نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى کارشناسى ارشد برنامه‏ ریزى و مدیریت محیط زیست

2 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمى گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده

امروزه مناطق حفاظت شده در سراسر جهان پراکنده و فرایند احداث آنها به تدریج صورت گرفته است. در اکثر کشورهاى جهان سوم از جمله ایران تخریب زیستگاه و شکار و صید غیرمجاز از عمده ‏ترین معضلات مناطق تحت مدیریت به شمار مى‏ رود. بنابراین جهت مقابله با روند تخریب و گسترش فعالیت ‏هاى مخرب انسان در مناطق تحت حفاظت نیاز به بضاعت علمى و گروه کارشناسى و اجرایى توانمند و فعالیت‏هاى پژوهشى بیشتر در این زمینه وجود دارد و این نیاز هنوز به قوت خود باقى است. پارک‏هاى ملى به عنوان یکى از مناطق تحت حفاظت، در واقع ذخیره‏ گاه‏ هاى ژنتیکى بسیار باارزش گونه‏ هاى گیاهى و جانورى در هر کشورى و در جهان محسوب مى‏ شوند و پشتوانه اساسى براى احیاء دوباره طبیعت خواهند بود. براى تداوم حیات در کره زمین باید از منابع موجود در آن به طور صحیح و کنترل شده استفاده نمود و به منابع تجدید شونده موجود در آنها نیز فرصت رشد و احیاء دوباره داد، تا براى همیشه قابل بهره ‏ورى باشند. پارک ملى کلاه قاضى نمونه‏ اى از اکوسیستم‏هاى موجود در فلات ایران است که از سابقه حفاظتى فراوانى برخوردار مى‏ باشد. در این تحقیق به بررسى اکوسیستم ‏ها، معرفى پوشش گیاهى و حیات وحش، همچنین جغرافیاى زیستى آنها در این پارک پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Ecosystem and Biogeography of Kolahghazi National Park

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Javanmardi 1
  • Alireza Pourkhabbaz 2
  • Hamidreza Pourkhabbaz 3

1 Graduate Student of Planning and Environmental Management

2 Faculty of Environment, University of Tehran

3 Member of Faculty, Department of Environment, University of Birjand

چکیده [English]

Today, nature reserves are scattered around the world and the process of their establishment has gradually taken place. In most third world countries including Iran, habitat destruction and illegal hunting are among the main problems in the areas under management. Thus, in order to counteract the process of destruction and the expansion of human destructive activities in the protected areas, there is a need for scientific knowledge, expert and capable groups and more research activities in this field, and this need remains in place. National parks, as one of the protected areas, are in fact highly valuable genetic reserves of plant and animal species in each country and in the world, and will be the main backbone for the restoration of nature. To save life on the Planet, resources must be used properly and controlled, and renewable resources must be given the opportunity to form again, so that they can be always used. The Kolahghazi National Park is an example of ecosystems in the Iranian plateau which has a long history of conservation. In this research, the ecosystems, the vegetation cover and wildlife as well biological geography in the park are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecosystem
  • biogeography
  • environmental protection
  • Kolahghhazi national park
  • Isfahan
1- آذربایجانى، کرمى (1379)، بررسى ارزش هاى اقتصادى و اجتماعى مناطق حفاظت شده استان اصفهان (کلاه قاضى، قمیشلو، موته)، جلد دوم، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان.
2- ایزدى، فاطمه (1386)، معرفى پارک ملى کلاه قاضى اصفهان، جلسه بحث دوره کارشناسى، دانشکده منابع طبیعى، دانشگاه علوم و فنون دریایى خرمشهر.
3- ترابى، حسین (1360)، مطالعات تکتونیک و زمین‏ شناسى استان اصفهان، انتشارات دانشگاه صنعتى اصفهان.
4- دانشگاه صنعتى اصفهان (1383)، طرح جامع مدیریت پارک کلاه‏ قاضى، جلدهاى 10، 9، 8 و 11، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان.
5- درویش صفت، على‏ اصغر (1385)، اطلس مناطق حفاظت شده ایران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
6- کمیته فنى اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان (1373)، مطالعات تبدیل پناهگاه حیات وحش کلاه قاضى به پارک ملى.
7- لطفعلیان، محمدحسین (1370)، پناهگاه حیات وحش کلاه‏ قاضى اصفهان، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
8- مجنونیان، هنریک (1376)، طرح ‏ریزى پارک‏هاى ملى (پارکدارى)، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
9- مجنونیان، هنریک (1378)، راهبردها و معاهدات جهانى حفاظت از طبیعت و منابع زنده، جلد دوم، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
10- مجنونیان، هنریک (1378)، پارک‏هاى ملى و مناطق حفاظت شده، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
11- مجنونیان، هنریک (1379)، مناطق حفاظت شده ایران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
12- نیشابورى، اصغر (1374)، جغرافیاى زیستى، انتشارات سمت.
13- وهاب‏زاده، عبدالحسین (1382)، شناخت محیط زیست، انتشارات جهاد دانشگاهى مشهد.
14-  Fennell, D.A., (1999). Ecotourism. London and New York, Routledge.
15- Weaver, D. and Oppermann, M.,(2000). Tourism Management, Australia, Wiley.
16- Holden, A., (2000). Environment and Tourism. London and New York, Routledge.