نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه اصفهان

2 دکتراى برنامه ‏ریزى شهرى دانشگاه اصفهان

چکیده

وقوع انقلاب صنعتى و به تبع آن پیدایش شهرنشینى لجام گسیخته، چنان تراکمى از جمعیت ماشین، آهن و...را در شهرها بوجود آورد که ساکنان این مکان ها را از لحاظ روحى و جسمى با مشکلات بى شمارى مواجه ساخت. از طرف دیگر گسترش و توسعه حمل و نقل چنان سریع و ناگهانى بوده که مقوله دهکده جهانى را محقق و توریسم را به یک صنعت مهم و اثرگذار که مى‏ تواند منشاء تحولات فراوانى بویژه در بعد اقتصادى باشد تبدیل نموده است.
آنچه روشن است کشور یا منطقه‏ اى در این میان موفق است که داراى طرح هاى جامع برنامه‏ ریزى منسجم و مدیریت کارآمد در زمینه توریسم باشد. هدف اصلى این مقاله پرداختن به پتانسیل ها و توان هاى محیط شهرى شیراز در زمینه توریسم، بررسى ضعف‏ ها و کاستى‏ ها و نهایتا ارایه راهکارهایى در این زمینه مى‏ باشد. بدیهى است شیراز به عنوان بزرگ ترین و زیباترین شهر نیمه‏ ى جنوبى ایران که با مشکلات عدیده ‏اى از جمله اشتغال مواجه است در صورت توجه به این مهم، مى‏ تواند با افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در رونق بخشى به اقتصاد منطقه مؤثر عمل نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Tourism Potential of Shiraz and Providing Courses of Action to Strengthen it

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mahdinejad 1
  • Behnam Moghani Rahimi 2

1 Member of Faculty, University of Isfahan

2 Doctorate of Urban Planning, University of Isfahan

چکیده [English]

The occurrence of the industrial revolution and, consequently, the emergence of unbridled urbanization created such a density of cars, iron and … in the cities, which faced the inhabitants of these places with many physical and mental problems. On the other hand, the expansion and development of transportation has been so rapid and sudden that the topic of the global village is already realized and tourism has become an important and influential industry that can be the source of many changes, especially in the economic dimension.
What is clear is that a country or region can be successful in this regard provided it has comprehensive plans for coherent decision-making and effective management of tourism. The main objective of this paper is to address the potentials and abilities of the urban environment of Shiraz in the field of tourism, review weaknesses and shortcomings, and finally provide some solutions for these deficiencies. Obviously, Shiraz, as the largest and most beautiful city in the southern half of the country that also suffers from numerous problems including unemployment, will be able, by taking these facts into consideration, to play an effective role in the prosperity of the region’s economy by increasing income and creating employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Ecotourism
  • tourism potential
  • world village
1- الوانى، مهدى، 1371،اصول و مبانى جهانگردى، دانشگاه شهیدبهشتى.
2- انورى، زهرا، 1381، سیماى شهرستان شیراز (سیماى اقتصادى در سال 1379)، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى فارس.
3- پیرنیا، کریم،1374، معمارى اسلامى ایران، علم وصنعت.
4- خرمایى، محمدکریم، 1380، شیراز یادگار گذشتگان، انتشارات تخت جمشید.
5- حسینى، علیرضا، 1381، طرح جامع گردشگرى فارس، مجرى دانشگاه پیام نور منطقه 5، زیرنظر سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى فارس.
6- دانش پژوه، منوچهر، 1373، شیراز، انتشارات هیرمند تهران.
7- رنجبریان، بهرام و محمدزاهدى، 1379، برنامه ریزى توریسم در سطح ملى- منطقه‏اى، جهاد دانشگاهى اصفهان.
8- زنده دل، حسن، 1377، مجموعه راهنماى جامع ایرانگردى فارس، نشر ایرانگردان.
9- سازمان ایرانگردى و جهانگردى فارس، 1383، آمار مربوط به بازدیدکنندگان داخلى و خارجى از آثار تاریخى استان فارس.
10- سازمان مدیریت و برنامه ریزى، 1382، آمارنامه استان فارس، سالنامه آمارى کشور.
11- کیانى، محمدیوسف، 1365، نظرى اجمالى به شهرنشینى و شهرسازى در ایران، ارشاد اسلامى.
12- محلاتى، صلاح الدین، 1380، درآمدى برجهانگردى، دانشگاه شهیدبهشتى.
13- مغانى رحیمى، بهنام، 1383، تحلیل جغرافیایى پتانسیل‏هاى توریستى فیروزآباد فارس، پایان نامه کارشناسى ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى دانشگاه اصفهان.
14- منصورى، على، 1383، نقش گردشگرى در برنامه ریزى شهرى شیراز، پایان نامه دکترى جغرافیا و برنامه ریزى شهرى دانشگاه اصفهان.
15- همایونى، صادق، 1353، گوشه هایى از آداب و رسوم مردم شیراز، اداره کّل فرهنگ و هنر فارس.
16- www.World tourism.org.
17- Movahed,khosrow, Promoting Industry as a Suitable Way for Development of Shiraz city 41 Iso Carp Congress 2005.