نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامى شهررى

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامى شهررى

4 کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده

هدف اصلى این تحقیق، اهمیت تغییرات کاربرى اراضى شهرستان گرگان با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور مى‏ باشد. در واقع سنجش از دور در بسیارى از زمینه ‏هاى علمى و تحقیقاتى کاربردهاى گسترده ‏اى دارد. امکان تصویربردارى دوره ‏اى مرتب و نیز امکان ارسال بى وقفه تصویرهاى ماهواره‏اى دو عامل بسیار مهم در استفاده از اطلاعات ماهواره‏ا ى به شمار مى‏ رود. این مزایا به کارشناسان رشته‏ هاى گوناگون کمک مى‏ کند تا بتوانند از اطلاعات و تصویرهاى ماهواره‏اى در مطالعاتى چون تغییرات دوره ‏اى سطح زمین، عوارض و  پدیده های متغیر و بلایاى طبیعى استفاده کنند. در واقع یکى از نیازهاى اساسى و مهم پژوهشگران، مدیران و برنامه ‏ریزان، داشتن اطلاعات دقیق و به هنگام است. نقشه‏ هاى کاربرى اراضى نشان دهنده فعالیت‏ هاى انسان در جهت بهره ‏بردارى از زمین، مثلاً در مناطق صنعتى، مسکونى، مزارع کشاورزى و غیره مى‏ باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Land use change analysis strategies focusing on remote sensing and with user analysis on the Gorgan area

نویسندگان [English]

  • Majid Vali Shari'at Panahi 1
  • Seyyed Rahim Moshiri 2
  • Alireza Este'laji 3
  • Shokrollah Mohammadi 4
  • Jamileh Fotouhi 4

1 Assistant Professor, Islamic Azad University of Shahr-e-Ray

2 Professor, University of Tehran

3 Associate Professor, Azad Islamic University of Shahr-e-Ray

4 Master of Geography

چکیده [English]

The main purpose of this research is the importance of land use changes in Gorgan city using remote sensing data. In fact, remote sensing has vast applications in many fields of science and research. Possibility of regular periodic imaging and uninterrupted transmission of satellite images are two very important factors in the use of satellite data. These advantages will help experts in diverse fields to be able to use satellite imagery and information in studies such as periodic variations in the Earth’s surface, changing features and phenomena and natural disasters. In fact, one of the essential needs of researchers, managers and planners is to have accurate and timely information. Land use maps represent human activities concerning exploitation of land, for example, industrial and residential areas, agricultural fields, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use
  • Remote Sensing
  • Satellite Imagery
  • physical planning
1- آسایش، حسین؛ مشیرى، سیدرحیم: روشها و تکنیک تحقیق، نشرقومس، 1381.
2- استعلاجى، علیرضا، اصول و روش‏هاى برنامه‏ریزى ناحیه‏اى، انتشارات دانشگاه شهررى،تهران-1381.
3- خاوریان، حسن، برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره‏اى (مطالعه موردى، مزرعه نمونه ارتش واقع در استان گلستان)، رساله کارشناسى ارشد، سنجش از دور و GIS، دانشگاه تربیت مدرس،1383.
4- سرکارگر اردکانى، على، ارزیابى الگوریتم طبقه بندى فازى به منظور تهیه نقشه کاربرى و پوشش اراضى از تصاویر ماهواره‏اى،رساله کارشناسى ارشد، سنجش از دور و GIS، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.
5- علیزاده ربیعى، حسن، سنجش از دور، انتشارات سمت، تهران، 1378.
6- على‏محمدى، عباس، جزوه درس کاربرد سنجش از دور در مطالعه منابع آب و خاک، کارشناسى ارشد، سنجش از دور و GIS، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.
7- کرمى کرد علیوند،تاج الدین، مدل سازى بهینه کاربرى اراضى در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایى، رساله کارشناسى ارشد، سنجش از دور و GIS،دانشگاه تربیت مدرس، 1379.
8- نشاط، عبدالحمید، تجزیه و تحلیل و ارزیابى تغییرات کاربرى زمین و پوشش زمین با استفاده از داده‏هاى سنجش از دور و سامانه‏هاى اطلاعات جغرافیایى در استان گلستان، سنجش از دور و GIS، دانشگاه تربیت مدرس، پاییز 1381.
9- یکانى فر، سیداحمدرضا، تبیین و ارائه الگوهاى مناسب کاربرى اراضى شهرى در ایران (نمونه موردى،گرگان)، رساله دکترى، جغرافیا و برنامه ریزى شهرى، دانشگاه تربیت مدرس، پاییز 1382.
10- Dale,petF.;GIS and Threi Role in Urban Development", cities: Vo1.7, no1, 1990.
11- Gonge,p,"Change Detection using Principal Component Analysis and Fuzzy Set Theory",can,j. Remote Sens.19(1)