نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا - دانشگاه زابل

2 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیا و برنامه‏ ریزى روستایى - دانشگاه زابل

چکیده

گردشگرى و اقتصاد گردشگرى در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکى از ارکان اقتصاد تجارى جهان است، افزون بر این بسیارى از برنامه‏ ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگرى به عنوان رکن اصلى توسعه پایدار یاد مى‏ کنند. مسافران و جهانگردان یک منبع مهم ارزى محسوب مى‏ شوند و دولت ها روز به روز در جهت گسترش صنعت گردشگرى و گزینه‏ هاى جدید آن تلاش مى‏ کنند. در این میان اکوتوریسم نوعى توریسم است که ضمن نگهدارى از منابع طبیعى، رفاه و آسایش و ارزش ‏هاى اجتماعى مردم محلى را نیز حفظ مى‏ کند.
در این مقاله اکوتوریسم و زوایاى گسترش آن و جاذبه ‏هاى گردشگرى آن تشریح شده و اکوتوریسم به عنوان گزینه‏ اى مطلوب جهت گسترش توریسم در سطح جهانى و همچنین ایران بررسى شده است و در مجموع چنین استنباط مى‏شود که با توجه به قرار داشتن ایران در شمار 5 کشور نخست بهره ‏مند از بیشترین تنوع اقلیمى جهان، زمینه براى هر گونه سرمایه‏ گذارى اکوتوریستى در ایران فراهم است. پژوهش حاضر از نوع نظرى و توصیفى و از طریق بررسى منابع کتابخانه‏ اى و جست و جوى اینترنتى صورت گرفته است. در این نوشته به تشریح اکوتوریسم ومفاهیم آن و جاذبه‏ هاى گردشگرى طبیعت و نیز جاذبه‏ هاى اکوتوریستى ایران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism Attractions of Nature with an Emphasis on Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Tavakkoli 1
  • Amangaldi Sherafat Seyyed 2

1 Assistant Professor, University of Zabul

2 Graduate Student of Geography and Rural Planning, University of Zabul

چکیده [English]

Tourism and tourism economics are becoming one of the pillars of the world's commercial economy. In addition, many planners and policy makers consider tourism industry as the main pillar of sustainable development. Travelers and globetrotters are important sources of foreign currency, and governments are working day by day to expand the tourism industry and its new options. In this regard, ecotourism is a kind of tourism that, while preserving natural resources, maintains the well-being, comfort and values of the local people.
In this paper, ecotourism and its developmental issues and tourist attractions are described, and ecotourism is considered as a desirable option for the development of tourism in the world as well as in Iran, and it is generally inferred that due to the position of Iran among the first five countries benefiting from the broadest climatic variation in the world, conditions are favorable for any ecotourism investment in Iran. The present research is theoretical and descriptive, conducted through the review of secondary sources and Internet search. In this article, we describe the ecotourism and its concepts, attractions of nature tourism, as well as the ecotourism attractions of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Ecotourism
  • tourism attractions
  • Iran
1- الوانى، سید مهدى و پیروزبخت، معصومه. (1385)، فرآیند مدیریت جهانگردى، انتشارات پژوهش‏ هاى فرهنگى.
2- امیدى نجف‏ آبادى، مریم (1385)، توانمندى ‏هاى اکوتوریسم و توسعه پایدار مناطق روستایى ایران، ماهنامه دهاتى، سال چهارم، شماره 38.
3- بررسى سیاست‏ ها و برنامه ‏هاى توسعه جهانگردى در جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، انتشارات سازمان ایرانگردى و جهانگردى، 1382، دانشگاه علامه طباطبایى.
4- عبداله‏زاده، محمود (1379)، برنامه‏ ریزى ملى و منطقه‏ اى جهانگردى، انتشارات دفتر پژوهش‏هاى فرهنگى.
5- فردریکونتو (1384)، رویکردى نو به توسعه گردشگرى پایدار، ترجمه مهدى دهقان، ماهنامه دهاتى، شماره 28.
6- قره‏نژاد، حسن (1374)، مقدمه ‏اى بر اقتصاد و سیاستگذارى توریسم، انتشارات مانى.
7- طالبى‏ زاده، سارا (1385)، ژئوتوریسم، گزینه تازه ‏اى در گردشگرى، روزنامه ایران، سال سیزدهم، شماره 3579.
8- محمودى، بیت‏ا... (1385)، توریسم کشاورزى، ماهنامه دهاتى، شماره 40.
9- میکائیلى، علیرضا (1379)، برنامه ‏ریزى توریستى براساس اصول اکولوژیکى، پژوهشهاى جغرافیایى، شماره 39.
10- http://www.wto.org
11-  http://www.ecotourism.org
12-  Gossling,s(2004) global environmental consequences of tourism. Global environmental - change. journal. vol12.
13- Marine tourism (Development, impacts and management). Mark orams.1999. London and New York.