نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

2 استاددانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

سوانح و حوادث طبیعى به عنوان یک معضل جهانى و به ویژه یکى از مسائل مهم و مبتلا به کشورها به ویژه ایران است که در مجامع بین المللى و انجمن‏ هاى بشر دوستانه به عنوان یک مشکل جهانى و درد مشترک انسانها مطرح و در سیاست گذارى‏ هاى کلان کشورها به عنوان یک مسئله مهم اجتماعى، اقتصادى، امنیتى و سیاسى تلقى شده است. هر قدر کشورى بتواند در مهار پدیده ‏هاى مخرب و تأثیر گذار در نابسامانى‏ هاى اقتصادى و اجتماعى و به حداقل رساندن خسارت ناشى از وقوع آنها قوى ‏تر و کار آمدتر عمل کند، به بنیه اقتصادى، تأمین رفاه و امنیت و عمران کشور کمک نموده است. لذا در این راستا و با این امید که گامى هر چند کوچک در زمینه تعریف مدیریت حادثه طوفان ماسه برداشته باشیم، این مقاله بر آن شد تا به تعریف و تشریح مجموعه ‏اى از واژگان و اصطلاحات مطرح در خصوص طوفان شن و مسائل مرتبط بپردازد و با کار بست آن به هماهنگى، تکمیل و همسویى اقدامات کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Terminology of Transportation and Sandstorm Management (1)

نویسندگان [English]

  • Hossein Kalantari Khalilabad 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • Mojtaba Yamani 3
  • Mohammadtaghi Rahnamaei 3

1 Ph.D. Student of Planning, University of Tehran

2 Professor, University of Tehran

3 Associate Professor, University of Tehran

چکیده [English]

Natural disasters and accidents are a global problem and, in particular, one of the major issues affecting countries especially Iran, which has been raised in international affairs and humanitarian associations as a global problem and common pain among people, and have been considered in in countries’ major policy making as an important social, economic, security and political issue. Whatever the country can act more efficiently and powerfully in controlling destructive phenomena effective in economic and social disruptions, and in minimizing the damage caused by their occurrence, it will have helped the economic, welfare and security strength of the country. Therefore, in this regard, and with the hope that a small step will be taken in the definition of sand storm management, this article aims to define and describe a series of terms related to sand storms and relevant issues, and by doing so, it will help coordination, completion and coherence of actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • storm
  • trasportation crisis
  • Sand
1- ازکیا، مصطفى، شیرزاد، حسین، صادقى، محمد، (1384)، اصول ایمنى و مقابله با حوادث پیش بینى نشده در مناطق روستایى، انتشارات سازمان شهردارى‏ها و دهیارى کشور.
2- بیرودیان، نادر (1385) مدیریت بحران، انتشارات جهاد دانشگاهى مشهد.
3- توماس اى، درابک وجرالدجى، هواتمر (1383)، مدیریت بحران: اصول و راهنماى عملى براى دولت‏هاى محلى، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزى شهرى
4- حسن نژاد امجدى، مسعود (1382) مدیریت بحران، رفتارها و عملکردهاى قبل و بعد از وقوع زلزله، فصلنامه علمى پژوهشى و آموزشى فرهنگ ایمنى، سال دوم، شماره 5.
5- دهقانپور فراشاه، علیرضا (1384) تحلیل آمارى و سینوپتیکى طوفان‏هاى خاک در فلات مرکزى ایران بین سالهاى 2000-1990، پایان نامه دکتراى جغرافیا دانشگاه تربیت معلم.
6- رودینى، عزیز ا... (1381) فرایند مدیریت براى توسعه ایمنى و آمادگى در مقابل سوانح، مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت امداد و نجات، موسسه آموزش عالى علمى - کاربردى هلال احمر ایران.
7- ستاد حوادث غیر مترقبه (1386) گزارش‏هاى ادوارى، وزارت کشور.
8-  شریعت، افشین (1385) مدیریت بحران در بخش حمل و نقل جاده‏اى جلد اول، معاونت پژوهشى دانشگاه علم و صنعت و پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابرى.
9- صادقپور، ابوالفضل (1370) سازمان و مدیریت، انتشارات راهنما.
10- علاقه بند، ع (1369) مقدمات مدیریت آموزشى، انتشارات دانشگاه پیام نور، سلسله انتشارات آزمایشى.
11- مرجانى، سید صدرالدین (1372) بررسى سینوپتیکى بادهاى شدید بیش از 15 متر بر ثانیه (طوفان) در خراسان، پایان نامه کارشناسى ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
12- مقدس، جلال (1372) مدیریت، انتشارات مرکز مدیریت دولتى.
13- ملک محمدى، ایرج (1362) مبانى ترویج کشاورزى، انتشارات مرکز نشر دانشگاهى، شماره 78.
14- موسوى نیا، سید على (1384) بررسى مدیریت سیاسى در رابطه با حوادث طبیعى، پایان نامه کارشناسى ارشد در رشته روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکز.
15- مجمع جهانى راه‏ـ پیارک (1385) روش‏هاى بهبود ایمنى در راههاى بین شهرى،ترجمه مهران قربانى، پژوهشکده حمل و نقل
16- مهر یارى، فرهاد و نادر پور، محسن (1385) سیستم مدیریت ایمنى در صنعت حمل و نقل، فصل نامه جاده، شماره 55
لاتین
1- Aron, R. (1967) What is a Theory of International Relation, Jour of International Ional Affaires, No.2
2- CRED -OFDA (2002) .EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database Center for Research on the Epidemiology of Disasters. WWW.EM-DAT.NET.
3- Foster, H.D (1980) Disaster Planning The Preservation of Life And Property, Spring Verlag.
4- IFRC (2001) World Disasters Report 2001. International Federation Of Red Cross and Red Crescent Societies.
5- Lind, G(1997) Strategic Assessment of Intelligent Transport System - A User- Oriented Review of models and Methods . Royal Institute of Technology. Department of Infrastructure and planning, TRITA IP FR97-29
6- Munich Rew (2001) - Topicd 2000: Natural Catastrophes - The Current Position. Special Amaillennium Issue. Munich. Re Group.
7- NOAA, (2003).
8- UNDP. (2002) In Overview of Disastar Management. Training Modules, UN. Disaster Management Training Program.
9- WHO - (1992) Meteorological Service of the World Manual 2.
10- WWW.rmto.ir