نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیاى دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز

2 دانشجوى کارشناسى ارشد اقلیم ‏شناسى و برنامه ‏ریزى محیطى

چکیده

کانون هایى که بیشترین فعالیت هاى انسانى و گازهاى متصاعد شده از منابع آلاینده، خودروها و غیره در آنجا تجمع پیدا کرده و به صورت گره در محیط هاى شهرى تظاهر مى‏ کند تشکیل جزیره حرارتى مى‏ دهند. گرماى حاصل از این جزایر علاوه بر افزایش مصرف انرژى به جهت سرمایش، باعث ایجاد آلودگى در جو از جمله تولید گاز ازن و افزایش دیگر ترکیبات زیان بار کربنى و گوگردى مى‏ گردد.
با توجه به مطالب ذکر شده، در مطالعه حاضر سعى شده است ضمن معرفى و شناخت آلاینده‏ ها در محیط شهر اهواز، تأثیر آنها در ایجاد جزایر حرارتى نیز بررسى شده و راهکارهاى پیش گیرى از آن از قبیل تخصصى نمودن برنامه ‏ریزى شهرى، جلوگیرى از ساخت و سازهاى انبوه و... توضیح و پیشنهاد داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ahwaz Thermal Islands and Preventive Strategies

نویسندگان [English]

  • Farideh Azimi 1
  • Ali Torabpour 2

1 Assistant Professor, Department of Geography, Azad Islamic University of Ahwaz

2 Graduate Student of Climatology and Environmental Planning

چکیده [English]

The centers in which most human activities and fumes from pollutants, cars, and … are accumulated and appear as nodes in urban environments, form thermal  islands. The heat generated by these islands, in addition to increasing energy consumption due to cooling, causes pollution in the atmosphere, including production of ozone gas and increase of other harmful compounds of carbon and sulfur.
Considering the mentioned issues, the present study attempts to introduce and recognize the pollutants in the Ahwaz city environment, examine their effect on the creation of thermal islands and also explain and propose strategies for their prevention, such as specialization of urban planning, prevention of mass construction, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal Island
  • prevention
  • Ahwaz
1- دبیر، مینو، 1375، آلودگى محیط زیست هوا - آب خاک - صوت، انتشارات اتحاد.
2- عرفان‏ منش، م، افیونى، م، 1379، آلودگى محیط زیست آب، خاک و هوا، انتشارات ارکان.
3- رنجبر سعادت آبادى، ع، آزادى، م، على اکبرى بى دختى، ع، شبیه ‏سازى عددى جزیره گرمایى تهران، نهمین کنفرانس دینامیک شاره‏ ها، 1383.
4- سپهرى، زارعى، ز، آشنایى با پدیده جزیره گرمایى در شهرها در راهکارهاى پیش گیرى از آن، 1382.
5- جعفرزاده، نعمت ‏اله و همکاران، 1381، طرح جامع کاهش آلودگى هوا در شهرستان اهواز، گزارش مدیریتى.
6- علیجانى، ب، کاویانى، م، 1371، طرح جامع کاهش آلودگى هوا در شهرستان هوا.
7- کاویانى، محمدرضا، 1380، میکروکلیماتولوژى، انتشارات سمت.
8- اکبرى، هادى، 1379، توزیع درجه حرارت در سطح شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات ماهواره TM، پایان ‏نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
9- سوزنگر، فریبرز، 1385، شناسایى جزایر حرارتى شهر اهواز با استفاده از روش هاى سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایى، پایان‏ نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز.
10- Gedzelman S D and cooperators, 2003, Mcsoscalc aspects of the urban heat island around Newyork city, Theor Appl elimatol 75:29-4.
11- Landsberg H.E, 1981, The urban climatc: Academic press, 288 pp.