نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقلیم شناسى

2 عضو هیأت علمى گروه جغرافیاى دانشگاه آزاد اسلامى تبریز

چکیده

ایران در کمربند نواحى خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و با توجه به موقعیت جغرافیایى خاص خود داراى نوسانات شدید بارندگى به ویژه در مناطق خشک مى‏ باشد که بررسى رفتارهاى آن جهت عملیات آبخیز، تخمین سیل طراحى و....ضرورى مى‏ باشد. در این تحقیق جهت بررسى شدت - مدت - فراوانى بارندگى از روش IDF استفاده شده است که این منحنى میزان شدت بارش در یک دوره زمانى مطلوب را با دوره بازگشت مشخص نشان مى‏ دهد و با استفاده از آن مى‏ توان میزان جریان را از روى شدت بارش تخمین زد.
گرمسار نیز در یک ناحیه گرم وخشک از نظر آب و هوایى واقع شده است که شناخت رژیم بارش و هم چنین شدت باران‏ هاى رگبارى و استثنایى مى‏ تواند جهت برنامه ‏ریزى ‏هاى آتى مفید واقع شود. با بررسى منحنى‏ هاى IDF مشخص شد بیشترین شدت بارش به ترتیب در ماه هاى فروردین، اسفند و اردیبهشت و کمترین شدت بارندگى در شهریور، مرداد و خرداد ماه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analysis of the Curves of Intensity, Duration and Frequency of Rainfalls in Garmsar Using IDF Method

نویسندگان [English]

  • Omid Binesh 1
  • Ali Panahi 2

1 Master of Climatology

2 Member of Faculty, Department of Geography, Azad Islamic University of Tabriz

چکیده [English]

Iran is located in the belt of dry and semi-arid regions of the world. Due to its geographical situation, it has severe rainfall fluctuations, especially in arid areas. It is necessary to study this behavior for drainage basin operation, flood estimation for design and ... In this research, the IDF method has been used to study the intensity-duration-frequency of precipitation, which shows the intensity of precipitation in a desired period of time with a specified return period, and it can be used to estimate the flow rate according to intensity of precipitation.
Garmsar is also located in a hot, dry climatic zone. The recognition of precipitation regime as well as the intensity of showery and exceptional rainfall can be useful for future planning. By examining the IDF curves, it was found that the highest rainfall has been in April, March and May, and the lowest rainfall in September, August and June, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intensity- duration- frequency curve (IDF)
  • Precipitation
  • Garmsaar
- علیزاده، امین، اصول هیدرولوژى کاربردى، چاپ سیزدهم، مؤسسه و انتشارات آستان قدس رضوى، 1380.
- موحد دانش، على اصغر، مقدمه‏اى به هیدرولوژى، چاپ اول، انتشارات عمیدى، 1366.
- ابریشمى، حمید، کاربرد تحلیل (رگرسیونى) انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
- وزیرى، فریدون، تجزیه و تحلیل رگبارها و تعیین منحنى‏هاى شدت، مدت، فراوانى رگبارهاى ایران، واحد طرح و تحقیقات دانشگاهى گروه آب، 1363.
-Chow,V.T,D.R.Maidment and L.W.Mays.1988,Applied Hydrology, Mac grow-Hill book company, New York.
-Vaskov,L.Rainfall analysis and regionalization computing intensity duration- frequency curves, Universidad polytechnic de Valencia 1993.