نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

نقشه ‏هاى کاداستر قدیمى، شکل جغرافیایى اراضى تفکیک شده را ارائه و اطلاعات موضوعى مربوط به آنها را ثبت مى ‏نمایند. این نقشه ‏ها معمولاً برروى ورقه‏ هاى A4 یا A3 ترسیم مى‏ شدند و تنها اطلاعات کاداستر، مربوط به بلوک‏ هاى شهرهاى کوچک را نشان مى‏ دهند. در دوران اخیر، بسیارى از کشورهاى جهان در اجراى طرح کاداستر، اقدام به تولید نقشه‏ هاى کاداستر جدید نموده ‏اند و متناسب با اهداف چند منظوره در مقیاس 1:1000، 1:2000 و 1:2500 را انتخاب مى‏ کنند. از جمله ژاپن در برنامه ‏اى ایجاد کاداستر جدید را، در مقیاس 1:2500 برگزیده است. iaoyong C,1999)
بازسازى و ویرایش کاداستر قدیمى جهت تلفیق طرح جدید کاداستر، مستلزم عملیات ژنرالیزاسیون و طى مراحل ویرایش مى‏ باشد. در این جا به ارائه الگوریتمى جهت ژنرالیزه کردن اتوماتیک نقشه‏ هاى کاداستر قدیمى براساس ترسیم تطبیقى پرداخته و با ذکر مثال کاربردى، بازدهى الگوریتم مشخص مى‏ گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Generalization of Cadastral Maps Based on Comparative Drawing

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The old cadastral maps present the geographic form of the divided land and record relevant information about them. These maps were usually depicted on A4 or A3 size papers, and only show cadastral information, related to the blocks of small towns. In recent times, many countries in the world have, in implementation of cadastral plans, produced new cadastral maps, and, based on multiple purposes, use the scale of 1: 1000, 1: 2000 and 1: 2500. Japan, for example, has set a new cadastral map scale of 1: 2,500. (iaoyong C, 1999)
Rebuilding and editing old cadastre to be prepared for adding new cadastral plan requires generalization operation and editing process. Here, we present an algorithm for automatic generalization of old cadastral maps based on comparative drawing, and by mentioning a practical example, the efficiency of the algorithm is determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • زadastre
  • generalization
  • editing and remaking of the map
1) پورکمال، محمد (1377)، کاداستر در ایران، شرکت داده ‏پردازى شهرى، تهران.
2) مدیرى، مهدى (1387)، کارتوگرافى مدرن، چاپ پنجم، انتشارات سازمان جغرافیایى، تهران.
3) مدیرى، مهدى (1385)، کارتوگرافى و اینترنت، انتشارات سازمان جغرافیایى، تهران.
4- Chen., X Image, Analysis and Mathematical Morphology the development of application models for computer mapping. Surveying & Mapping Press, Beijing.
5- Chen., X and K Ikeda (1994) Auto 2D-A Super Map Digitizing System Assisted by Mathematical  Morphology. Asia GIS / LIS Am/FM and Spatial Analysis Conference, Hong Kong.
6- Lawrence, R.L. and et.al. (1996) An Automated Method for Digitizing color thematic Maps, PE  & RS, 62 (11): 1245 – 1348.
7- Li,D. and.,X Chen (1991) Automatically Generating Triangulated Irregular Digital Terrain Model Networks by Mathematical Morphology, ISPRS J. 46, pp.283-295.
8- iaoyong CHEN and et.al. (2003) Generalization of cadastral map based on graphics matching, Asian Institute of Technology, Thialand and Asia Air Survey, Japan.