نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى

چکیده

تجربه شهرهاى جدید درایران داراى سابقه طولانى است. شهرهایى همچون آبادان، شوشترنو، زاهدان، نوشهر و انواع شهرهاى صنعتى ازاین جمله ‏اند. راهبرد شهرهاى جدید در پى تصویب هیئت وزیران درسال 1365 آغاز گردید و مسئولیت ایجاد و احداث این شهرها به شرکت هاى عمران محول گردید. اما سیاست مکانیابى شهرهاى جدید در کشور ما از شرایط مطلوبى برخوردار نیست و بیشتر به فاکتور دولتى بودن زمین بها داده شده و از پرداختن به ضوابط دیگر مکان یابى همچون قابلیت توسعه شهر، نزدیکى به مراکز مهم اقتصادى(1)، دسترسى به محورهاى ارتباطى، فاصله مطلوب از مادر شهر، توجه به مراکز جمعیتى منطقه، توجه به معیارهاى جغرافیایى و طبیعى منطقه، کوتاهى گردیده است. بدین خاطر نوشهرها در رسیدن به اهداف خود از موفقیت چندانى برخوردار نبوده ‏اند. شهرجدید بهارستان یکى از چهار شهر جدید منطقه اصفهان است که از لحاظ مکان یابى از وضعیت نسبتا خوبى برخوردار است و بدین خاطر تا حدّى در زمینه جذب و اسکان جمعیت موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Location of New Cities with an Emphasis on Baharestan

نویسندگان [English]

  • Seyyed Eskandar Seydaii 1
  • Hosseinali Kazemi 2

1 Member of Faculty, Department of Geography, University of Isfahan

2 Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

Experience of new cities in Iran has a long history. Cities like Abadan, Shushtrano, Zahedan, Noshahr and various industrial cities are among its examples. The strategy of new cities began after the approval of the Cabinet of Ministers in 1986, and the responsibility for the construction of these cities was delegated to civil engineering companies. However, the policy of locating new cities in our country has not been favorable and has been more concerned with the fact of state ownership of the land, neglecting other regulations of locating such as urban development capability, proximity to major economic centers, accessibility to roads, desirable distance from the mother city, paying attention to the population centers of the region, attention to the geographical and natural criteria of the region and ... As a result, the new cities have not succeeded in achieving their goals. Shahr-e-Jadid (new city) of Baharestan is one of the four new towns of Isfahan, which has a relatively good location, and has therefore succeeded in some way in attracting and settling the population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new city
  • Locating
  • Baharestan
  • Urbanism
1- آندرشیل، جک.آ: شهرهاى جدید شوروى؛ طرح‏ریزى و سیاست شهرى در سطح ملى، ترجمه ش. مهدوى، مجله آبادى، شماره دوم، پاییز 1370.
2- جدیدى، مصطفى؛ ارزیابى مکانیابى شهرهاى جدید در قالب برنامه‏ریزى منطقه‏اى (شهرجدیدسهند)، پایان نامه کارشناسى ارشد دانشکده هنرهاى زیبا.
3- زیارى، کرامت اللّه؛ برنامه ریزى شهرهاى جدید، انتشارات سمت، تهران، 1378.
4- شرکت عمران شهرجدید بهارستان، فصلنامه خبرى، اجتماعى و فرهنگى شهر جدیدبهارستان، سال چهارم، شماره 8 و 9 بهار و تابستان 1377.
5- شرکت عمران شهرجدید بهارستان، کاتالوگ شهرجدید بهارستان، 1380.
6- شرکت عمران شهر جدید بهارستان، گزارش سمینار اسکان بشر، مهرماه 1368.
7- شرکت عمران شهرجدید بهارستان، مطالعات راهبردى، فروردین 1370.
8- کاظمى، حسینعلى، ارزیابى کارکرد شهرهاى جدید منطقه اصفهان با تأکید بر بهارستان، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه یزد، 1381.
9- مهندسین مشاور نقش جهان - پارس؛ خلاصه و تصویرى از مطالعات اجتماعى- اقتصادى و برنامه ریزى شهرى، 1361.
10- مهندسین مشاور نقش جهان - پارس، مطالعات جغرافیایى و اقلیمى شهر جدید بهارستان، جزوه 1، 1368.
11- مرلن، پى یر؛ نوشهرها، ترجمه رضاقیصریه، تهران، نشرفضا، 1365.
12- نورى کرمانى، على؛ تحلیل کارکردى شهرهاى جدید در ایران، مجله سپهر، دوره چهارم، شماره چهاردهم، 1374.
13- نریمانى، مسعود؛ فرایند شکل‏گیرى و عوامل تأثیر گذار در موفقیت شهرهاى جدید در ایران، سازمان مسکن و شهرسازى استان اصفهان، 1376.
14- وارثى، حمیدرضا؛ شهرها و شهرک‏هاى جدید، جزوه درسى، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان، 1375.