى اطلاعات و ارتباطات در ابعاد زیرساختى و آموزش و تحقیقات پرداخته و کاربردهاى فناورى اطلاعات در روستاها بیان مى ‏شود. فناورى اطلاعات و ارتباطات در بحث کشاورزى مى‏ تواند تأثیرگذار باشد، مباحثى چون کشاورزى دقیق، محیط زیست و مدیریت بحران از جمله محورهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات در کشاورزى هستند. ضرورى است تا آسیب‏ شناسى روى کاربرد فناورى اطلاعات و ارتباطات صورت بگیرد و این کار با توجه به ابعادى چون شکاف دیجیتالى و مباحث هزینه ‏اى کاربرد فناورى اطلاعات مورد توجه قرار مى‏ گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Negative and Positive Effects of Information Technology and Communications in Rural Development

نویسندگان [English]

  • Aeej Azmi 1
  • Mojtaba Ghadiri Ma'soum 2

1 Ph.D. Student of Geography and Rural Planning, Instructor at Payam-e-Nour University

2 Associate Professor of Human Geography, University of Tehran

چکیده [English]

Today, various innovations have found their way into the market. Information and communication technology can be considered as one of these innovations. Villages, as a part of the country's society, have always shown sensitivities toward new innovations. Among the innovations presented to villages is information and communication technology, which requires attention to the effects of its development in villages. The research method is secondary, and various national and foreign sources have been used. In this article, Information and Communication Technology (ICT) is defined and the Internet status, as one of the most important tools of information technology in the world, is examined, and the status of Iran in the world and region is discussed. In the following, the national strategy of information and communication technology for infrastructure, education and research are considered, and information technology applications in the rural areas are expressed. Information and communication technology can be influential in agriculture. Subjects such as precision agriculture, the environment and crisis management are among the main concerns of information and communication technology in agriculture. It is necessary to conduct a pathological examination about the application of information and communication technology, and this will be considered with regard to dimensions such as digital divide and the cost issues of the application of information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology and Communications
  • Village
  • national strategy
1- عبادى، رحیم(1384)، فناورى اطلاعات و آموزش و پرورش، انتشارات مؤسسه توسعه فناورى آموزشى هوشمند.
2- بالغ، مهدى(1384)، کشاورزى دقیق - تکنولوژى نوین در مدیریت مزرعه، کشاورز جوان، آذر، شماره9.
3- راهبرد ملى فناورى اطلاعات و ارتباطات کشور(1384)، دفترهمکارى‏هاى ریاست جمهورى، ویرایش اول.
4- اصنافى، امیررضا(1383)؛ حمیدى، على، نقش فناورى اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش و دانش با تأکید برنقش کتابخانه‏هاى مجازى، مجله‏نما، شماره دوم، دوره سوم.
5- رسولى آذر، سلیمان؛ صدیق، حسن (1385)، قابلیت‏هاى فناورى اطلاعات در بخش کشاورزى، اولین کنفرانس مدیریت فناورى اطلاعات و ارتباطات.
6- میرزا امینى، محمدرضا، راهکارهاى توسعه کارآفرینى و اشتغال‏زایى روستایى، اندیشگاه شریف.
7- سردارى. احمد(1383)، فن آورى اطلاعات و نقش آن در کارآفرینى.
8- حجازى. سیدعلیرضا(1384)، مشارکت فناورى اطلاعات در کارآفرینى، سایت راهکار مدیریت (مشاهده شده در سایت روزنامه تفاهم).
9- محمدیان، امین؛ توکلى، علیرضا(1383)، کمک به ارائه خدمات بهداشتى و درمانى مهمترین کاربرد فناورى اطلاعات در روستا، کمیته مطالعات فناورى اطلاعات - دفتر همکارى‏هاى فناورى ریاست جمهورى.
10- کمیته مطالعات فناورى اطلاعات (1382)، افقهاى توسعه‏ى «فناورى اطلاعات» در سیستم قضایى کشور، دفتر همکارى‏هاى فناورى ریاست جمهورى.
11- زارع مؤیدى، بهزاد؛ یکپارچکى نظام آموزشى گامى اساسى در حرکت به سوى آموزش دانایى محور، کمیته مطالعات فناورى اطلاعات - دفترهمکارى‏هاى فناورى ریاست جمهورى.
12- نجفى، مهیار(1383)، تکنولوژى اطلاعات چیست؟ سایت ITIRAN، قابل دسترس در WWW.itiran.ir
13- عبدالوند، ندا (1384)، اندر احوالات دفاتر خدمات دولت الکترونیکى، سایت iTanalyze.ir
14- صالحى، امیر(2003)، پیدایش اینترنت براى کارگزاران ارتباطات و روابط عمومى، سایت کارگزار روابط عمومى،
http://WWW.iranpr.org/docs/article-pr/defaultnews.asp?id=695.
15- دفتر خدمات روستایى(1386)، لیست پروژه‏هاى ایجاد شده ICT روستایى،.http//WWW.rict.ir
16- مرکز مخابرات ایران (1384)،ICT روستایى قابل دسترس در WWW.tci.ir
17- بى نام،(1382)، بررسى فناورى اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه، سایت سخاروش .WWW.srco.ir
18- مرکز آمار ایران(1385)، برآورد خانوارهاى معمولى ساکن برحسب تعداد افراد خانوار و در اختیار داشتن موتورسیکلت، خودروى سبک، رایانه و استفاده از اینترنت، مرکز آمار ایران .WWW.sci.org.ir
19- بى نام(1384)، تجارت الکترونیک به کمک زندگى روستایى مى‏آید، روزنامه آسیا، شماره5 ماه‏تیر.
20- عطاریه. مازیار(1386)، تفاوت در دسترسى به منابع اطلاعاتى، روزنامه اعتماد ملى، شماره9 ماه‏خرداد.
21- شفیعى، حامد(2007)، روستاهاى هزاره سوم، سایت آینده‏نگر
http://WWW.ayandehnegar.org/a-l-a.php?news-id=3202
22- بى نام (2006)، اینترنت چگونه بوجود آمد؟ آموزش اینترنت، قابل دسترس در،
http://WWW.holo.ir/internet%20&%20Web/internet%20 history.htm.
23- Anonymous(2007),Interet Usage in the Middle East, WWW,Internet World Stats.com
24- Anonymous (2007). world Internet Users and population stats, WWW.Internet World Stats.com.